Drie besware teen Paulus se evangelie van GELOOF ALLEEN

Sola Fide

Regverdigmaking deur die geloof is ‘n groot term. Hoe verduidelik jy dit vir ‘n 6-jarige?

Toe John Piper se dogter 6 was het hy dit soos volg verduidelik. Iemand beroof ‘n bank. Die polisie vang twee verdagtes. Toe hulle in die hof verskyn, toe sê die publiek dat die eerste man nie skuldig is nie. ‘Ons het gesien dat hy nie die bank beroof het nie,’ het hulle gesê. Die regter verklaar dat hy onskuldig en regverdig is.

Oor die tweede man sê die publiek dat hulle gesien het hoe hy die bank beroof. ‘Hy is skuldig,’ sê hulle. Die regter verklaar die tweede man onskuldig en sê dat hy al die vryheid en voorregte geniet van iemand wat die landswette gehoorsaam [John Piper, Counted Righteous in Christ (Wheaton: Crossway Books, 2002), 28-30].

Hoe kan die regter dit doen? Is dit nie onreg nie. Die bank is syne. Hy het die tweede man se skade betaal en so die straf vir sy oortreding gedra. Hy het ook sy goeie en gehoorsame rekord aan die misdadiger toegereken.

Jesus is so en het ons straf aan die kruis gedra. Hy het ook sy goeie rekord vir ons gegee. Ons ontvang dit deur die geloof. Party mense wil nie hoor dat hulle geen aandeel het in hulle redding nie, en maak dus beswaar teen Paulus se evangelie van regverdigmaking deur die geloof alleen. Dit is die punt wat hy aanspreek in Rom. 3:27-31.

1. Dit impliseer dat ons goeie werke niks beteken nie (v.27-28)
Menno Simons (1496-1561) was ‘n Anabaptis tydens die Reformasie of Hervorming. Hy was sterk gekant teen Martin Luther se lering van regverdigmaking deur die geloof alleen. Hy het gesê dat dit sonde aanmoedig:

‘The Lutherans believe that faith alone saves, without any contribution from works. They emphasize this doctrine so much, it looks as if works were totally unnecessary… They start up a psalm, “The chain is broken, now we are free, praise the Lord!” while the beer and wine come running out of their drunken mouths and noses. Anyone who can simply recite this off by heart, no matter how sinfully he lives, is regarded as a good evangelical man and a brother!’ [N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 2004), 282-283].

Na Simons se mening het mense meer sonde gedoen a.g.v. hierdie lering. Mense dink nog steeds so. ‘As ‘n mens hoor dat hy niks hoef te doen om reg te wees met God nie, sal hy sonde doen soos hy wil,’ is hoe hulle redeneer.

Ander dink weer dat genoeg goeie werke hulle sonde neutraliseer. Ek het eenkeer met so iemand gepraat. ‘Ek weet ek drink te veel,’ het hy gesê, ‘maar wat van al die goeie dinge wat ek vir mense doen wanneer ek nié dronk is nie.’

Ek het vir hom gesê dat sy goeie werke nie sy sonde uitkanseleer nie, net soos wat ‘n regter nie die moordenaar vrylaat omdat hy baie goeie dinge gedoen het nie. ‘n Honderd goeie dade kan nie die moordenaar se misdaad uitvee nie.

Goeie werke kan nie iemand se redding verdien nie. Verlossing kom deur Jesus wat die wet in ons plek gehou het, en ons straf aan die kruis gedra het (v.27, 2Kor. 5:21). Ons moet dit deur die geloof ontvang (v.28).

Party mense aanvaar dat redding deur geloof kom, maar wil hulle goeie dade byvoeg: die besnydenis, ‘n streng navolging van die Ou Testament feeste en voedselwette, die doop, die onderhouding van die Sewendedag Sabbat, tiendes, getroue kerkbywoning, boetedoening, ens.

Paulus sê egter dat redding deur die geloof alleen is sonder die werke van die wet (v.28). Hoekom wil mense buitendien hulle werke byvoeg as redding deur die geloof alleen is en niks kos nie?

Hulle is trots. Hulle wil nie erken dat hulle niks tot hulle redding kan bydra nie. Hulle wil hulle werke byvoeg en in hulleself roem. Maar by God kan jy nie roem nie (v.27, Ef. 2:8-9). Jy kan net in Jesus en sy kruisdood roem (1Kor. 1:31, 2:2, Gal. 6:14).

Jy kan nie eers in jou geloof roem asof dit jóú werk of bydrae is nie, want selfs dít kom van God af (Ef. 2:8-9, Fil. 1:29). Iemand wat in sy geloof roem, is soos ‘n persoon wat in sy nuwe tuinslang roem en sê dat dit sy blomme laat groei het. Geloof is die tuinslang en nie die water nie. Roem daarom in Jesus en nie in jou geloof nie.

Moet ook nie geloof herdefinieer en sê dat dit net ‘n kopkennis van Jesus en die evangelie is nie. Die duiwels glo ook (Jak. 2:19). Geloof is meer as net ‘n kopkennis. Om te glo beteken dat jy die feite van die evangelie glo, die belofte van God se vergifnis glo, berou het oor jou sonde, jou daarvan bekeer, op Jesus vertrou en na Hom toe kom (Joh. 6:35). Geloof sluit nie goeie werke in nie, maar dit lei daartoe (v.28, Ef. 2:10, Jak. 2:14-26).

Enige ander ‘evangelie’ is vals en eindig in die hel (Gal. 1:8-9, 5:4). Soek daarom geloof, want as jy geloof het kry jy Jesus. In Hom kry jy die hemel en kan jy reg wees met God. Bid vir geloof en bekering, sodat jy Jesus se meriete en God se vergifnis kan kry. Saam met God se vergifnis kom ‘n skoon gewete, vrede, blydskap en rus. Moenie langer jou rus soek in bakleiery met ander, vlug vir jou probleme, slaap, drank, mense se applous, die wet, ens. nie.

Vind jou rus in Jesus: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” (Matt. 11:28-30).

2. Dit beteken dat die Jode nie spesiaal is nie (v.29-30)
Toe die land begin verander kon swart mense na die dorp swembad toe kom, en het hulle na ons skool toe gekom. Ons was arrogant en het gemaak of dit ons swembad en skool is.

Die Jode was so oor God en het gesê dat Hy net húlle s’n is (v.29). Paulus het egter gesê dat God die Jode en heidene gemaak het (v.29). Net soos wat Hy die Jode uit Egipte gered het, het Hy die heidene voor hulle gered: al die gelowiges van Adam af tot by Abraham, Rut, Ragab, ens. Is daar ‘n ander God as die heidene nie dieselfde Een het as die Jode nie? Nee. Daar is net een God (v.30, Deut. 6:4, Jes. 44:6).

Om reg te wees met God moet die Jode in Hom glo (v.30). Hulle kan nie reg wees met Hom deur die verbond, die wet of die besnydenis nie (v.30). Net so moet ook die heidene reg wees met God deur die geloof, al is hulle nie besny nie (v.30). “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.” (Gal. 6:15).

Stuart Olyott sê: ‘In God’s eyes you are no longer a Jew or a Gentile. You are either a saved sinner, or a lost one.’ [Stuart Olyott, The Gospel As It Really Is (Darlington: Evangelical Press, 1979), 34]. Die vraag wat jy jouself dan moet afvra, is of jy ‘n geredde of ‘n verlore sondaar is. Dit gaan nie daaroor of jy Afrikaans, konserwatief, in een van die susterskerke,  van kleins af ‘n Baptis, of jy gedoop is en of jy in tale praat nie.

Dit gaan nie eers daaroor of jy ‘n geestelike ervaring gehad het nie. Wat help jou ervaring jou as jy nie in Jesus alleen glo nie, as jy nog nie jou sonde gelos het nie, as jy nie reg is met God nie, as jy nie vergewe is nie, en as jy nie ‘n rein gewete het nie?

Die bg. redenasie geld ook vir die doop (of jy nou as grootmens of baba gedoop is). Jy is nie outomaties reg met God omdat jy gedoop is nie. Die evangelie van geloof alleen beteken dat die doop nie kan bydra tot jou redding nie.

‘n Vriend van my het met iemand gepraat wat glo dat jy gedoop moet wees om hemel toe te gaan. Hy het m.a.w. nie geglo in regverdigmaking deur die geloof alleen nie.

Kontrasteer dit met ‘n tannie in ons gemeente. ‘n Paar maande gelede het sy vir my gesê: ‘Hoe wéét jy jy is gered? Die enigste antwoord wat ons kan gee is dat Jesus vir ons gesterf het. Alles gaan net oor Jesus; dit is al.’

Dan is die bordjie wat ek by iemand se huis gesien het verkeerd: ‘Enter heaven by sanctification, not by justification.’ In Afrikaans: ‘Kom in die hemel deur heiligmaking en nie deur regverdigmaking nie.’

Heiligmaking volg op en vloei uit regverdigmaking. Maar niemand sal op die oordeelsdag regverdig verklaar word a.g.v. sy heiligmaking nie. In gewone Afrikaans: jy sal nie die oordeelsdag slaag omdat jy heilig genoeg was nie. Die redding wat jy hier en op die oordeelsdag geniet is uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen. Heiligmaking is die gevolg daarvan en nie die oorsaak nie.

Dadelik is daar ‘n beswaar…

3. Dit beteken dat die wet onnodig is (v.31)
Deur die geskiedenis het die kerk vergaderings oor verskillende leerstellings gehou. In 325 n.C. was daar ‘n baie belangrike vergadering in Nicea, en in 451 n.C. was daar nog ‘n belangrike een in Chalcedon. Daar was baie ander wat die geskiedenis verander het.

Tydens hierdie vergaderings het die gelowiges nie nuwe leerstellings uitgedink nie, maar bevestig wat ons nog altyd glo. Hulle het o.a. met kwessies soos Jesus se Godheid, die aard van sy menslike natuur, die Heilige Gees as God, ens. gestoei.

Die heel eerste van hierdie vergaderings is in Jerusalem gehou (Hand. 15). Daar het dit oor die evangelie gegaan. ‘Hoe kan ‘n mens reg wees met God?’ is die vraag wat hulle wou beantwoord. Red die Here ons deur die geloof alleen, of deur die geloof plus ons goeie werke? Die vergadering se slotsom was dat God ons deur die geloof alleen red sonder die werke van die wet. Dit is presies wat Paulus in boeke soos Romeine en Galasiërs leer.

Maar raak ons nie daardeur van die wet ontslae nie? Glad nie. Inteendeel, ons verhef en bevestig die wet (v.31). As God ons deur die wet red beteken dit dat Hy tevrede is met ons halwe en onvolmaakte pogings van gehoorsaamheid, en dan gooi Hy ook ‘n blinde oog vir ons oortreding van die wet.

Maar as Hy ons deur die geloof red, dan verhef Hy die wet (Jes. 42:21). Hoekom sê ek so? God vereis dat ons die wet 100% moet nakom, en vereis ook dat dié wat die wet oortree gestraf moet word (Gal. 3:10).

Jesus het die wet volmaak onderhou en die straf vir ons oortreding gedra. As jy in Jesus glo aanvaar God sý gehoorsaamheid en straf in jou plek. Op hierdie manier hou God die wet hoog, en maak Hy dit nie goedkoop soos die boodskap van redding deur goeie werke nie (v.31, 7:12).

Het die wet dan nog enige rol in die Nuwe Testament? Ja.

[a] Dit is ‘n spieël waarin jy jou vuil hart en lewe sien. Gebruik daarom die wet wanneer jy met mense oor Jesus praat. Solank as wat iemand glo dat hy skoon is, sal hy nie sy nood sien vir Jesus wat sy sonde moet wegwas nie.

[b] Dit is ‘n snoet of muilband [Eng. muzzle] wat mense se sonde terughou. Vat bv. ‘n land waarin die moordsyfer afneem wanneer die regering die doodstraf reg toepas.

