‘n Toekoms vir Israel

Pentecost cross

Anti-semitisme verwys na ‘n haat vir die Jode.  Ps. 83:5 praat daarvan: “Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.”

 

Martin Luther is daarvan beskuldig.  In die begin van sy bediening was hy gaaf met die Jode, maar later het hy oor hulle afskuwelike leuens geskryf.  Maar Luther was nie soos Hitler nie.  Selfs nadat hy teen die Jode geskryf het, het hy gebid dat hulle tot bekering kom.[1]

 

Jes. 42:18-44:5 beskryf die Jode se sonde, asook hulle bekering in die toekoms.  Daar is dus ‘n toekoms vir Israel.

 

  1. Straf (42:18-25)

Ek het WhatsApp ‘video clip’ gesien waarin ‘n sekuriteitswag voor ‘n blinde bedelaar staan.  Die bedelaar het ‘n sonbril op gehad.  Die wag het gemaak of hy na die bedelaar se gesig toe skop.  Die ‘blinde’ man het gekoes.  Duidelik was hy nie blind nie.

 

Israel was nie so nie, maar was regtig ‘n blinde en dowe kneg wat die waarheid nie gesien en verstaan het nie (42:18-19).  Hulle was doof en blind vir God en die Messias se lering en wonders (42:20, 6:9-10, Jer. 6:10, Matt. 13:13-15, Hand. 28:25-27).

 

Om dus net die Woord van God te verkondig is nie genoeg nie.  Ons moet bid dat God die mense wat geestelik blind en doof is sal laat sien en hoor.  Bid vir sulke mense in jou kerk, gesin, familie en werk.

 

Israel het God se wet ignoreer.  God het toe besluit om sy wet te verhef deur Israel aan haar vyande oor te gee.  Israel se vyande sou haar roof, plunder en in die tronk stop sonder dat daar enige uitkoms of hulp was (42:21-22, kontr. 42:7).

 

Maar God se straf het nie hulle ore oopgemaak om te besef dat die Here hulle vir hulle sonde straf nie (42:23-24).  Gevolglik het Hy sy toorngloed oor hulle uitgestort.  Hy het die Babiloniërs gestuur om teen Jerusalem te baklei en dit af te brand (42:25, 2Kon. 25:8-9).  Maar Israel het nog steeds nie God se tugtiging ter harte geneem nie; hulle het dit nie verstaan nie (42:25).

 

Die les is dat God se toorn en vrees vir straf nie mense se harte verander nie.  Ons het die Messias se genade nodig om te verander.  Hoe gebeur dit?  Jesus het God se wet volmaak nagekom en daarna die straf gekry asof Hy dit oortree het (2Kor. 5:21).  Jesus het God se toorngloed gedra, sodat ons nie hoef nie (43:25).  Op hierdie manier het God sy wet verhef en dit heerlik gemaak (42:21).

 

  1. Verlossing (43:1-21)

Jare gelede het ek Jes. 43:1-7 gepreek.  ‘n Vrou in die gemeente het later die preek notas gelees en grappenderwys gesê: ‘Jy preek nooit weer my gunsteling teks as ek nie by die kerk is nie.’  Jes. 43 is inderdaad baie mense se gunsteling hoofstuk.  Jy sal nou verstaan hoekom.

 

Aan die einde van hfst. 42 het die Here gesê dat Hy sy volk gaan straf.  In hfst. 43 het Hy belowe om hulle te herstel.  Hy het Israel geskep, geformeer, en uit Egipte en Babilon gered om syne te wees; Hy het hulle by die naam geroep, sodat dit onnodig was om te vrees (43:1).

 

Hierdie vers geld ook vir jou.  Die Here het jou geskep en herskep (Ps. 139:13, 2Kor. 5:17); Hy het jou by die naam geroep (Joh. 10:3); Hy het jou aangeneem om aan Hom te behoort (Rom. 8:15-16, Ef. 1:5, 1Joh. 3:1).

 

Die Here het verder belowe om sy volk deur water en vuur te beskerm, net soos wat Hy hulle deur die Rooi See en Jordaan rivier gelei het, en soos wat Hy Daniël se drie vriende in die vuuroond beskerm het (43:2, kontr. 42:25).

 

Die Here sal jou ook deur water en vuur lei (Ps. 66:12).  Let op dat Hy jou deur die water en vuur lei (43:2, Ps. 23:4).  Jy sal m.a.w. veilig anderkant uitkom.  Jy sal nie skroei of verdrink nie, net soos wat die brandende bos in Eks. 3 nie uitgebrand het nie.  Die Here sal die onsuiwerhede in jou lewe wegbrand, maar jý sal veilig wees (1Pet. 1:7).

