Open/Close Menu Ken Christus, Maak Christus Bekend

“En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê:  Hy roep Elía.  Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem ‘n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op ‘n riet en laat Hom drink.  Maar die ander sê:  Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom te verlos.”…

“En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê:  Eli, Eli, lama sabagtáni?  Dit is:  My God, my God, waarom het U My verlaat?” (Matteus 27:45-46).   Op 4 Desember 2002…

Hiper-preteriste is mense wat nie glo daar sal ‘n wederkoms wees nie.  Hulle glo dat al die tekste in die Bybel wat na die wederkoms verwys, eintlik na die verwoesting van Jerusalem in 70 n.C. verwys.  Hulle glo dat wanneer ‘n persoon doodgaan en hemel toe gaan, die einde vir hom gekom het.  Daar is…

In die verlede was dit net liberale teoloë wat Jesus se liggaamlike opstanding ontken het.  Vandag ontken lidmate en predikante dit.  Hoe antwoord ons die vals leraars en help ons verwarde lidmate reg?  Hier is tien bewyse vir die liggaamlike opstanding van Jesus Christus. [1] Die vroue het vroegoggend gegaan om Jesus se lyk te…

Page 15 of 15 1 13 14 15