[c] Dit is ‘n padkaart in die Christen se hart. Die Heilige Gees gebruik dit om te wys hoe jy God en jou naaste moet liefhê (8:4, 13:9-10, Matt. 22:37-40).

[d] Dit is ‘n teleskoop waardeur jy God se karakter sien. ‘Jy mag nie moord pleeg nie’ wys dat God lewe gee. ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie’ wys dat Hy rein is. ‘Eer jou ouers’ wys dat Hy ons Vader is. ‘Jy mag geen vals getuienis aflê nie’ wys dat Hy waarheid is.

Wat moet jy in die lig hiervan met die wet doen? Meet jouself daaraan. As jy afgode dien, God se Naam en dag minag, jou ouers nie eer nie, moord pleeg (selfs in jou hart), egbreuk pleeg, steel, leuens vertel en gierig is, is God se wet nie in jou nie (8:4). Jy is m.a.w. nie weergebore nie (Eseg. 36:25-27).

Wat moet jy hieraan doen? Moenie dink jy kan jou hart vir Jesus gee nie. Vra eerder dat Hy vir jou ‘n nuwe hart sal gee. Glo in Jesus en sy kruisdood vir sondaars. Bekeer jou, bely jou sonde en ontvang God se vergifnis.

As jy gered is moet jy die wet en Bybelse opdragte oordink om God beter te ken en jouself in die spieël te sien. Lees die wet, sodat jy kan weet wat die Here tevrede stel. Bid dat die Heilige Gees jou sal help om dit te doen. Doen wat die wet sê, omdat jy die Here wil verheerlik en nie omdat jy jouself wil regverdig nie.

Wys vandag se preek miskien dat jy nie gered is nie, dat jy in Jesus moet glo en dat jy jou moet bekeer? Wys dit dat jy afgedwaal het en na die Here toe moet terugkeer? Wys dit ‘n sonde uit wat jy moet bely? Wys dit dat jy jouself opnuut aan die Here moet toewy? Wys dit vir jou iets wat jy vir jouself of iemand anders moet bid? Wys dit iets waarvoor jy die Here moet dank en prys? Doen wat die Here vir jou wys.

Om net te dink jy moet beter doen is nie genoeg nie. Dit is selfs nie genoeg as jy probeer om te verander nie. As jy dit doen werk jy in jou eie krag, en sal dit vir een of twee weke hou en dan ophou. Maak eerder seker dat jy met die Here praat oor wat jy vandag gehoor het. As jy dit doen het ek my doel bereik.

‘The purpose of every sermon is to get the people in front of you to pray.’ (Stuart Olyott).

Die belangrikste paragraaf in die Bybel

Romans 3:21-26

Toe ek in die laerskool was, was daar ‘n Vita-C advertensie van ‘n ou man en ‘n seuntjie wat op ‘n park bankie sit. Die ou man het ‘n lemoen gehad en die seuntjie ‘n Vita-C lekkertjie.

Die ou man wou baie graag ‘n lekkertjie hê en het vir die seuntjie gesê dat hy sy lemoen vir ‘n Vita-C sal ruil. Die seuntjie wou nie, omdat een lekkertjie meer vitamien C as ‘n lemoen bevat.

Rom. 3:21-26 is so: dit is redelik kort, maar elke woord is vol betekenis. ‘n Australiese teoloog genaamd Leon Morris sê oor hierdie verse: ‘This is possibly the most important single paragraph ever written.’ [Aangehaal in John Stott, The Bible Speaks Today: Romans (Notthingham: Inter-Varsity Press, 1994), 109]. In hierdie verse antwoord Paulus Job se vraag: “hoe kan ‘n mens regverdig wees by God?” (Job 9:2). Kom ons bestudeer die frases een vir een.

1. God openbaar sy geregtigheid sonder die wet (v.21a)
Die Puriteine het die rare vermoë gehad om ‘n hele boek te skryf oor een vers of oor ‘n deel daarvan. Martyn Lloyd-Jones het lank na hulle geleef, maar was tot ‘n mate so. Hy het bv. ‘n hele preek oor die woorde, ‘Maar God’ in Ef. 2:4 gepreek. In hierdie woorde wys Paulus die kontras tussen ons sonde en God se liefde.

Die woorde, ‘Maar nou’ in Rom. 3:21 is byna dieselfde en is volgens party mense twee van die mooiste woorde in die hele Bybel. Paulus stel hier ‘n kontras tussen mense wat die wet breek (1:18-3:20) en God wat sonder die wet sy geregtigheid aan ons voorsien, sodat ons voor Hom kan staan (v.21).

Sulke liefde moet jou hart smelt om die Here te prys, te dien, lief te hê, te gehoorsaam en jouself aan Hom te gee (Ef. 1:3-14, Rom. 12:1, 1Joh. 4:19). Dit is ondankbaar om die God te ignoreer wat aan jou asem gee. Maar dit is erger as jy die Een wat alles gedoen het om sondaars te red ignoreer. In daardie geval is jy so ongevoelig soos vet en het jy ‘n hart van klip (2:5, Ps. 119:70).

Om net ‘n kennis van die Bybel te hê, kerk by te woon, te bid, ens., sonder dat jy ‘n hart van liefde vir God het, is nie Bybelse Christenskap nie (Luk. 10:27). Dit is ‘n bose namaaksel.

Maar dit help ook nie dat jy hierdie emosies kunsmatig probeer opwek nie. Om hierdie emosies reg te voel moet jy die volgende doen:

 • Bid dat die Heilige Gees jou hart en verstand sal open om evangelie te verstaan.
 • Oordink die evangelie en bid vir nog begrip.
 • Glo die evangelie.
 • ‘n Gevoel van berou, liefde, blydskap, dank, vrede, ens. sal volg.
 • Toon ‘n gepaste reaksie op die bg. emosies. Voel jy berou? Bely jou sonde en bekeer jou. Voel jy blydskap en danksegging? Bid en sing. Voel jy liefde? Prys en gehoorsaam die Here. Voel jy vrede? Sê dankie en rus in God se vrede.

Die punte wat ek hierbo genoem het geld nie net vir ongelowiges nie, maar vir gelowiges wat koud en hard geraak het (Ps. 51:14, 2 Tim. 1:6, Op. 2:4). As jy nie na die Here toe terugkeer nie, sal jy ongelukkig bly en sal Hy jou aktief teenstaan (Op. 2:5).

2. Die wet en die profete getuig daarvan (v.21b)
Die son se invloed is oral in die skepping. Dit laat groen plante groei en maak so dat mense en diere kos het. Dit bak die aarde warm en laat die warm lug opstyg. Die warm lugstrome laat die wind waai. Die son laat die see verdamp, die wolke vorm en die reën val. Die son hou die maan en planete in hulle wentelbane.

Jesus is so en hou die Ou- en Nuwe Testamente bymekaar. Hy is oral in die Skrif. Die wet en die profete getuig van die geregtigheid van God wat ons deur Hom ontvang (v.21b, Eks. 12, Ps. 22, Jes. 53). As God dan die evangelie eeue voor Christus reeds aangekondig het, wys dit dat Hy al lankal beplan het om ons te red. Hy het dit voor die skepping beplan (Ef. 1:4-5) en direk na die sondeval in Gen. 3:15 aangekondig.

As God dit dan lankal in die wet en profete aankondig het, wys dit dat Hy gewillig is om ons te red. Verlossing is sý inisiatief en plan. Moet daarom nie dink dat Hy onwillig is om jou of ander sondaars te red nie. Herinner Hom aan sy gewilligheid om te red, en bid vir jouself en jou geliefdes.

3. Ons ontvang dit deur die geloof (v.22-23, 25)
Hoekom kan ons nie deur die wet reg wees met God nie? Want almal het gesondig en God se wet gebreek (v.22-23, 10-12, 1:18-3:20). Ons leef vir onsself en ons sonde, en nie volgens ons skeppingsdoel tot God se eer nie (v.23, Jes. 43:7, 21, 1Kor. 10:31).

Party mense is beter as ander, maar almal skiet ver kort (v.23). Dit is soos ‘n klomp mense wat op die strand staan: party spring verder as ander, maar niemand kan oor die see spring nie. Handley Moule sê: ‘The harlot, the liar, the murderer, are short of it [God’s glory]; but so are you. Perhaps they stand at the bottom of a mine, and you are on the crest of an Alp; but you are as little able to touch the stars as they.’ [Ibid.].

Hoe verklaar God ons dan regverdig? Deur geloof in Jesus Christus (v.22, 25). As jy in Jesus glo gee God sý regverdige rekord vir jou en aanvaar Hy sy kruisdood asof jy self die prys vir jou sonde betaal het (v.22, 25, Fil. 3:9).

Doen daarom alles moontlik om hierdie geloof te kry. Dit is immers die sleutel wat God se skatkis oopmaak en aan jou die res van sy gawes gee. Geloof is die hand wat Jesus uit die hemel na jou hart toe bring. En as jy Jesus het, het jy alles uit die bodemlose put van sy genade. Jesus is die Erfgenaam van alles en ons saam met Hom (Rom. 8:17, Ef. 1:3, Heb. 1:2).

Hoe kan jy hierdie geloof kry wat Jesus afbring na jou hart toe? Vra Hom daarvoor (Mark. 9:24, Luk. 17:5, Ef. 2:8-9, Fil. 1:29). Moenie in jouself kyk of jy dit het nie. Vergeet van jouself en kyk na Jesus in die Woord. Bid dat Hy Homself aan jou bekend sal maak.

4. God gee dit gratis (v.24a)
Mense raak agterdogtig as jy ‘n duur item gratis weggee. Hulle is al genoeg gevang met sms’e en oproepe wat geld en gratis vakansies belowe. Hulle beskou daarom ook God se gratis verlossing met agterdog.

En tog is dit nie verdag nie: die geregtigheid wat jy nodig het om voor God te staan is regtig gratis (v.24a, 6:23). Sal God sy geliefde en unieke Seun vir jou gee en die gratis geregtigheid wat jy nodig het om in die hemel te kom terughou (Rom. 8:32)?

Los jou agterdog en ontvang God se gratis geregtigheid deur die geloof (v.22, 24a). Los ook jou trots wat nie wil erken dat jy te sleg is om God se verlossing te verdien nie. Dit verheerlik die Here as jy niks bring en vir sy genade vra. Dit is ‘n klap in sy gesig as jy sê dat Jesus se kruisdood nie voldoende is nie, maar dat jy iets wil bydra.

5. Jesus koop dit vir ons (v.24b)
Gestel ‘n ryk man gee vir jou ‘n Rolls Royce. Beteken die gratis kar dat dit goedkoop is? Nee. Dit kos hom ‘n goeie R20-30 miljoen. Net so beteken God se gratis geregtigheid nie dat dit goedkoop is nie. Dit kos Jesus se lewe (1Pet. 1:18-19). Hy het ons van sonde en Satan vrygekoop (v.24b).

Die gepaste reaksie is nie om die Bybel te lees, te bid, geld te gee, kerk by te woon en goeie werke te doen asof jy Hom kan vergeld nie. Doen eerder hierdie dinge uit liefde met die wete dat jy Hom nie kan terugbetaal nie. Sê net dankie, prys Hom en vra vir nog genade.

Om vir nog genade te vra verheerlik Hom net soveel soos danksegging, omdat jy daardeur erken dat Hy ryk is en jy arm. Sodoende erken jy ook dat alles wat jy het van Hom af kom (1Kron. 29:14, Joh. 3:27, 1Kor. 4:7, Jak. 1:17).

Wat ek is is net genade,
wat ek het is net geleen

-Koos du Plessis-

6. Jesus het dit bevredig (v.25-26)
Omdat ons God se wet gebreek het, vereis sy geregtigheid dat ons gestraf moet word. Maar in sy liefde het Hy mens geword om die wet namens ons te onderhou en ons straf te dra asof Hý dit oortree het. Op hierdie manier het Jesus die Vader se toorn afgewend en dit bedaar. Dit is wat die Griekse woord vir versoening [hilastērion] in v.25 beteken.