 

Die God wat sy volk so gelei het is die Here.  Hy is die Heilige van Israel.  Hy is die Verlosser (43:3-4).  Hy het sy volk lief en hulle uitgekies (Deut. 7:7-8, Jer. 31:3).  Hy het gesê dat hulle hooggeag en kosbaar is (43:3-4).

 

Om sy volk uit ballingskap vry te laat het Hy Egipte, Etiopië en Seba in ruil vir hulle gegee (43:3-4).  Dit is asof Hy vir koning Kores van Persië gesê het: ‘Vat hierdie volke i.p.v. Israel en laat my volk gaan.’  Salomo het gesê: “Die goddelose is ‘n losprys vir die regverdige, en in die plek van die opregtes kom die ontroue.” (Spr. 21:18).

 

Die Here voel dieselfde oor jou.  Hy het jou lief , ag jou hoog en maak jou sy spesiale eiendom (43:4, Joh. 3:16, Rom. 5:8, 1Joh. 3:16, 4:10).  Hy gee nie net volke in ruil vir jou nie, maar Homself!

 

Amazing love,

how can it be,

that Thou my God

shouldst die for me?

 

-Charles Wesley-

 

Omdat die Here sy volk so liefhet, was dit sinneloos om te vrees.  Die Here was met hulle.  Hy het uitverkore Israel se seuns en dogters uit die vier windstreke versamel, en doen dit ook met die uitverkore heidene (43:5-7, 11:11-12, Ps. 107:3, Matt. 24:31, Luk. 13:29, Joh. 11:51-52, 2Kor. 6:18, Op. 21:13, 24, 26).  Soos wat Hy Israel tot sy eer geskep en verlos het, doen Hy met ons (43:7, 1, 1Kor. 10:31, Ef. 1:6, 12, 14).  Dit is ons lewensdoel.  Vervul jy dit; verheerlik jy die Here?

 

Die Here het sy blinde en dowe volk genees (43:8, 42:18-20), sodat die nasies sou erken dat Hý dit gedoen het.  Die gode kan dit nie doen nie.  Hulle ken nie eers die verlede nie (43:9, 41:22).

 

Israel kon egter getuig dat die Here die toekoms akkuraat voorspel en dat Hy die Here is: EK IS wat EK IS (43:10).  Hy het voor die gode bestaan.  Hy is nie (soos hulle) gevorm nie.  Hy is ewig, die Begin en die Einde (43:10, 41:4, 10).  Hy is die Enigste Verlosser (43:11, Joh. 14:6, Hand. 4:12).

 

Hy het Israel se verlossing voorspel en dit daarna aan die nasies verkondig (43:12).  Geen afgod het hulle gered het nie.  Toe Israel in Egipte was het God die Egiptenare se gode 10-0 gewen (43:12, Eks. 12:12).  Israel kon daarvan getuig dat Hy God is, dat Hy dit vir ewig sal wees, en dat niemand sy soewereine hand kan keer nie (43:12-13, 14:27, Deut. 32:39, Dan. 4:35).

 

Jes. 43:13 is ‘n troos vir Christene: “niemand red uit my hand nie”.  Niemand kan ons uit God se hand ruk nie (Joh. 10:28-29).  Vir ongelowiges is dit ‘n verskrikking: “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.” (Heb. 10:31).

 

God se hand was teen Babilon.  Hy het koning Kores gestuur om hulle plat te vee.  Die skepe waarin hulle voorheen geroem het, het nou die vaartuie geword waarin hulle van Kores moes vlug (43:14, 47:1).

 

Die hand waardeur God die Babiloniërs geoordeel het, het vir Israel gered (43:14).  Dit het Hy gedoen om te wys dat Hy die Here, Heilige, Skepper en Koning van Israel is (43:15).  In Moses se tyd het Hy die volk deur die Rooi See gelei.  Hy het Egipte se weermag, perde, strydwaens oorwin en hulle soos ‘n kers uitgedoof (43:16-17, Eks. 14, kontr. 42:3).

 

Maar nou sou Hy ‘n nuwe verlossing bewerk wat groter is as Egipte s’n (43:18, Jer. 16:14-15).  Hierdie verlossing was ook groter as Israel se bevryding uit Babilon.  Die Here sou sy volk uit die hele aarde red (43:5-6).  Hierdie nuwe skepping sal wees soos waterstrome en ‘n hoofweg in die woestyn (43:19-20, 35:6-8, 40:3, 41:17-18, 44:3, 2Kor. 5:17).  Water is ‘n bron van lewe vir mense en diere (43:20).  Jesaja beskryf m.a.w. ‘n Nuwe Eksodus waarin God vir sy volk water in die woestyn gee (Eks. 15, 17, Num. 20).

 

Jesaja praat waarskynlik van geestelike water wat ons deur Jesus Christus en die Heilige Gees het (44:3, Joh. 7:37-39).  Ons ontvang hierdie lewende water deur die geloof, en geniet dit deur die Woord, die gemeenskap van gelowiges en gebed.

 

Die rede hoekom God hierdie lewe en verlossing aan sy uitverkorenes gee, is sodat hulle Hom kan prys (43:21, 7).  “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig” (1Pet. 2:9).  Sonder dit sal jy nooit vervulling beleef of ware geluk hê nie.

 

  1. Sonde (43:22-28)

‘n Pa betaal sy seun skoolfondse, kos en klere.  Die seun is egter ondankbaar en rebels; hy gee nie om nie.  Israel was so met die Here.  Nadat Hy hulle uit Egipte en Babilon verlos het en wonderlike beloftes aan hulle gegee het, het hulle Hom nie aangeroep nie.  Hulle was moeg vir die Here en het dit nie die moeite werd geag om Hom te dien nie (43:22).

 

Die Here het hulle nie met offers, wierook en die vet van diere vermoei toe hulle in Babilon was nie (43:23-24, Miga 6:3).  Vir baie jare het hulle geen offers vir die Here gebring nie.  Hy het dit ook nie vereis nie, omdat die tempel woes gelê het en hulle in Babilon was.

 

Maar hulle het Hom met hulle sonde vermoei (43:24, Mal. 2:17).  Natuurlik het ons Hom die swaartste vermoei en belas toe Hy ons sonde gedra het aan die kruis.  Tog het Hy belowe om ons te vergewe en nie meer aan ons sonde te dink nie (43:24-25, 44:22, Ps. 79:9, Heb. 10:17).  Dit het Hy tot sy eer gedoen (43:25).

 

Hy wou nie hê dat Israel haarself moet verdedig nie, maar sy moes kom en die saak met Hom uitmaak (43:25-26, 1:18).  Sy wou egter nie, sodat Hy haar moes tugtig voordat Hy haar kon vergewe (43:27-28).

 

Israel se eerste vader (Adam, Abraham of Jakob?) en middelaars (die priesters en profete volgens Jer. 2:8) het teen die Here oortree (43:27).  Daarom het Hy besluit om sy volk en haar prinse deur die Babiloniërs te oordeel, en die tempel te vernietig (43:28).

 

Hoe moet jy hierop reageer?  Die Here vermoei ons nie; sy juk is sag, sy las lig, en sy gebooie nie te swaar om te onderhou nie (Matt. 11:30, 1Joh. 5:3).  Moet daarom nie moeg word om Hom te dien nie.  Moenie uit die pastorale bediening of sendingveld bedank nie.  Moenie ophou om in die gemeente te dien nie.

 

“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.” (1Kor. 15:58).

 

Wy jouself aan die Here (Rom. 12:1).  Moet Hom nie met jou sonde vermoei nie.  Natuurlik kan jy dit bring om vergewe te word.  Maar moenie daarmee aanhou en Hom vermoei nie.  Bely dit en bekeer jou (43:24-26).

 

  1. Pinkster (44:1-5)

Christene verskil oor Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees.

 

[1] Die Keswick beweging glo dat sommige Christene met die Gees gedoop word, maar nie almal nie.  Hulle soek ‘n tweede genadewerk en glo dat jy ‘n vlak spring waarin jy ‘n hoër pad met die Here stap.

 

As jy jou sonde bely, baie bid, jou bekeer en heilig lewe, sal jy herlewing ervaar.  As jy die ‘vuur’ in jou hart verloor, is dit omdat jy sonde gedoen en die Heilige Gees bedroef het.

 

[2] Pinksterkerke glo ook in ‘n aparte doping met die Gees.  Volgens hulle is tale die bewys dat jy met die Gees gedoop is.  Mense wat dit beleef, het ‘n dieper ervaring met die Here as ‘gewone’ Christene.