Liberale teoloë haat dit dat God se toorn op sy Seun uitwoed en noem dit Cosmic Child Abuse (John Dominic Crossan). Ander mense wil liede soos In Christ Alone sing maar die woorde verander. Een groep wou bv. nie die woorde hê wat sê:

’Til on that cross as Jesus died,
the wrath of God was satisfied.

Maar hulle haat vir God se toorn op Golgota wys dat hulle dink die mens is nie so sleg nie en God nie so heilig nie. Hulle beskou v.25 verkeerd en dink dat Jesus ons wil red, maar die Vader nie. Hulle dink dat Jesus aan die kruis gesterf het om ‘n kwaai God te keer.

Maar die Vader self het ons lief en het die inisiatief geneem om ons te red (v.25, Joh. 3:16, 16:27, 1Joh. 4:10). Die evangelie is nie ‘n heidense godsdiens waarin die aanbidder iets moet offer om ‘n wispelturige god se toorn te bedaar nie. God het Homself in Christus gegee om sy toorn af te wend (v.25). Jesus se bloed het uitgeloop. Hy het die beker van God se toorn gedrink sodat ons nie hoef nie (Joh. 18:11, Op. 14:10).

Ons wil die lering oor God se toorn vermy en nie daaroor dink nie. Maar soms moet ons daaroor dink om te besef waarvan Hy ons gered het, asook wat dit Jesus gekos het om ons te red. As ons dit besef sal ons die Vader en die Seun meer liefhê, en sonde meer haat.

As jy dink dat sonde nie so erg is nie, sal jy sê dat die hel onregverdig is, en dat die kruis nie só nodig is vir ons redding nie. Jy sal dink dat ons ook deur ander godsdienste gered kan word. Jy sal dink dat God ‘n R150 boete afgeskryf het, en Hom nie so liefhê soos iemand wat besef dat Hy eintlik ‘n $900 triljoen boete afbetaal het nie (Luk. 7:41-43, 47).

Nou en dan sê een of ander liberale teoloog dat die God van die Ou Testament kwaai is en net wil straf, terwyl die God van die Nuwe Testament liefdevol en genadig is. Hulle maak asof daar twee Gode is, en verkies die God van die Nuwe Testament.

Maar dit is niks anders as die antieke dwaling wat gnostisisme genoem word nie. Hierdie lering is onwaar, aangesien die God van die Ou Tesament baie liefdevol en geduldig is. Vir 4000 jaar het Hy juis nié die mens uitgewis soos wat hy verdien nie. Hy het bv. nié vir Adam en Dawid hel toe gestuur nie, maar hulle sonde oorgesien.

Beteken dit dat Hy ‘n korrupte Regter is wat die onreg laat seëvier? Nee. Hy het hulle sonde oorgesien, omdat Hy self in die toekoms die straf vir hulle sonde sou dra aan die kruis (v.25). Jesus het m.a.w. nie net aan die kruis gesterf om ons sonde weg te vat nie, maar om te wys dat God regverdig is en die sonde nie oorsien nie (v.25). Op grond hiervan het John MacArthur in ‘n preek gesê: ‘Who did Jesus die for? He died for God, to show his righteousness.’

God wys ook sy geregtigheid wanneer Hy deur Jesus se kruisdood die vuil klere van jou sonde uittrek en vir jou die skoon klere van Christus se geregtigheid aantrek (v.26, Sag. 3:3-5, 2Kor. 5:21). As God ons sonder die kruis vergewe en regverdig verklaar het, was Hy soos ‘n korrupte regter in Suid-Afrika wat die misdadiger vrylaat. As Hy ons aan die ander kant gegee het wat ons verdien, was ons almal in die hel.

Jesus se kruisdoood is die oplossing: God is regverdig en straf ons sonde in Christus. Hy verklaar ons ook regverdig deur ons geloof in Christus (v.26). Die kruis wys God se geregtigheid en genade: “Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar.” (Ps. 85:11).

As God dan soveel moeite gedoen het om sy geregtigheid te wys, moet ons Hom nie van ongeregtigheid beskuldig nie.

 • Hy is nie onregverdig as Hy mense wat in hulle sonde volhard hel toe stuur nie.
 • Hy is nie onregverdig as Hy vir Jakob kies en nie vir Esau nie (9:14, 21, Matt. 20:15).
 • Hy is nie onregverdig as Hy die heidene wat nog nooit van Jesus gehoor het vir hulle sonde straf nie (1:19-21, 2:14-15).
 • Hy is nie onregverdig as Hy mense aan hulle harde harte oorgee, sodat hulle nie kán glo nie (9:18).
 • Hy is nie onregverdig as Hy geduldig is met Julius Malema en Hom nie dadelik vir sy sonde straf nie.
 • Hy is nie onregverdig as Hy sg. ‘onskuldige’ mense doodmaak nie (5:12).
 • Hy is nie onregverdig as Hy beproewing oor jou pad stuur nie.

Sê eerder dat God reg is, al verstaan jy nie alles nie. Hy is die definisie van wat reg en verkeerd is. Buig voor wat Hy sê reg is.

Maar prys Hom die meeste dat Hy jou deur die kruis so regverdig soos Jesus beskou. Deur Christus se geregtigheid is jy in status so regverdig soos die gelowiges in die hemel. Vir ‘n vrou in Oos-Londen was dit die beste nuus ooit. Toe sy hoor hoe wyle dr. Martin Holdt daaroor preek, wou sy niks anders hoor nie. En as jy dit eers snap sal jy dieselfde voel, omdat dit die beste nuus in die wêreld is.

Sondaars in God se hof

Malet and lawbooks

Kom asseblief saam met my hof toe.  Wat sien jy (dit is ’n kriminele saak)?  Daar is ’n beskuldigde wat aangekla word van ’n misdaad.  Daar is ’n aanklaer [Eng. prosecuting attorney] en ’n verdedigende advokaat [Eng. Defense attorney].  Laastens sien jy die magistraat of die regter.

 

Die aanklaer begin: ‘Hier is die beskuldigde, en dít is waarvan hy aangekla word.  Hier is die redes hoekom hy skuldig is.’  Daarna kom die verdedigende advokaat: ‘My kliënt is nie skuldig nie.  My redes is soos volg…’

 

Uiteindelik is daar ‘n kruisondervraging: ‘Mnr. Du Plessis, waar was jy Donderdag 17 Mei om 19h00?…’  Daarna is dit die verdedigende advokaat se beur: ‘Mnr. Du Plessis…’  Hy vra vrae om te wys dat sy kliënt onskuldig is.  Later in die hofsaak is daar sluitingsargumente.  Einde ten laaste kom die Regter se uitspraak: ‘Skuldig!’ of ‘Onskuldig!’  Indien die persoon skuldig is, word hy gevonnis.

 

Dit is min of meer die volgorde in Rom. 3:1-20.  Soos in Rom. 1-2 wil Paulus in hierdie verse wys dat almal skuldig is.  Eers as hy dít gedoen het, kan hy vir jou die oplossing gee.

 

 1. Kruisondervraging (3:1-8)

Ek ken ’n prediker wat vrae vra wanneer hy preek.  Hy doen dit om sy gehoor te laat dink.  Eintlik is hy besig met ‘n dialoog.  Dit is presies wat Paulus in hierdie verse doen.  Dit lyk asof dit sy styl van prediking was.  Die tegniese term hiervoor is diatribe.

 

Dalk het Paulus ’n denkbeeldige persoon in gedagte gehad, of dalk het hy regtig met sulke Jode te doen gekry.  Wat hy hier doen is byna ‘n tipe kruisondervraging.  Sy opponente vra die vrae en hy antwoord.

 

Beswaar #1: ‘As die Jode volgens 2:25-29 God se uitverkore verbondsvolk is, as ons die besnydenis het, en as ons ten spyte daarvan nog geoordeel gaan word, wat help die besnydenis en die verbond dan?’

 

‘n Mens sou verwag dat Paulus gaan sê dat dit niks help nie, maar dit is nie wat hy sê nie.

 

Paulus se antwoord: ‘Die besnydenis en die verbond het baie groot waarde (v.2).  Kyk na al die voorregte wat die Jode het.  Die grootste een is seker dat hulle, anders as die heidene, die Woord van God ontvang het (Ps. 147:19-20, Hand. 7:38).

 

‘God het sy wet (opgesom in die Tien Gebooie) deur Moses gegee.  Hy het dit ook deur die profete gegee: ‘So spreek die Here…’  Maar die feit dat hulle God se Woord het is geen sekuriteit teen die oordeelsdag nie.  Hulle kan nie sê: “Ons het die wet en sal dus nie geoordeel word nie.” 

 

‘Julle gáán geoordeel word.  Julle het baie voorregte gehad maar dit nie gebruik nie.  Ek sal later hierop uitbrei.’

 

Net so gaan die Here jóú op die Oordeelsdag vra: ‘Wat het jy met my Woord gedoen?’  Jy is meer bevoorreg as die Jode.  Hulle het net die Ou Testament gehad.  Jy het die Nuwe Testament by.  Wat het jy daarmee gedoen?

 

Ignoreer jy die Bybel?  Of lees jy dit?  Doen jy moeite om na die verkondiging daarvan te luister?  Is jy lief vir die Bybel?  Begeer jy dit; het jy ’n verlange daarna?  Respekteer jy en gehoorsaam jy dit?

 

Of is jou Bybel vol stof, omdat dit net op ’n Sondag uitkom (of dalk nie eers nie)?  Het jy familiêr geraak met die Bybel?  Neem jy dit as vanselfsprekend?

 

Ek wil jou aanspoor om weer Ps. 119 te lees.  Oordink die Psalm en bid daardeur.  Die hele Psalm gaan oor die Woord van God.  Dit is soeter as heuning en kosbaarder as goud (Ps. 19:11, 119:14, 72, 103, 127).

 

Wees soos die 16-jarige Mary Jones.  Sy is die Walliese meisie wat in die jaar 1800 (of was dit 1799?) 58 km geloop het om ’n Bybel te koop.  Sy het kaalvoet geloop, want sy kon nie skoene bekostig nie.  Toe sy tussen skoene en die Bybel moes kies, het sy die Bybel gekies.

 

Wees soos die jong mense van Wallis gedurende hierdie tyd.  Toe ’n sekere William Hone (’n Engelse ateïs wat Wallis besoek het) sien hoe ‘n jong meisie op haar stoep sit en die Bybel lees, toe sê hy: ‘Die Bybel!  Jou ma het seker vir jou gesê hoeveel hoofstukke jy moet lees.’  ‘Glad nie,’ het sy geantwoord.  ‘Ek wens ek kon dit die hele dag lees.’[1]

 

Beswaar #2: ‘Die feit dat ‘n paar Jode ontrou was negeer nie God se getrouheid nie.  Hy sal nog steeds sy verbond met die Joodse volk as ‘n geheel nakom en ons nie oordeel nie’ (v.3).

 

Paulus se antwoord: ‘Jy is reg, God is nie ontrou nie.  Maar sy getrouheid beteken ook dat Hy nie leë dreigemente maak nie: Hy sal die oortreder straf (v.4).  “As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.” (2Tim. 2:13).

 

‘Die getroue God lieg nie, maar doen wat Hy belowe (Eks. 34:6, Num. 23:19, Deut. 32:4, Klaagl. 3:23, Tit. 1:2).  Omdat Hy die Waarheid is (Joh. 14:6), sal Hy sy Woord hou.  Al sou elke mens op aarde sê dat Hy ontrou is, sal Hy sy beloftes hou en wys dat alle mense leuenaars is (v.4, Ps. 116:11).  Volgens Dawid is ons dit van geboorte af (Ps. 58:4).’