 

[3] Gereformeerde Christene glo dat elke gelowige by sy of haar bekering met die Heilige Gees gedoop word, en dan nie weer nie.  Ons moenie meer soek nie, maar besef dat die Here reeds die volheid van die Gees vir ons gegee het.  Jy moenie meer van die Gees kry nie, maar Hy moet meer van jou kry: jy moet jou meer en meer aan Hom onderwerp.

 

[4] Ou skool gereformeerdes glo dat elke gelowige by sy of haar bekering met die Heilige Gees gedoop word (Rom. 8:9, 1Kor. 12:13).  Hulle glo egter dat die doping met die Heilige Gees weer en weer kan plaasvind.  Hulle wys o.a. daarop dat die groep wat in Hand. 2:4 met die Gees gevul is, weer in Hand. 4:31 gevul is.

 

Hulle glo dat elke gelowige die volle Heilige Gees het, maar glo dat jy ‘n groter mate van sy liefde en krag kan ervaar (Ef. 3:16-19).  Ons is dus nie soos ‘n glas wat half vol is en dan voller word nie, maar soos ‘n klein ballon wat vol van lug is maar voller kan word.  Ons kapasiteit om God te beleef en te geniet vergroot m.a.w. (Ps. 119:32).

 

Hierdie siening glo nie dat doping met die Gees noodwendig na ‘n sg. ‘hoër’ lewe lei nie, aangesien die Korintiërs met die Gees gedoop is, maar in sonde gelewe het (1Kor. 12:13, vgl. die res van die brief).

 

Volgens hierdie siening is doping met die Heilige Gees gelyk aan herlewing.  Ons moet baie bid, ons sonde bely, ons bekeer en heilig lewe.  Maar omdat die Gees soewerein is, kan ons nie hierdeur waarborg dat Hy ‘n herlewing sal stuur nie (Joh. 3:8).

 

Soms verloor ons hierdie vervulling omdat ons sonde die Gees bedroef en uitblus (Ef. 4:30, 1Tess. 5:19).  Maar dit is nie altyd die geval nie.  Partykeer verloor ons die vuur, omdat die Gees in sy soewereiniteit besluit het om dit so te doen.[2]

 

Ek glo die lg. siening en beskou Jes. 44:1-5 so.  God het belowe om sy uitverkore volk te herstel (44:1).  Hy het hulle geskep, in die moederskoot gevorm en hulle gehelp (44:2).  Daarom moes hulle nie vrees nie (44:2).  Hy sou die bedrieglike volk (Jakob) in ‘n opregte een (Jesurun) verander (44:2, Deut. 33:5).

 

Hy sou hulle herstel deur die Gees soos waterstrome in die woestyn te stuur (44:3, 43:19-20, 32:15).  Op Pinkster het die Gees lewe aan Israel se dor nageslag kom gee (44:3, 59:21, Hand. 2:17, 33, 38-39).

 

Die Gees se lewe is ook vir die heidene en die Jode se nageslag in die toekoms (Hand. 2:39, Gal. 3:7, 14, Eseg. 36:25-27, 37:1-14, Rom. 11).  Die Jode se nageslag sal soos wilgers op ‘n grasperk langs ‘n rivier wees (44:5, 41:18-19, 60:21, 61:3, Ps. 1:3).

 

Hulle sal die Here aanroep en bely dat Hy hulle gekoop het om syne te wees (44:5).  Hulle sal dit simbolies op hulle hande skryf om Hom in al hulle dade te onthou (44:5, Deut. 6:8).  Die heidene sal hulleself ook God se volk noem (44:5, 14:1, Sag. 2:11, Rom. 2:28-29, Gal. 3:29).

 

Hoe moet ons hierdie verse toepas?  Pinkster is meer as bloot ‘n gebeurtenis in die verlede: dit het ‘n deurlopende effek in ons lewens.  Soek en bid daarom vir ‘n vars uitstorting van die Heilige Gees.  Bid dit vir jou gemeente, dorp, land, die Jode en die wêreld.  Of is herlewing iets van die verlede omdat Suid-Afrika te sleg is (asof ons herlewing kan verdien!)?

 

Maar voordat jy die Gees en ‘n herlewing vir ons land soek, moet jy dit vir jouself soek.  Hoe doen jy dit?  Soek Jesus, want waar Jesus gaan is Heilige Gees.  Die Gees het immers gekom om Hom te verheerlik (Joh. 16:14).

 

As jy ‘n ongelowige is moet jy jou bekeer en in Jesus glo.  Vra dat die Heilige Gees na jou hart toe sal kom om aan jou die ewige lewe te gee (Tit. 3:5-6).  As jy ‘n gelowige is moet jy jou van alle sonde bekeer, gehoorsaam wees en ernstig bid (Joh. 14:23, Hand. 4:31, Ef. 1:17).  In dit alles moet jy vir Jesus soek en nie net ‘n lekker gevoel nie.  Bid en glo dat Hy jou sal antwoord (44:1-5, Luk. 11:9-13).

 

As jy nie hierdie volheid van God (Ef. 3:19) begeer nie is daar fout.  Dalk het jy afgedwaal.  Miskien het jy geen geestelike lewe in jou nie.  Vra die Here om jou hart hiervoor oop te maak.  As jy eers hierdie water geproe het sal jy niks anders wil hê nie (Joh. 4:13-14).  Dan sal jy dit ook nie net vir jouself bid nie, maar vir ander.

 

Jy sal jy ook vir die Jode bid.  En wanneer die Here jou gebed verhoor sal jy sien dat Israel se voordeel joune is: “En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!… Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?” (Rom. 11:12, 15).

 

Dit sal wees soos toe F.B. Meyer vir die Here gevra het: ‘Hoekom groei Martyn Lloyd-Jones se gemeente en myne nie?’  Die Here het hom gelei om te bid dat Lloyd-Jones nog meer seën sal ontvang.  Toe hy hiervoor bid, toe groei sy eie gemeente.  “En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.” (Job 42:10).

 

[1] https://www.ligonier.org/blog/was-martin-luther-guilty-anti-semitism/

[2] Iain Murray, Pentecost – Today? (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1998)

Wat beteken Pinkster?

Spirit of Pentecost

Kom ek verfris net gou jou geheue.  Die dissipels is bymekaar.  Skielik word die Gees uitgestort en kan hulle in ander tale praat sonder dat hulle dit vooraf geleer het.  Die Jode wat dit gehoor het vra:  ‘Wat op aarde gaan aan; wat beteken dít alles?’  Ander Jode spot en sê:  ‘Hulle is dronk’.  Petrus preek en verduidelik wat aangaan:  ‘Hulle is nie dronk nie.  Wat hier gebeur is ‘n vervulling van die Ou Testament.  Om die waarheid te sê, Jesus se hele bediening en verlossingswerk was ‘n vervulling van die Skrif’.  Baie van die mense het Petrus se preek geglo en tot bekering gekom.  Hulle is by die kerk bygevoeg en het geestelik gegroei.  Vandag wil ek net op Petrus se preek fokus.  Hier is dit:

 

14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek:  Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

 

22 Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet—23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; 24 Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word. 25 Want Dawid sê van Hom:  Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie. 26 Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. 27 Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie. 28 U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U sal My vervul met vreugde by u aangesig. 29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê:  Die Here het gespreek tot my Here:  Sit aan my regterhand 35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. 36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Handelinge 2).

 

Joël (v.14-21)

Petrus was die leier en dikwels die spreekbuis van die apostels (1:13, 15).  Hier staan hy op saam met die ander 11 apostels (v.14).  Joodse mans was verplig om Pinkster en ander Feeste by te woon (Deuteronomium 16:16).  Hy praat met húlle (v.14).  Hy sê:  ‘Die dissipels wat in ander tale gepraat het is nie dronk soos wat julle dink nie – dis nou maar eers 9 uur in die oggend’ (sien v.15).  Ons weet mos dat mense wat dronk word tot laat in die aand drink.  Die volgende oggend slaap hulle laat en word lank na 09:00 wakker met ‘n hoofpyn.  Die Jode het buitendien gevas en sou eers na 10:00 weer geëet het.

 

As hulle dan nie dronk is nie, wat beteken Pinkster?  Wat op Pinksterdag gebeur het was ‘n vervulling van Joël se woorde in Joël 2:28-32 (sien v.16).  Lees gerus Joël deur – dis net 3 hoofstukke lank.  Joël sê dat God Israel met sprinkane gaan straf vir hulle sondes (Joël 1-2).  Die sprinkane sou hulle oeste kaalvreet soos wat God reeds in Deuteronomium 28:38 belowe het:  “Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel; want die sprinkaan sal dit afeet.”  Indien die Israeliete hulle bekeer het, sou God reën stuur en hulle oes herstel (Joël 2:13-14, 23-27).  In die laaste dae sou God ook ‘n geestelike reën op sy volk stuur en ‘n oes van siele inbring (v.17, 21, 41, Joël 2:28-32, Johannes 4:35).  In die Ou Testament het die Gees op konings, profete, priesters, rigters, ouderlinge en ander geestelike leiers gekom.  Moses se begeerte was dat dit nie so sou wees nie:  “Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!” (Numeri 11:29).  Sy begeerte is vervul, want op Pinksterdag het die Gees op alle gelowiges gekom:  mans en vroue, oud en jonk, ryk en arm (v.4, 17-18).