 

God wen en ons verloor altyd in sy hof.  As jy in God se hof staan en sê: ‘Ek is nie so sleg nie, ek verdien nie die hel nie, ek kan iets doen om myself te red,’ is daar vir jou geen hoop nie (Spr. 28:13, Luk. 18:9-14).  As jy sê: ‘Ek het nie gesondig nie,’ is jy ’n leuenaar en maak jy God tot leuenaar (1Joh. 1:8, 10).

 

Daar is hoop as jy soos Dawid erken dat jy teen die Here gesondig het, dat jy verkeerd is, en dat Hy reg doen om jou te tugtig (v.4, Ps. 51:6).

 

Ons moet wees soos die Indiaanse vrou in 1746.  Sy het onder diep sonde oortuiging gekom.  Sy het besef: ek verdien die hel en ek kan niks doen as Christus my nie red nie.  Hy moet álles doen om my te red.  Dit sal reg wees as Hy my hel toe stuur.  Hy hoef ook niks te doen om my te red nie.  Dit is genade as Hy enigiets doen om my te help.[2]

 

Maar moet asb. nie dink dat sonde oortuiging dieselfde is as redding nie.  Iemand kan van sonde oortuig wees sonder dat hy hom bekeer (sien Matt. 27:3-5, Hand. 8:20-24, 24:25).  Kom dus na Jesus toe.  Bekeer jou.  Glo in Jesus.  Vertrou op Hom.  Hoop op Hom.  Roep uit dat Hy jou sal red.

 

Beswaar #3: ‘My ongeregtigheid en leuens sal maak dat God sy ware Woord vervul en my volgens sy geregtigheid straf (v.5, 7).  Hoekom straf Hy my dan nog as die donker nag van my sonde die sterre van sy geregtigheid beter wys (v.5, 7)?’

 

Paulus voel so skaam oor hierdie lasterlike argument, dat hy verskoning vra en sê dat hy ‘menslikerwys’ praat (v.5).

 

Paulus se antwoord: ‘As God ons sonde bevorder is Hy onregverdig.  En hoe kan ‘n onregverdige God die wêreld oordeel (v.6, Gen. 18:25, Deut. 32:4, Ps. 97:2, Hand. 17:31)?’

 

Die regverdige is verward as ongeregtigheid seëvier.  Die goddelose kom weg en dink niks sal gebeur nie.  Maar elke hond kry sy dag.  ‘Justice may be a lion asleep, but at last the lion will awake, and roar upon the sinner.’[3]

 

Daar is net een uitweg.  Kom ek verduidelik aan die hand van ‘n illustrasie.  ‘n Man in ons gemeente het my van sy bekering vertel.  Terwyl die prediker besig was het Louis ‘n kruis agter die kansel gesien.  ‘Dit was vir jou,’ het hy gedink.

 

Hy was reg.  Jesus het die prys vir ons sonde betaal en die straf gedra wat ons moes kry.  Daar het God sy geregtigheid uitgemeet en sy toorn bedaar (3:25-26, 4:5).  As jy daarom in Jesus glo sal God jou nie oordeel nie (8:1, Joh. 5:24).

 

Beswaar #4: ‘As almal dan skuldig is en goeie werke ons nie red nie, hoekom doen ons dan nie maar sonde sodat God sy goeie planne kan vervul nie – soos wat Paulus in elk geval glo nie (v.8a)?’

 

Paulus se antwoord: ‘Ek gaan nie eers jou beswaar antwoord nie (Spr. 26:4).  Die manier waarop jy my belaster en valslik beskuldig wys dat jy God se straf verdien (v.8b).’

 

My pa het ‘n paar weke gelede met ‘n Jehova’s Getuie gepraat.  Die man het gesê dat die hel onwaar is en dat ‘n God van liefde nie mense hel toe sal stuur nie.

 

Maar ons klagtes teen die hel wys dat ons nie God se heiligheid en die erns van sonde verstaan nie.  God se veroordeling van sondaars is heeltemal regverdig (v.8).  Paulus se sluitingsargumente in v.9-18 bevestig dit.

 

 1. Die sluitingsargumente (v.9-18)

Tydens die Oscar Pistorius saak het almal oor Barry Roux gegons… totdat Gerrie ‘Pitbull’ Nel sý saak gestel het.  Paulus was so.  Sy sluitingsargumente teen sondaars in God se hof is die spykers in die kis.  Ons kan niks sê nie.  Sy argumente is soos volg:

 

[a] Die Jode het meer voorregte as die heidene gehad (v.2, 9:4-5).  Hulle het dit egter misbruik en is nie beter af as die heidene nie (v.9).  Hulle het God se wet gebreek en is daarom onder die mag van sonde net soos die heidene (v.9, 3:23, 1:18-32, 2:17-29, Gal. 3:22).

 

Wit of bruin mense het nie ‘n beter kans op die hemel as swarte mense nie (of andersom).  Almal is skuldig, het teen die Here gesondig, is onregverdig, ens. (v.9-12).

 

[b] Die Bybel wys dat almal skuldig is: “soos geskrywe is…” (v.10a).  Sal jy dit waag om teen die Woord van God te stry?

 

[c] Elke mens is skuldig in sy wese (v.10-12), woorde (v.13-14) en dade (v.15-18).  Almal is nie so sleg soos wat hy of sy kan wees nie, maar elke deel van ons menswees is besoedel.

 

[d] Niemand (niemand!) is in homself regverdig nie (v.10b, Ps. 14:1-3, 53:1-3).  Die mens is nie basies goed soos wat sielkunde sê nie, maar basies sleg.  Ons is in sonde ontvang en gebore, en is dood in ons misdade en sondes (Ps. 51:7, Ef. 2:1-3).

 

Ongelowiges kan uiterlik goed lyk, maar God ken hulle harte.  Dink maar aan hoe sondig jou eie hart en gedagtes is.  Wat dan van die ongelowige s’n?

 

Dink ook aan sg. goeie mense wat ‘onverwags’ vreeslike dinge gedoen het.  Waar het dit vandaan gekom?  Dit was nog die hele tyd in hulle harte (Mark. 7:21-23), jy het dit net nie gesien nie.

 

[e] Niemand is geestelik verstandig nie; niemand vul sy of haar gedagtes met God nie (v.11).  Niemand soek God nie (v.11).  Mense voel leeg, maar vul hulle harte met sonde en nie met God nie.  As iemand God soek, is dit omdat God aan die begeerte in sy hart geplaas het en hom eerste gesoek het (Gen. 3:8-9, Luk. 15:8, 19:10).

 

[f] Die mensdom het van die Skepper af weggedraai (v.12a, Ps. 58:4, Jes. 53:6).  Sonde maak mense nutteloos en waardeloos (v.12b).  Moet dan nie vir jouself sê dat jy eintlik ‘n goeie mens is nie.  Moet ook nie te veel van jou sg. goeie selfbeeld maak nie.  Besef eerder dat jy sleg is sonder God.  Die waarde wat jy het moet jy by Hom kry.

 

[g] Niemand (niemand!) doen goed nie (v.12c, Spr. 20:9, Pred. 7:20).  Party mense doen goeie dade, maar doen dit met slegte motiewe.  Om dit te doen is nie goed nie.

 

[h] Die stembande waaruit die klank van ons woorde ontstaan, asook ons tonge wat lieg is ‘n oop graf.  Dit maak dat ander kan ruik hoe vrot ons harte is, want wat die hart van vol is loop die mond van oor (v.13a-b, Ps. 5:10, Matt. 12:34).

 

Die dodelike addergif onder ons lippe beskadig ander (v.13c, Ps. 140:4, Spr. 12:18).  Ongelowiges se monde is vol vervloeking en bitterheid (v.14, Ps. 10:7).

 

Bewaar jou tong (Jak. 3:1-12).  Bid Ps. 141:3: “HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.”  Om ander mense te vloek, te laster, te beskinder, sleg te sê en leuens oor hulle te vertel maak seer.  As jy jou nie daarvan bekeer nie, sal jou woorde die jurie wees wat op die oordeelsdag teen jou getuig (Matt. 12:36-37).

 

[i] Mense se voete is haastig om bloed te vergiet (v.15, Spr. 1:16, Jes. 59:7).  Hulle sondig nie per ongeluk nie, maar hardloop om dit te doen (v.15, Spr. 6:18).

 

[j] Hulle paaie vol van verwoesting en verdriet (v.16, Jes. 59:7).  Waar hulle gaan los hulle ‘n string van verwoesting en gebroke verhoudings agter hulle (v.16).

 

[k] Die pad van vrede ken hulle nie; hulle lewe nie in vrede met ander nie, maar is voortdurend besig is om met iemand te twis (v.17, Jes. 59:8).

 

[l] Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie (v.18, Ps. 36:2).  Hulle is nie bang vir die oordeelsdag en die hel nie, maar spot en lag daaroor.  Kinders vloek hulle onderwysers en lag vir hulle.  Misdadigers lag vir die polisie.  Ek het in die hof gesien hoe die beskuldigde vir die regter lag en aangehou het toe die regter hom daaroor uittrap.

 

Mense vloek en laster Jesus se Naam.  Misdadigers roof helder oordag en hardloop nie eers weg nie; hulle loop rustig weg asof hulle oppad is om ‘n brood te koop.  Hulle is nie bang vir die gevolge van hulle sonde nie.  Hulle het geen vrees vir God nie.

 

Almal doen nie alles in v.10-18 nie, maar kan jy God op die oordeelsdag in die oë kyk en sê jy is onskuldig?

 

 1. Die uitspraak (v.19-20)

Elke advokaat wil sy kliënt onskuldig bewys.  Jesus is anders en wil wys dat sy kliënte skuldig is.  Ons kan nie soos die Jode in die wet roem nie.  Niemand kan deur die wet regverdig of onskuldig wees nie (v.20).  Die wet is die polisie wat jou platslaan en die advokaat wat jou mond toestop en wys dat jy verdien om gestraf te word (v.19-20, 7:7).  Die bewyse is oorweldigend (v.10-18).

 

As jy ‘n gelowige is moet jy besef dat die wet jou goeie vriend is wanneer jy die evangelie deel.  Die sondaar moet sy verlore toestand en swart hart sien voordat hy sal uitroep om gered te word.  Die wet red niemand nie, maar wys mense se sonde uit en dryf hulle na die Een toe wat red (Gal. 3:24).  Gebruik daarom die wet met jou kinders.  Dalk dink jy dis wreed.  Maar dit is eerlik en sal hulle na Jesus toe dryf.

 

Maar om net die wet te is nie genoeg nie.  Die wet moet tande hê.  Daar moet m.a.w. gevolge wees wanneer jou kinders oortree.  Vrees sal hulle nie red nie, maar dit sal hulle desperaat maak en dryf om hulp te soek.  Hulle sal dit in Jesus vind.

 

Daarom moet ons nie net die wet preek nie.  ‘n Prediker genaamd John Rowland het die wet so erg verkondig dat mense flou geword het van angs.  ‘n Ander leraar genaamd Gilbert Tennent het ds. Rowland se preek onderbreek: ‘Brother Rowland, is there no balm [Afr. salf] in Gilead?’ het hy gesê.  ‘Is there no physician there?’[4]

 

Die saak in God se hof eindig nie met die Regter se uitspraak en vonnis nie.  As jy in Jesus glo sal Hy uit die Regterstoel opstaan, vir jou die spyker merke in sy hande en voete wys, vir jou sê dat Hy die skuld betaal het, dat Hy sy perfekte geregtigheid aan jou toereken, jou aanneem om sy kind te wees, die wet op jou hart sal skryf, en sy Gees sal gee om jou bekwaam en gewillig te maak om die wet te gehoorsaam.

 

[1] Iain Murray, Heroes (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 2009), 136-137

[2] Jonathan Edwards, Works: vol. 2 (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1974 [1834]), 406-407

[3] Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1958 [1692]), 90

[4] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol. 1 (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1970), 488

Jou uitnodiging na die Koning se troue toe

Royal wedding scroll

Prins Harry en Meghan Markle het verlede naweek getrou.  Daar was ‘n paar honderd gaste by die troue en miljoene kykers op TV.  Hulle troue is egter klein in vergelyking met die een in Matt. 22:1-14.

 

 1. Die verwerpte uitnodiging (v.1-7)

Soos jy weet was Meghan Markle se pa siek en kon hy nie by die troue wees nie.  Siekte sal jou verskoon om by ‘n aardse prins en sy bruid se troue te wees, maar dit sal jou nie van die Messias s’n verskoon nie.

 

In hierdie gelykenis (v.1) het die Koning ‘n bruilofsfees vir sy Seun (die mede-Koning volgens 1Tim. 1:17, Op. 19:16) gehou (v.2).  In die Bybelse tyd sou ‘n pa sy seun se troue reël en o.a. die bruidsprys of lobola betaal (Gen. 34:4, 6, 8-12, Rigt. 14:3, 10).  In ons teks was die Vader se bruidsprys die bloed van sy eie Seun (Hand. 20:28, Ef. 5:25, 1Pet. 1:18-19).

 

Die Koning het sy slawe gestuur om die gaste te roep (v.3, 21:34).  Die slawe verwys na die Ou Testament profete wat Israel na die Messias toe geroep het (Jes. 55).  Israel wou egter nie kom nie, maar het haar sonde en afgode bo die Messias gekies (v.3).

 

Die Koning het nog slawe gestuur om sy volk te oorreed (v.4, 21:36).  Hierdie keer was die slawe sy apostels.  Die feit dat die Koning nog slawe gestuur het wys dat Hy geduldig, genadig en barmhartig was met Israel (2Kron. 36:15-16, Jer. 7:25-26).

 

Die slawe het vir die volk gesê dat die Koning ‘n smullekker ete voorberei het: smaaklike beesvleis en sagte kalfsvleis (v.4).  Alles was gereed, die volk moes net kom (v.4, Spr. 9:1-6).  Die troue het hulle ook niks gekos nie, maar was gratis.  Die Koning het dus alles gedoen om die gaste te oorreed om na sy Seun se troue toe te kom.

 

Hulle het egter ‘n traak-my-nie-agtige houding gehad en gesê dat hulle nie daar sal wees nie (v.5).  Een van die genooides het vir hom ‘n nuwe plaas gekoop (v.5).  ‘n Ander was verslaaf aan sy werk, besigheid en geld (v.5).  Volgens Luk. 14:18-19 het ‘n ander een getrou, en ‘n ander vyf pare osse gekoop waarmee hy wou ploeg.

 

Het jý ‘n verskoning om na die troue toe te kom?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie op ‘n Sondag die Here saam met sy kinders kan aanbid nie?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie na Jesus toe kom nie?

 

 • Ek wil eers my lewe geniet.
 • My kinders doen sport en huiswerk op ‘n Sondag.
 • Ek is moeg na ‘n harde werksweek en wil op ‘n Sondag my eie ding doen.
 • Ek kort ekstra geld en moet elke Sondag werk.
 • Sondag is ons familiedag.
 • My lewensmaat wil nie kerk toe kom nie.
 • As ek die Here dien sal ek my vriende verloor.

 

Ons kies die mall, braai, laat slaap, ens. bo Jesus.  Hy staan agter in die ry; ons gee aan Hom die tyd wat oor is.  Ons vergeet dat Hý vir ons die bg. dinge gee, die einste dinge wat ons van Hom af weghou.

 

Dit is dus nie altyd gruwelike sondes wat ons van die Here af weghou nie.  Partykeer is dit gewone dinge wat vir ons belangriker word as die Here.  Die Bybel noem dit afgodery.  Wat hou jou weg van Jesus?  Los dit en kom na Hom toe (16:24-26, 18:8-9, Luk. 14:26, 33).

 

Party mense is nie maar net onverskillig nie, maar openlik aggressief (v.6).  Hulle is agterdogtig oor die Koning.  Hulle dink Hy wil hulle sy slawe maak en ‘n klomp reëls neerlê.  Hulle glo nie dat Hy hulle beswil, voordeel en blydskap soek nie.

 

Gevolglik haat, gryp, mishandel en vermoor hulle sy slawe (v.6, 21:37-39, 23:34-35, Hand. 7:52, 58).  Hulle wil die Koning van sy troon af kry en soek die Koninkryk vir hulleself (21:38).  Jy moet dus verwag dat sommige mense aggressief sal wees as jy die evangelie met hulle deel.  Hulle sal jou vloek, wegjaag en verwerp.

 

Dit het al twee keer gebeur dat iemand my vir die Here se onthalwe wegjaag, vloek en ‘voetsek!’ sê.  In beide gevalle het ek nog nie eers ‘n kans gehad om die evangelie met hulle te deel nie.  Soos jy goed weet word Christene in sommige lande vir hulle geloof doodgemaak.

 

Dit is hartseer, omdat jy eintlik die sondaar wil help.  Jy wil ‘n boodskap van liefde, vergifnis en verlossing met hom deel, en nie ‘n boodskap van oordeel en straf nie: “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh. 3:17).

 

Die Koning was kwaad toe Israel sy Seun verwerp en sy slawe vermoor (v.7).  Hy het nie sy humeur verloor nie, maar vir hulle meer as ‘n duisend jaar kans gegee.  Toe Hy dus kwaad word was sy toorn 100% regverdig.

 

Hy het sy troepe gestuur om die moordenaars te straf en hulle stad af te brand (v.7, 21:41, 44).  Dit het gebeur toe die Generaal Titus en sy Romeinse weermag Jerusalem in 70 n.C. verbrand.  As jy die Koning se liefde ignoreer, sy moeite verag, en op sy Seun se kruisdood trap, sal iets erger met jou gebeur: jy sal in die hel brand (Heb. 2:3).

 

 1. Die aanvaarde uitnodiging (v.8-10)

Ek het vir my vriend ‘n foto gestuur van ‘n ander vriend wat langs John MacArthur staan.  Sy reaksie was: ‘Wie is die ou man wat langs Paul staan?’  So asof my vriend Paul die bekende persoon is, en nie John MacArthur nie.

 

Die Koning nooi ons nie na sy Seun se troue toe omdat ons belangrik is nie, maar omdat sy Seun spesiaal is.  Ons is bevoorreg.  Die Koning het die heidene genooi toe die onwaardige Jode die Messias en die evangelie verwerp (v.8, 21:41, 43, Rom. 11).  Die Koning het nog slawe gestuur nadat Hy die tempel in 70 n.C. verwoes het (v.7-8).  Die derde groep slawe is die predikante, evangeliste, sendelinge en Christene wat die evangelie met mense deel (28:19, Hand. 1:8).

 

Hulle moes langs die hoofpaaie gaan staan om die mense uit te nooi (v.9, Spr. 1:20-21).  Dit is slim, omdat die meeste verkeer daar is.  Hulle moes soveel as moontlik na die troue toe nooi (v.9, Luk. 14:21-23, Hand. 17:17).  Dit was ‘n vrye uitnodiging vir almal om te kom (Op. 22:17).

 

Hiper-Calviniste is dus verkeerd om net die evangelie met sg. ‘ontwaaktes’ te deel.  Volgens Jesus het die Koning se slawe almal genooi: dié wat goed en sleg is in die wêreld se oë (v.9-10, 13:47).  Moet asb. nie dink dat morele ongelowiges ‘okay’ is en hulle los nie: nooi hulle.  Moet ook nie vuil, immorele ongelowiges ignoreer nie, maar nooi die dronk boemelaars, die prostitute, die dwelmverslaafdes, ens.  Beide groepe het die Here nodig (1Kor. 6:9-11, Fil. 3:5).

 

God soek ‘n vol huis en saal.  Hy soek nie leë plekke nie (v.10, 8:11, Luk. 14:22-23).  Daar is baie plek in die hemel (Joh. 14:2), en daarom moet ons voortdurend mense na die Koning se troue toe nooi.  Deel die evangelie met hulle en nooi hulle kerk toe.  Bid dat die Here hulle sal red.  Talle kerke is leeg.  Daar is ook nog baie plek in ons gebou.  Moenie net mense na spesiale geleenthede toe nooi nie, maar wees voortdurend besig om mense na die Here toe te nooi.

 

 1. Die vervalste uitnodiging (v.11-14)

Wat gebeur in Suid-Afrika as jy iets vervals?  As jy genoeg geld gee kan jy wegkom.  Wat sal gebeur as jy ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe vervals?  Jy sal nie daarmee wegkom nie.

 

Toe die Koning in die saal inkom en kyk of die gaste gelukkig is, toe sien Hy met sy alsiende oë ‘n man sonder ‘n bruilofskleed (v.11, 1Sam. 16:7).  Die kleed verwys na Christus se perfekte geregtigheid, asook na jou regverdige lewe (Sag. 3:3-5, Rom. 13:14, Gal. 3:26-27, Fil. 3:9, Op. 3:4-5, 7:14, 19:8).  Die kleed is jou paspoort na die hemel toe (Joh. 3:36, Heb. 12:14).

 

Die man het nie belanggestel in die kleed wat die Koning vir hom gestuur het nie, maar het gedink dat die kleed van sy onvolmaakte geregtigheid voldoende is.  Sy hart was nie skoon deur die bloed van die Lam nie.  Hy het ook ‘n onheilige lewe gelei.

 

Daar is baie sulke mense.  Hulle sit in die kerk, maar is ongered.  Hulle soek m.a.w. die voordele van Christenskap, maar stel nie belang in Jesus en ‘n regverdige lewe nie.  Hulle is seker die moeilikste mense om te bereik, omdat hulle dink alles is reg.  Is jý miskien een van hulle?

 

Die Koning het vir die man gevra hoe hy by die bruilofsaal ingekom het (v.12).  Die man was m.a.w. skynheilig en het almal geflous.  Maar Hy het nie die Here geflous nie.  Hy was sonder verskoning en stomgeslaan toe die Here hom oor die vuil kleed van sy sondige lewe vra (v.12, Rom. 3:19).

 

Die Koning het vir sy dienaars – die engele volgens 13:41-42, 49-50 – gesê: ‘Bind hierdie man se hande en voete vas, en gooi hom in die buitenste duisternis’ (v.13).

 

Beteken dit dat God ons eendag uit die hemel sal skop soos Hy met Satan gedoen het?  Nee.  “Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie.” (Op. 3:12).  Die vers beteken eerder dat die Here op die oordeelsdag kerkmense sal straf wat uiterlik goed gelyk het, maar in hulle harte en lewens ongered was.

 

Hulle sal na die donker en eensame hel toe gaan, weg van God se lig en guns af (v.13, 25:30).  Die hel is dus nie ‘n partytjie soos party mense dink nie.  Dit is juis die plek weg van die partytjie af (v.13).  Dit is ‘n plek van hartseer; ‘n plek waar mense a.g.v. die woede, haat en pyn op hulle tande kners (v.13, 13:42, 50, 24:51, 25:30, Op. 16:10-11, vgl. Ps. 112:10, Hand. 7:54).  Moet asb. nie na hierdie plek toe gaan nie, maar vlug na Jesus toe!

 

Wie se skuld is dit as jy hel toe gaan?  Jou eie.  Jy het die Here se roepstem in die evangelie gehoor, maar dit verwerp (v.14a, Hand. 13:46-47).  Wie kry die eer as jy hemel toe gaan?  Die Here.  Hy het jou gekies, tot nuwe lewe geroep, en jou na sy Seun toe getrek (v.14b, Joh. 6:44, Hand. 13:48, Rom. 8:29-30, 9:11-13, Ef. 1:4-5, 2Tess. 2:13, 1Pet. 1:1-2).