 

Bloed sou in Jerusalem se strate vloei, die stad afgebrand word, en rook in die lug opstyg (v.19).  Die swart kolomme rook sou die son uitdoof en die maan soos bloed laat lyk (v.20).  Dít was die verskriklike Dag van die Here oor die rebelse Jode wat hulle eie Messias verwerp en gekruisig het (v.20, 22-23).  God sou die evangelie van sy volk af wegneem en dit na ander tale toe stuur; na mense wat die vrug van bekering sou dra (Matteus 21:43).  Hiervan was die tale in v.4-11 ‘n teken.  Die tale het bewys dat God sy Gees uitgestuur het.  Die uitstorting van die Gees en profesie in ander tale op Pinksterdag (v.17-18), het gewys dat God binnekort sy volk sou oordeel (v.19-20).  Al hierdie dinge is vervul toe mense wat ‘n ander taal praat in 67 n.C. Jerusalem omsingel het, en in 70 n.C. die stad verwoes het.  Moses se woorde het in vervulling gekom:  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deuteronomium 28:49).

 

So, tale was dan die teken dat die oordeel oppad is.  Maar voor die laaste oordeelsdag sal daar geen teken wees nie.  Jesus sal kom terwyl jy grassny, by ‘n troue is, slaap; Hy kom soos ‘n dief in die nag (Matteus 24:36-51).  Leer uit v.21:

 

  • Geen klas word uitgesluit nie:  “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”
  • Mense wat desperaat en raadop is, kan gered word.  Dalk weet jy nie hóé om te glo nie.  Die teks sê dat “elkeen wat die Naam van die Here aanroep [desperate mense roep]”, gered sal word.
  • Jy kan die ewige oordeel vryspring (net soos die Jode wat hulle bekeer het, die oordeel op Jerusalem vrygespring het).  Jesus se wederkoms hoef jou nie omkant te vang nie.  As jy tot Jesus roep as Here en God, sál jy gered word, want “elkeen wat die Naam van die Here [Jahwe] aanroep, sal gered word.”

 

Moenie jouself flous en sê dat jy van die oordeel sal afkom, omdat jy godsdienstig is nie.  Die Jode in Handelinge 2 was godsdienstig.  Petrus sê duidelik dat God hulle sou oordeel, indien hulle hul nie wou bekeer nie.  Omdat Jesus namens ons aan die kruis geoordeel is, kan ons die oordeel vryspring.  Maar jy moet jou van jou sonde bekeer en met jou hele hart op Jesus alleen vertrou.

 

Dawid (v.22-36)

Gód het bepaal dat Jesus gekruisig moes word, maar tog was die Jóde skuldig en verantwoordelik vir sy dood:

 

“Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring” (v.23).

 

“Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.” (4:27-28).

 

“Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke sabbat gelees word.” (13:27).

 

Jesus het egter nie dood gebly nie.  God het Hom uit die dood uit laat opstaan.  God wou wys dat Jesus onskuldig was (net sondaars sterf) en dat Hy vir ons sondes gesterf het.  Die opstanding het gewys dat God tevrede was met sy Seun se offer.  Daárom het God Hom opgewek en kon die bande van die dood Hom nie vashou nie (v.24).  Dawid het dit in Psalm 16 voorspel (v.25-28).  Wanneer Dawid sê:  ‘God sal nie toelaat dat my liggaam in die graf vergaan nie,’ praat hy nie van homself nie.  Dawid se liggaam hét in stof verander in die graf.  Dawid het van Jesus gepraat wat op die troon sou sit (v.29-31).  Jesus se liggaam het nié in die graf verrot nie; Hy het opgestaan uit die dood en hiervan was die apostels ooggetuies (v.32, 1:22).  Jesus het nie net opgestaan nie.  Hy het ook opgevaar en op die troon gaan sit (v.30, 33-35).  Dit is die bewys dat Hy die ware Here, Messias en Koning is (v.36, Psalm 110:1, 132:11, Lukas 1:32).  Toe Jesus opgevaar het, het Hy die Gees van sy Vader ontvang en uitgestort (v.33).  Dít is die boodskap van Pinkster.