 

Dalk sê jy dat die uitverkiesing onregverdig is (Rom. 9:14-23).  Maar kan jy kies wie jy na jou troue toe wil nooi?  Kan jy jou eie bruid kies?  Hoekom mag die Koning dit dan nie doen nie?  “Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie?” (20:15).  Wil jy hê die Here moet regverdig wees?  Dan moet almal hel toe gaan.

 

Sê eerder dankie dat Hy jou uitnooi.  Moenie teen die uitverkiesing vaskyk nie, maar bekeer jou en glo die evangelie.  God se uitverkiesing is nie ‘n heining om ongelowiges uit te hou nie, maar ‘n troos dat God sy kinders tot die einde toe vashou (Rom. 8:29-30, 33, 38-39).  God se uitverkiesing is nie jou vyand nie, maar jou vriend.  Dit is ‘n voorreg.

 

Deur Jesus, die apostels en die profete het die Here baie Jode geroep, maar min uitverkies (v.14).  Maar volgens v.9-10, Op. 7:9 het Hy baie heidene geroep en uitverkies (v.9-10, Op. 7:9).  Is jy een van hulle?  Is jy een van die Here se skape?  As jy is, sal jy nie net my stem hoor nie, maar in jou hart hoor hoe die Herder jou naam en van roep (Joh. 10:3-4, 16, 27).

 

Jy sal ‘n aangename verrassing kry as jy op sy roepstem reageer en die uitnodiging aanvaar.  Dit sal wees soos wanneer ‘n vriend jou na ‘n partytjie toe nooi.  Jy is opgewonde, sien uit, koop ‘n geskenk en gaan.  Wanneer jy daar aankom, roep almal uit: ‘Surprise!’  Jy het nie geweet dat dit jou partytjie is nie.

 

Dieselfde is waar as jy gereed kry vir die Koning se troue.  As jy daar aankom sal jy sien dat jy nie net ‘n gas is nie, maar die eregas:  is die bruid!  Dit was toe nie net ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe nie, maar na jou eie.

Selfregverdig, godsdienstig en verlore

Self righteous

Toe ons verlede jaar in die Oos-Kaap was, toe ry ons deur Graaff-Reinet.  Ons het in die ou NG-Kerk ingegaan.  Ek het vir my kinders vertel dat baie van die Afrikaners wat in die verlede kerk toe gegaan het, ongered was.  Hulle was so selfregverdig, godsdienstig en verlore soos die Jode in Rom. 2:17-29.

 

 1. Die wet (v.17-24)

Soos die meeste ongelowiges is die deursnee Afrikaner selfregverdig en trots.  Hy trap in die volgende sewe strikke waarin die Jode getrap het.

 

Strik #1: ‘Ek is nie ‘n heidense sondaar nie, maar ‘n Jood wat deel is van God se uitverkore volk’ (v.17).

Hoeveel Afrikaners ken jy wat hulle redding op die uitverkiesing baseer en nie op Jesus se kruisdood nie?  Hulle sal dit nie so sê nie, maar as jy hulle oor hulle redding vra skitter Jesus se kruisdood in sy afwesigheid.  Hulle dink dat hulle uitverkies is omdat hulle Afrikaans is en deel van die verbondsvolk.

 

Strik #2: ‘Ek steun op die wet wat God vir Israel gegee het en nie vir die ander nasies nie’ (v.17, 3:2, 9:4, Ps. 147:19-20).

Soos die Jode verstaan baie Afrikaners nie die wet nie, en dink hulle dat die Here hulle sal aanvaar as hulle hulle beste doen om daarvolgens te lewe.  Dink jy so?  Wat van jou kinders, kleinkinders, familie, vriende en kollegas?

 

Strik #3: ‘Ek beroem my op God’ (v.17).

Dit is goed om in die Here te roem (Jer. 9:23-24), maar dit is nie goed om daarin te roem dat Hy jóú uitverkies het nie.  God se uitverkiesing moet jou nederig maak en nie hoogmoedig nie (Ef. 1:4-6).  Moenie dink dat die Here besluit het om jou te red, omdat jy so kosbaar is nie.

 

Strik #4: ‘Ek ken God se wil soos Hy dit in die Bybel geopenbaar het’ (v.18).

En ek het al drankverslaafde boemelaars ontmoet wat die Bybel kan aanhaal.  Dit is nie genoeg om God se wil te ken nie.  Die vraag is of jy dit doen (Matt. 7:21-27).

 

Strik #5: ‘Ek is van kleins af in die wet onderrig en kan onderskei dat dit uitstekend is’ (v.18, Deut. 4:6, 8).

Sommige Afrikaners is so; hulle het van kleins af die Bybel geleer.  Hulle beskou hulle katkisasie en onderrig as ‘n eenrigting kaartjie hemel toe.  Party van hulle het dit geniet en hou nog steeds van goeie Bybelse prediking.  Maar dit help hulle nie, omdat hulle nie daarvolgens lewe nie.  Wat van jou: doen jy wat jy in die Bybel leer?

 

Strik #6: ‘Ek het die lig om dié wat geestelik blind en in die duisternis is te lei’ (v.19, Joh. 9:25, 40-41).

Paulus praat hier van mense wat die Bybel vir ander leer, terwyl hulle self blind is (Matt. 15:14, 23:16-17, 19).  Hulle gee Sondagskool, preek en lei Bybelstudies, maar is self nie weergebore nie.  Hulle is nie bevoeg of bekwaam om ander te lei nie.  ‘n Mens moet immers self eers die lig sien voordat jy ander kan lei (Ps. 119:105, Joh. 8:12, Hand. 26:18, 2Kor. 4:6, Kol. 1:12-13).

 

Strik #7: ‘Deur die beliggaming van kennis en waarheid in die wet is ek ‘n opvoeder van onverstandige kinders’ (v.20).

Die onverstandige kinders verwys na die heidene, terwyl die Jode gedink het hulle is volwasse.  Maar eintlik was die Jode geestelike kinders, omdat hulle die wet nie gehoorsaam het nie.  Moet dan nie dink dat jy of iemand anders geestelik volwasse is, omdat jy baie van die Bybel weet nie.  Geestelike volwassenheid word gesien in gehoorsame dade.

 

In die lig van die bg. strikke vra Paulus vyf vrae.

 

Vraag 1: ‘Jy dan, wat ‘n ander leer, leer jy jouself nie?’ (v.21).

Party mense wil erken word en hou daarvan om gesag te hê.  Dit is ook hoekom hulle geestelike leiers wil wees (Matt. 23:7).  Hulle wil vir ander sê wat om te doen, maar self doen hulle dit nie (v.21, Matt. 23:2-3, Jak. 3:1).  Nie almal van hulle is predikante nie; party is ouers wat die regte dinge sê, maar nie doen nie.

 

Vraag 2: ‘Jy wat preek dat ‘n mens nie mag steel nie, steel jy?’ (v.21).

Die Jode het die 8ste gebod aangehaal, maar is tot vandag toe daarvoor berug dat hulle geldgierige skelms is.  Ongelukkig geld dit nie net vir hulle nie.  Jy kan skaars met ‘n Suid-Afrikaner besigheid doen sonder om gekul te word.

 

My swaer het ses weke gelede sy kar se remme vervang.  Die man agter die toonbank het hom meer as R900 gevra.  Hy het na nog ‘n plek toe gegaan, maar hulle het dieselfde gevra.  ‘Ag nee,’ het hy gesê.  ‘My pa sê dan dat dit nie meer as R480 moet kos nie.’  ‘Maak dit dan R480,’ het die verkoopsman gesê.

 

Vraag 3: ‘Jy wat sê dat ‘n mens nie owerspel mag pleeg nie, pleeg jy owerspel?’ (v.22).

Die Jode het die heidene van immoraliteit beskuldig maar het self die 7de gebod oortree.  Hulle het dit aangehaal maar deur hulle dade geminag.  Net so het die kerk in Suid-Afrika seks en die huwelik deur saamblyery en sg. homoseksuele huwelike ontheilig (Heb. 13:4).  Maar laat ons nie te gou die vinger wys nie: is jý seksueel rein?

 

Vraag 4: ‘Jy wat ‘n afsku van die afgode het, pleeg jy tempelroof?’ (v.22).

Josefus vertel van ‘n slegte Joodse man wat Rome toe gekom het om die wet van Moses vir mense te leer.  Hy en drie van sy makkers het ene Fulvia (‘n Romeinse vrou wat die Joodse geloof aangeneem het) oortuig om persstof en goud vir die tempel in Jerusalem te gee.  Hulle het die goed vir hulleself gevat en dit spandeer.  Fulvia se man Saturninus het uitgevind en vir die keiser gesê.  Lg. het navrae gedoen en die Jode uit Rome verban.[1]

 

Blykbaar het die Jode ook die heidene se tempels beroof om die goue en silwer afgodsbeelde te verkoop (vgl. Deut. 7:25, Hand. 19:37).  Volgens die Evangelie-skrywers het hulle die armes in Jerusalem se tempel beroof (Matt. 21:12-13, Joh. 2:14-16).  Soos in die Pous se paleis en die moderne Prosperity Gospel was geld hulle god (Matt. 6:24).

 

Die Jode het verder die tempel beroof deurdat hulle hulle bydraes vir die Here teruggehou het (Mal. 3:8-10).  Vandag doen mense dit nog steeds: kerke hou basaars, omdat hulle eie mense (wat duur karre en huise het) nie ‘n begeerte het om vir die Here se werk te gee nie (Hag. 1:4).

 

Ek het nie ‘n probleem as oue tehuise of kinderhuise basaars hou nie.  Dit hoort egter nie in die kerk nie.  Die Bybel praat nie daarvan nie, maar sê dat iemand wat die Here liefhet sonder ‘n pannekoek of jaffle in sy hand geld vir die Here se werk sal bydra (2Kor. 8-9).

 

Vraag 5: ‘Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet?’ (v.23, vgl. Hand. 7:53).

God dink nie veel van mense, gemeentes en denominasies wat in hulle teologie roem, maar onheilig lewe nie.  Suiwer teologie sonder gehoorsaamheid is so oneffektief soos ‘n geweer sonder koeëls of ‘n seiljag sonder die wind: dit onteer die Here (v.23).

 

Iemand wat so lewe sit ongelowiges af en trek hulle nie na die Here toe nie (v.24, Jes. 52:5, Eseg. 36:20).  Sy of haar lewe is nie veel beter as die Prosperity Gospel wat ‘n bespotting van Jesus en die evangelie maak nie.

 

Omtrent 8 jaar gelede het ek ‘n man en vrou beraad wat gedurig baklei het.  Wyle dr. Martin Holdt het vir hulle gesê: ‘Julle gebruik die Here se Naam ydellik en sal nie ongestraf bly nie (Eks. 20:7).’  Maar hoe het hulle die Here se Naam ydellik gebruik?

 

Hulle het sy Naam op hulle lippe geneem (‘Ek is ‘n Christen’), maar nie daarvolgens gelewe nie.  “Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.” (Tit. 1:16).

 

Laat ons bid en lewe om die Here se Naam te heilig: “Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word” (Matt. 6:9).  “Laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here, HERE van die leërskare! Laat die wat U soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel!” (Ps. 69:7).

 

John MacArthur het in ‘n preek vertel van ‘n soldaat in Alexander die Grote se weermag wat drooggemaak het.  Alexander se offisiere het die soldaat na hom toe gebring.  ‘Wat is jou naam?’ het Alexander die Grote gevra.  ‘Alexander,’ het die soldaat geglimlag.  ‘Wel, verander jou naam of verander jou optrede’ het Alexander die Grote gesê.

 

As jy nie soos ‘n Christen wil lewe nie, moet jy jouself asb. nie een noem nie.  Verander jou naam of verander jou optrede, sodat Jesus se Naam nie deur jou slegte getuienis skade ly nie (v.24).

 

 1. Die besnydenis (v.25-29)

Ek het eenkeer in die straat met twee vroue gepraat.  Die gesprek het so iets geklink:

 

Ek: Gaan julle hemel toe?

Hulle: Ja.

Ek: Hoe weet julle dit?