 

Jy hoef nie te wonder of Jesus die ware Verlosser, en die Bybel die Woord van God is nie.  Jy hoef nie te wonder of Buddhiste, Moslems of Hindus dalk reg is nie.  Handelinge 2 bewys dat Jesus die ware Verlosser is, en die Bybel die regte Boek:

 

[1] Hoe kan jy twyfel in ‘n boodskap wat honderde jare gelede dinge voorspel het, wat nou in detail vervul is (v.14-36)?  Jesus se woorde geld hier:  “En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.” (Johannes 14:29).

[2] Enigiemand wat God-haters in liefhebbers van God kan verander, móét die ware Verlosser wees (v.23, 36-41).  John Paton, sendeling na die kanibaal-eilande van Aniwa en Tanna, het gesê:  ‘All the skepticism of Europe would hide its head in foolish shame; and all its doubts would dissolve under one glance of the new light that Jesus, and Jesus alone, pours from the converted Cannibal’s eye.’

 

[3] Wat dink jy van ‘n boek wat so diep in jou hart insny, dat dit vir jou presies wys wat jy dink, begeer en voel (v.37, Hebreërs 4:12-13)?  Nét die Bybel kan dit doen, omdat nét die Bybel die Woord van God is.

 

[4] Enigiemand wat kan maak dat mense sonder taalklasse in ander lande se tale kan praat, moet bonatuurlik wees (v.11).  Jesus se krag word ook daarin gewys dat mense wat sleg was radikaal anders leef (v.44-46).

 

Wat beteken Pinkster?  Pinkster het niks te doen met kerke waar mense omval, onbedaarlik lag, of in mensgemaakte ‘tale’ brabbel nie.  Pinkster wys eerder vir ons dat Jesus regtig opgestaan het, dat Hy die verhewe Here en Christus is:  “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (v.36).

Lesse uit die Pinksterfees

“Sewe weke moet jy tel; vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy sewe weke begin tel.  Dan moet jy die fees van die weke hou vir die Here jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die Here jou God jou sal seën.  En jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is, en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat by jou is, op die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon.  En jy moet daaraan dink dat jy ‘n slaaf in Egipte was; en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou.” (Deuteronomium 16:9-12).

 

(1) Wanneer is die fees gehou? (verse 9-11)

(2) Wat het by die fees gebeur? (verse 10-12)

 

Verbeel jou jy’s ‘n toeris by die Ou Testamentiese Fees van Weke (die Fees van die Oes óf Pinksterfees) in Jerusalem.  Daar is ‘n vrolike atmosfeer in die lug.  God het reën en ‘n groot oes gegee.  Wat sien jy by die fees?  Priesters in donkerblou klere wat die varsgesnyde eerstevrug van die koringoes in die lug waai (Numeri 28:26).  In die strate sien jy bokke, ramme, bulle, en lammers.  Party het ‘n lang been of ‘n kort stert, maar nie één is blind of gebreklik nie (Levitikus 22:21-23).  Jy sien mense wat vrywillige geskenke en offers bring volgens die voorspoed waarmee die Here hulle boerdery geseën het (v.10, 17).  Daar is seuns, dogters, slawe, uitlanders, Leviete, priesters, weduwees, en weeskinders wat eet, feesvier, en die Here prys (v.11).  Die kinders en slawe het gehelp met oes en deel nou in die vreugde.  Boere het nie hul landerye se hoeke geoes nie, maar dit gelos vir die armes, weduwees, weeskinders, en uitlanders.  Ook gerwe wat deur die werkers vergeet of laat val is, is gelos vir hierdie mense (Levitikus 19:9-10, 23:22, Rut 2).  Juis daarom is ook die arm mense in Israel bly oor die oes.  Die Leviete moes het ‘n tiende van die oes gekry en dus is húlle bly oor die oes (Deuteronomium 12:18-19, 14:27-29, 26:1-15).  Almal deel saam in die vreugde van God se sorg vir sy volk. 

 

Wat hoor jy by die fees?  Daar is vrolikheid en musiek.  Daar is Joodse mans wat sing en dans (v.11, 16).  Jy luister na die gesprekke van die mense wat op die muurtjie sit en gesels; mense wat in kringetjies staan; mense wat in die son sit en gesels.  Wat sê hulle?  Hulle praat oor die harde slawediens in Egipte; oor God se wonders deur die tien plae; oor sy mag by die Rooisee; oor sy kneg Moses; oor die Sinaï berg waar God vyftig dae ná die uittog uit Egipte die Tien Gebooie gegee het; oor gehoorsaamheid aan God se heilige wet (v.12).  ‘n Slaaf word nader getrek en kry ekstra stuk vleis.  “Óns was slawe in Egipte.  Hoe kan ek my slawe hardhandig hanteer”, sê ‘n ou man met ‘n lang grys baard.  Wat ruik jy?  Die aroma van gebraaide bees, bok, en skaapvleis.  Die geur van varsgebakte brood hang in Jerusalem se strate (Numeri 28:26-31).  Dít is wat by die fees gebeur het.