Hulle: Want ons is weergebore.

Ek: En hoe weet julle julle is weergebore?

Hulle: Want ons is gedoop.

 

Die Jode het gedink hulle is reg met die Here, omdat hulle volgens sy verbond met Abraham besny is (v.25, Gen. 17).  Die Joodse Rabbi’s het bv. gesê: ‘Besnede mans daal nie af in die doderyk nie… Die besnydenis sal Israel daarvan red.’[2]

 

Maar die besnydenis was ‘n teken van die nuwe hart waaruit God die sonde wegsny (Deut. 10:16, 30:6, Jer. 4:4).  En wat help die teken as jy nie dít het waarop die teken dui nie (Gal. 5:6, 6:15)?  Die besnydenis was van waarde vir dié wat die wet gehoorsaam het, maar nutteloos vir dié wat dit oortree (v.25).  Hy wat dit oortree kon net sowel onbesnede wees, omdat sy besnydenis soveel beteken soos ‘n heiden s’n (v.25, Jer. 9:25-26).

 

‘n Heiden wat God se wet gehoorsaam se liggaam is nie besny nie, maar sy hart is.  Die Here beskou hom as een wat besny is (v.26).  Sy gehoorsame lewe verdoem die Jood wat hom volgens die letter van die wet laat besny, maar in sonde lewe (v.27).

 

Eintlik is die ongehoorsame Jode glad nie Jode nie (v.28, Op. 2:9, 3:9).  ‘n Kollega van my het dit tot die groot verbasing van twee vroue in Israel gesê.  Hulle het gepraat van hoe wonderlik die Jode is, omdat hulle God se volk is.  ‘Wat?!  Al hierdie Jode gaan hel toe,’ het my kollega gesê.  ‘Hoe kan jy dit sê?’ het hulle gevra.  ‘Hulle verwerp dan die Messias,’ het hy gereageer.

 

Hy was reg: die ongelowige Jode is nie God se kinders nie, maar die duiwel s’n.  Jesus het so gesê (Joh. 8:44), en volgens Paulus is hulle nie Jode nie (v.28).  In die toekoms sal hulle in die Messias glo en sal Hy hulle weer aanneem (Rom. 11:25-29).

 

Mense wat in Jesus glo is die ware Jode wie se harte besny is, die volk van God en kinders van Abraham (v.29, Gal. 3:7, 29, Fil. 3:3, Tit. 2:14, 1Pet. 2:9-10).  Hoe het die Here ons harte besny?  Nie deur die letter van die wet nie, aangesien dit nie ons harte verander nie maar ons sonde uitwys (v.29).

 

Die Heilige Gees het ons harte wederbaar, verander en die sonde daaruit gesny (v.29, Eseg. 36:25-26, Joh. 3:3, 5, 1Kor. 6:11, Tit. 3:5-6).  Maar dit beteken nie dat ons die wet weggooi nie.  Volgens die nuwe verbond skryf God se Gees die wet op ons harte en gee Hy aan ons die vermoë en begeerte om dit uit te voer (Eseg. 36:27, Rom. 8:4, 2Kor. 3:3, Fil. 2:12-13, Heb. 8:10).

 

As nuwe mense gehoorsaam ons die wet om God se lof te verkry, en nie omdat ons mense se applous soek nie (v.29, Matt. 6:1-2, 5, 16, Joh. 5:44, 12:43).  Die woord ‘Jood’ kom van ‘Juda’ af en beteken ‘lof’ (Gen. 29:35, 49:8).[3]  Volgens Paulus is God se lof vir die ware Jood wie se hart besny is (v.29).

 

Hoe moet ons hierdie verse toepas?  Dit gaan nie hier oor mense wat in 1996 hulle ‘harte vir die Here gegee het’, al vir 40 jaar Baptiste is, of in ‘n Christelike huis groot geword het nie.  ‘Vertrou jy nóú op Christus en sy kruisdood alleen?’ is die vraag wat jy jouself moet afvra.  Bekeer jy jou nóú; is jy nóú gehoorsaam?

 

Jesus gee nie om of jy in 1984 gedoop is as jy nie die innerlike realiteit daarvan ervaar het en nou beleef nie.  Is jou hart besny en jou sonde weg gewas; is jy weergebore (v.29, 1Sam. 16:7, Kol. 2:11-12)?  Pas die manier hoe jy voor ander leef by dit wat jy by die huis en in jou hart en gedagtes is?  ‘You are you thoughts; your thoughts are you!’ het Stuart Olyott in ‘n preek gesê.

 

Miskien het die Heilige Gees vandag vir jou gewys dat jy selfregverdig, godsdienstig en verlore is.  Dit mag wees dat jy jouself nog wil regverdig en sê dat jy darem nie goddeloos is nie, maar die waarheid is dat jy net so verlore soos die moordenaar, prostituut en dronkaard is.

 

Eintlik is jy in ‘n slegter posisie as hulle.  Hulle besef darem dat hulle verlore is, maar jy maak of jy regverdig is.  Jy is skynheilig en sal ‘n swaarder straf as hulle ontvang (Luk. 12:47-48).  Wat Jesus vir die Fariseërs gesê het sê Hy vir jou: “die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God.” (Matt. 21:31).

 

As jy aanhou om te sê dat jy nie so sleg is nie maar regverdig, is daar vir jou geen hoop nie.  Maar as jy saam met die tollenaar in Luk. 18:13 vra dat die Here jou genadig moet wees, sal Hy jou vergewe.  Hy het immers “nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.” (Matt. 9:13).

 

As jy alle hoop op jouself en jou goeie werke laat vaar en na die Vader toe terugkeer, sal Hy jou tegemoet hardloop, jou omhels, jou soen, die skoon kleed van Christus se geregtigheid vir jou gee, jou ‘n erfgenaam van die Koninkryk maak, jou vergewe, herstel en fees vier (Luk. 15:11-24).

 

Los dan jou doop, lidmaatskap, geestelike ervaring, en kom na Jesus toe.  Gooi jou drek selfgeregtigheid saam met jou sonde op die ashoop van bekering, en kom na Jesus toe (Fil. 3:4-8).  Hy sal jou vergewe en aan jou die volmaakte kleed van sy geregtigheid gee (Fil. 3:9).  En as jy dit aan het sal die Here jou aanvaar.

Kom tuis, kom tuis!

Almal wat moeg is, kom tuis!

Saggies en teer klink die roepstem van Jesus;

Hy roep, O sondaar, kom tuis!

 

[1] Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, Book 18, ch. 3, par. 5

[2] Aangehaal in John Stott, The Bible Speaks Today: The Message of Romans (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 1994), 92

[3] F.F. Bruce, Tyndale New Testament Commentaries: Romans (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1985), 87, 89-90

Vyf kenmerke van die oordeelsdag

Judgement Day

Jason is 8-jaar oud.  Hy het laas week in sy bed gelê en wonder wat op die oordeelsdag gaan gebeur.  Wie gaan ons oordeel?  Gaan almal weet wat ons in die geheim gedoen het?  Sal Christene geoordeel word?  Wat van mense wat reg gedoen het, maar nie in Jesus geglo het nie?  En wat van mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie?  In Rom. 2:1-16 gee Paulus vyf kenmerke van die oordeelsdag waarin hy Jason se vrae beantwoord.

 

 1. Dit is onvermydelik (v.1-5)

Die bekendste preek wat nog ooit in Amerika gepreek is, is Sinners in the Hands of an Angry God deur Jonathan Edwards.  In die preek sê hy: ‘Almost every natural man [unbeliever] that hears of hell, flatters himself that he shall escape it’.[1]

 

Maar volgens Paulus sal selfs sg. ‘goeie’ of morele mense geoordeel word.  As Fanie by sy kerkvriende is oordeel hy die sondes wat in 1:18-32 gelys word.  Maar as hy alleen by die huis is doen hy dieselfde dinge (v.1, 3).

 

Voor sy vriende kla hy oor ons korrupte land en regering, maar in sy besigheid is hy oneerlik en kroek hy die belastingman.  Op die pad pla dit hom nie as hy ‘n omkoopgeldjie vir die verkeersbeampte gee nie.  En dan wil jy nie weet wat hy in die geheim op sy rekenaarskerm kyk nie.

 

En sal hy God se oordeel vryspring omdat hy ‘n kerkmens is?  Skryf dit op jou magie en vee dit met jou hempie af; vergeet dit (v.3).  Dit is heeltemal reg as God se oordeel soos ‘n rotsstorting of guillotine se lem op ongehoorsame Fanie val (v.2).

 

Maar soos baie ander mense dink hy nie so nie.  ‘Kyk dan hoe goed is die Here vir my,’ sê hy.  ‘Hoekom sal Hy dít doen as Hy beplan om my te oordeel?  Hy is ‘n God van liefde; sy genade is oneindig.  Ek glo dat Hy my op die oordeelsdag genadig sal wees.  Niemand is perfek nie, maar ek is verseker nie ‘n goddelose sondaar nie.’

 

Maar as Fanie mooi oor sy lewe dink sal hy besef dat hy wél ‘n goddelose sondaar is (v.1-3).  En as hy met ‘n ware Christen praat sal hy leer dat God goed, geduldig en genadig is sodat mense hulle kan bekeer, en nie sodat hulle nóg sonde kan doen nie (v.4, 2Pet. 3:9, 15).  Al rede hoekom Fanie nog nie in die hel is nie, is omdat God geduldig is (v.4).  Maar dit is ‘n dodelike fout om te dink dat sy geduld nie kan opraak nie.

 

Fanie gebruik nie die geleentheid om hom te bekeer nie, maar sê vir homself dat alles reg is.  ‘Die feit dat God my nie straf nie wys dat Hy nie omgee as ek ‘n paar randjies by my werkgewer of ouers steel nie,’ oortuig hy homself.

 

Hy het geen berou oor sy sonde nie, maar verhard sy hart (v.5).  As hy ‘n preek oor die oordeelsdag hoor sus hy homself aan die slaap en sê hy dat dit vir ander mense is, vir mense wat nie bid, die Bybel lees en kerk toe gaan nie.

 

As hy maar net geweet het dat hy met elke sonde besig is om die dam van God se toorn vol te maak, en dat die damwal eendag oor sy kop gaan bars (v.5).  Wanneer Jesus op swart stormwolke kom om die wêreld in geregtigheid te oordeel sal hy dit besef, maar dan sal dit te laat wees (v.5).

 

Hoe moet ons op hierdie verse reageer?  Moenie dink dat jy die oordeel sal vryspring omdat jy in ‘n Christelike huis groot geword het, tot in matriek in die Sondagskool was, voorgestel en aangeneem is, ‘n lidmaat van die kerk is, ‘n ouderling of predikant is, Afrikaans praat, ‘n sg. verbondskind is, in tale praat, op ‘n uitnodiging gereageer het, een of ander geestelike ervaring gehad het, opreg lewe, of ‘groot gedoop’ is nie.

 

Al hierdie dinge beteken niks as jy in sonde lewe nie (v.1-3).  Dalk dink jy dat jy later in jou lewe tot bekering kan kom.  Maar wat as die Here binne die volgende ses maande jou lewe neem?

 

Moenie God se geduld toets nie (v.4).  Indien jy jou verhard en met jou sonde aanhou sal God sy boog nóg ‘n sentimeter stywer span… en nóg een… en nóg een… en nóg een (v.5).  Hoe stywer Hy dit span, hoe dieper sal die pyl van sy toorn jou hart penetreer as Hy dit los (Ps. 7:12-14).

 

Moenie dom wees nie.  “Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.” (2Kor. 6:2).  “Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie.” (Heb. 3:15).

 

 1. Dit is volgens ons werke (v.6-10)

Gestel jy het ‘n boom in jou erf wat sappige soet perskes dra.  Het dit ‘n perskeboom geword toe die perskes in Desember ryp word?  Of wys die lieflike geel vrugte dat dit ‘n perskeboom is?