 

Watse lesse is daar vir ons om te leer uit Deuteronomium 16:9-12?  [i] God besluit hóé, wánneer, wáár Hy aanbid wil word.  In die geval van Israel het Hy gesê dat hulle dit presies vyftig dae ná die Fees van Ongesuurde Brode moes hou.  Hy wou hê dat dit in die plek moes wees wat Hý uitkies, naamlik Jerusalem.  Hy wou hê dat hulle sekere offers by hierdie fees moes bring, en dat hulle moes juig en jubel.  In die Nuwe Testament wil God hê dat ons Hom in Gees en waarheid moet aanbid (Johannes 4:24).  ‘In Gees’ beteken dat ons op enige plek die Here kan aanbid.  Dáár waar gelowiges vergader sal die Here met ons ontmoet.  Dit hoef nie soos in die Ou Testament op ‘n spesifieke plek te wees nie.  ‘In Gees’ beteken ook dat óns gees deur God se Gees gedryf moet word.  Ons moet met blydskap en oorgawe kom wanneer ons die Here aanbid.  Hy wil hê dat ons in Hom moet bly wees en dat ons met vreugde moet aanbid (v.11, Psalm 100:2, Filippense 4:4).  Ons moet gewillig en vrywillig die Here dien en aanbid (v.10,2 Korintiërs 9:7).  Jesus het met vrywilligheid sy lewe aan ons gegee (Johannes 10:18), en ons moet dieselfde doen in ons diens aan Hom.  Aanbidding ‘in waarheid’ beteken dat ons God aanbid volgens die waarheid van sy Woord.  As Hy sê dat ons sy Woord moet sing, kan ons nie self besluit dat ons ander liede wil sing nie.  As Hy sê dat ons die Woord moet lees en preek, kan ons nie morele sede-lesse gee en voorlees uit ander boeke van ons keuse nie.  God sê duidelik vir ons in sy Woord hoe Hy aanbid wil word.

 

[ii] Die Israeliete kon nie dat hulle groot oes ‘n verskoning word vir waarom hulle nie by die fees in Jerusalem kon wees nie.  Baie mense vandag laat God se geskenke hulle weghou van die Here, sy Woord, en sy kerk af.  Hulle bid vir kinders, en wanneer die Here vir hulle kinders gee, word dít die rede hoekom hulle uit die kerk uit wegbly.  Hulle bid vir voorspoed in hulle besigheid, en sodra die Here dit gee werk hulle van vroeg tot laat, sodat hulle nie meer tyd het vir stiltetyd of die samekomste van gelowiges nie.  Hulle bid vir gesondheid, en wanneer hulle dit ontvang gebruik hulle dit tot hulle eie voordeel en nie vir die Here se eer nie.  Hulle bid vir ‘n gelukkige gesin, en wanneer hulle wense bewaarheid word geniet hulle die kuier saam met familie of ‘n piekniek of hulle ry die kinders sport toe op Sondae – hulle het van die Here vergeet.  Moenie dat God se gawes jou wegtrek van die Gewer af nie.  Laat dit jou eerder ná Hom toe dryf, sodat jy Hom dank en loof vir sy goedheid en genade aan jou.

 

[iii] Die Israeliete moes onthou waaruit die Here hulle gered het (Egiptiese slawerny).  Jy moet ook onthou waaruit God jou gered het.  Laat die nagmaaltafel ‘n geleentheid wees waarby jy onthou hoe die Here jou uit verskriklike sonde gered het.  Dan sal jy Hom meer loof.  In die hemel sal jy vir ewig die merke in Jesus se hande en voete sien.  Jy sal vir ewig onthou waaruit die Here jou gered het.  Jy sal Hom vir ewig loof en dank vir jou verlossing en vir sy groot liefde.  [iv] In Handelinge 2 het Jesus die Gees uitgestort soos reën en ‘n groot oes van 3000 siele ingesamel.  Bid vir ‘n oes van bekerings.  En dank God dan vir daardie bekerings.  So sal ons deel in die blydskap oor die oes.