 

Net so máák goeie werke jou nie ‘n Christen nie, maar wys dit dat jy een is (Jak. 2:14-26).  ‘n Persoon se dade wys wat in sy of haar hart is (Matt. 15:19).  Moet dus nie dink dat Paulus in v.6-10 sê dat ons volgens ons dade gered word nie (sien 3:28).  Die punt is eerder dat ons daarvolgens geoordeel word.

 

Volgens Paulus is daar twee soorte mense wat geoordeel word.  Die een soort hou dag na dag aan om goed te doen (v.7, Luk. 8:15).  Hy gee nie om oor mense se opinies nie en soek nie sy eie eer nie, maar doen alles om God te verheerlik (v.7).  Hy lewe nie vir hierdie wêreld nie, maar sy gedagtes is vol van die ewige lewe en die hemel (v.7).

 

Hy kry wat hy gesoek het: die volle rykdom van die ewige lewe (v.7, Joh. 17:3), die heerlikheid van die hemel (v.10), gelukwense, lof, beloning en eer (v.10), ewige vrede (v.10).

 

Die tweede soort is eiesinnig (v.8).  Hulle lewe vir hulleself en gee nie om dat hulle ongehoorsaam is aan die waarheid van God se Woord nie, solank húlle dit geniet (v.8).  Dit pla hulle ook nie dat hulle sonde ander mense benadeel nie (v.8).  Ongeregtigheid is die meester vir wie hulle lewe (v.8).

 

Vir hulle sal die oordeelsdag ‘n verskriklike dag wees, die donkerste dag in die geskiedenis, ‘n dag waarin God sy gloeiende toorn oor hulle sonde openbaar (v.8-9).  Hulle sal so verskrik wees soos ‘n vlakvark wat deur ‘n leeu getakel word (v.9).  ‘n Verdrukking en benoudheid wat hulle nog nooit beleef het nie sal hulle oorweldig (v.9).  Hulle het hulle boosheid en sonde geniet, maar nou sal hulle spyt wees.  Die sonde wat snaaks was toe hulle dit gedoen het sal nie meer snaaks wees nie.

 

Hoe moet ons hierdie verse op onsself toepas?

 

[a] God sal elkeen volgens sy werke vergeld (v.6).  Niemand sal dus die oordeelsdag mis omdat hy siek is nie.  Niemand kan vir jou instaan of namens jou geoordeel word nie.  God sal jou nie vir jou man, vrou, ouers of kinders se sonde oordeel nie.  Jou ma sal nie langs jou staan om jou hand vas te hou as dit jou beurt is om voor die Regter te staan nie.  Elkeen sal vir homself moet antwoord (Gal. 6:5).

 

[b] Omdat God ons volgens ons werke gaan oordeel, glo ek dat die mense wat as babas gesterf het die oordeel sal mis.  Alhoewel hulle ‘n sondige natuur het (Ps. 51:7), het hulle geen werke waarvolgens God hulle kan oordeel nie.  Ek glo dat Hy hulle in die hemel sal toelaat (vgl. Deut. 1:39, 2Sam. 12:22-23).  Let asb. op dat hulle nie hemel toe gaan omdat hulle goed gedoen het of dit verdien nie, maar omdat God genadig is.

 

[c] Wie ken jy wat volgens v.7 lewe?  Ek ken net Een en sy Naam is nie Ivor nie; sy Naam is Jesus.  Omdat net Hý so gelewe het, verdien net Hý die dinge waarvan ons in v.10 lees.  En tog gee Hy dit gratis aan dié wat hulle bekeer en in Hom glo.  Die vraag is of jy jou van jou sonde bekeer het en in Jesus glo om jou daarvan te red?

 

[d] As iemand se werke wys of hy regtig in Jesus glo of nie, beteken dit dat dit onmoontlik is om goed te wees sonder Hom.  Ongelowige Fanie se goeie werke is selfgesentreerd; hy het verkeerde motiewe (Matt. 6:1-2).  Net ‘n ware gelowige kan God se definisie van goedheid vervul en dit met suiwer motiewe doen.

 

Moet dus nie dink dat God onregverdig is om ‘goeie’ mense hel toe te stuur omdat hulle nie in Jesus glo nie.  Sonder Jesus kan jy nie goed wees nie.  “Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.” (Rom. 3:12).

 

[e] As jy ongered is sal die oordeelsdag die ergste dag van jou lewe wees (v.8-9), maar as jy in Jesus glo sal sý heerlike beloning joune wees en sal jy vrede hê op die oordeelsdag (v.10, Jud. 24).  Jy hoef nie bang te wees nie.  Omdat Jesus in jou plek geoordeel is aan die kruis, sal God jou nie oordeel nie (Joh. 5:24, Rom. 8:1).

 

[f] As jy in sonde gelewe het sal God jou oordeel: klaar, finaal, punt (v.8-9).  Jy kan nie dán besluit om kante te ruil nie.  Besluit nóú wie jy wil dien: God of jou sonde.

 

 1. Dit is onpartydig (v.9-11)

In wêreldse howe kan ‘n mens die regter omkoop.  Hy trek jou m.a.w. voor omdat jy ryk is.  In die ou Suid-Afrika is mense voorgetrek omdat hulle wit is, en in die nuwe Suid-Afrika gebeur dit omdat hulle swart is.  Sommige kulture haat die rykes en bevoordeel die armes.

 

Met God is dit nie so nie.  Hy is onpartydig en trek niemand voor nie (v.11).  Die Jood wat Hom vrees en in sy Seun glo word aangeneem net soos die Griek wat dit doen (v.10, Hand. 10:34-35).  Maar die Jood wat Hom verwerp en in sonde lewe sal gestraf word net soos die Griek wat dit doen (v.9).

 

Die Jode kry nie voorkeur omdat hulle die wet ontvang het nie.  Net so bejammer God nie die Grieke omdat hulle sy wet nie in hulle besit gehad het nie.  Wat het die Jode met die wet gedoen?  En het die Grieke geen lig gehad om vir hulle te wys dat daar ‘n God in die hemel is nie?  Het hulle enigsins begeer om Hom te ken en het hulle die wet wat Hy op hulle harte geskryf het gehoorsaam?

 

Daar is een les wat uitstaan: niks in jou kan maak dat God jou voortrek of afkeur nie.  Hoe lyk jou lewensrekord?  Dit is die vraag.  As jy die Seun van God verwerp hoef ek jou nie daaroor te vra nie, aangesien jou rekord soos ‘n ink-bevlekte bladsy lyk.  Net as jy in Jesus glo is daar geen sonde op jou rekord nie, maar is dit perfek (2Kor. 5:21, Kol. 2:14).

 

 1. Dit is regverdig (v.12-15)

Ek het hierdie week iets geleer wat ek nie geweet het nie.  Kom ek stel dit vir jou in vraagvorm: wat is die basis waarvolgens God ons gaan oordeel?  Gaan Hy vir jou vra of jy Jesus aangeneem het of nie?  Nee.

 

Volgens v.12-15 is die wet die basis waarvolgens Hy jou gaan oordeel.  Natuurlik kom dit alles terug na Jesus toe, want as jy in Hom glo sal Hy jou sondige rekord met sý wetsgehoorsame rekord ruil en jou deur sy Gees in staat stel om Hom te gehoorsaam.

 

‘Maar wat van mense wat nie die wet gehad het nie?’ wil iemand weet.  ‘Hoe kan God hulle oordeel?’  Om hierdie vraag te beantwoord moet ons v.12-15 bestudeer.

 

Mense wat nie die wet van Moses gehad nie, sal nie daarvolgens geoordeel word nie (v.12).  Hulle sal volgens ‘n ander wet geoordeel word: die wet wat van geboorte af in hulle harte is (v.14-15).

 

Lank voor die sendelinge in 1956 Ecuador toe gekom het, het Mincaye se gewete hom gepla as hy egbreuk pleeg of steel, en goed gevoel as hy sy ouma help (v.14-15).  Maar omdat hy dit al so baie gedoen het, het dit hom nie meer gepla as hy ‘n spies deur iemand se maag steek nie.  Hy het sy gewete beskadig.  Maar ook hiervoor sal die Here hom verantwoordelik hou.

 

Die hoë bome en kleurvolle papegaaie het vir hom gewys dat daar ‘n God is, maar hy het besluit om die skepping te aanbid (1:18-25).  Op grond dan van sy gewete en die skepping is dit heeltemal regverdig dat God die naakte Auca oordeel en hom hel toe stuur.

 

Vir Abner ben Joseph en Bert Venter is daar ‘n ander maatstaf: die wet (v.12).  Beide van hulle het dit tot hulle beskikking gehad.  In ‘n sekere sin sal Mincaye se oordeel nie so streng wees soos hulle s’n nie.  Hulle het God se wet gehad en dit selfs vir ander geleer, maar nie daarvolgens gelewe nie (9:4-5, Amos 3:2, Matt. 11:20-24, Jak. 3:1).

 

Sal hulle dan die oordeel vryspring omdat hulle God se Woord in hulle besit gehad het as hulle dit nie ook gedoen het nie?  Verseker nie (v.13, Jak. 1:22).

 

‘Maar die sonde in my hart maak dat ek dit nie kan doen nie,’ sê iemand.  Ah, en dit is hoekom God jou hart moet verander!  As jy in Jesus glo en ‘n nuwe natuur het sal jy die vermoë hê om God se wet te gehoorsaam; jou geloof sal lei tot goeie werke (Rom. 8:4, Jak. 2:14-26).

 

Om v.12-15 toe te pas wil ek twee lesse uitlig.

 

[a] Mincaye gaan nie geoordeel word omdat hy nog nooit van Jesus gehoor het nie, maar omdat hy teen God se wet in sy hart gesondig het.  Onthou dit asb. wanneer jou ateïstiese familielid of kollega God valslik beskuldig en op sy geregtigheid spoeg.

 

[b] Suid-Afrikaners en ander nasies wat die Woord van God gehad het, maar nie gebruik het nie sal baie streng geoordeel word.  Bert Venter het meer as 20 kerke in sy woonbuurt gehad, maar het verkies om op ‘n Sondagoggend langs die rivier te sit.  Bert se broer was elke Sondag in die kerk, maar het nie gedoen wat hy hoor nie.  Hy het die Bybel geïgnoreer.

 

Nie een van hulle kan onkunde pleit as hulle voor die Regter staan nie.  Bert het elke geleentheid in die wêreld gehad om God se Woord te ken, maar ‘n dowe oor gegooi.  Bert se broer het die Woord gehoor en homself net so doof gehou.

 

“Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees” (3:19).

 

 1. Dit is deeglik (v.16)

Nou en dan sê ‘n jong Christen vir my dat ongelowige so-en-so ‘n goeie mens is.  ‘Hoe kan God hom dan hel toe stuur?’ wil hy of sy weet.  My antwoord hierop is dat ons nie mense se harte ken nie.

 

God gaan nie net mense se dade oordeel nie, maar hulle begeertes en motiewe (v.16, Pred. 12:14).  Hy ken elke mens se hart; daar is niks wat ons vir sy alsiende oë kan wegsteek nie (Ps. 139:1-2, Joh. 2:23-25, Heb. 4:12-13, Op. 2:23).

 

Wie gaan ons oordeel?  Jesus (v.16, Joh. 5:22, 27, Hand. 10:42, 17:31, 2Kor. 5:10).  So het Paulus dit in sy evangelie verkondig (v.16).  Hy het nie net vir mense gesê hoe om reg te wees met God nie, maar ook wat die gevolge sal wees indien hulle met hulle sonde aanhou (v.16).

 

Ek wil twee toepassings uit v.16 maak.  Ten eerste moet ons onthou dat Gód mense se motiewe gaan oordeel.  Ons kan die Bybel gebruik om mense se dade te beoordeel, maar ons kan nie hulle motiewe oordeel nie.

 

Jy weet nie wat in iemand se hart is nie, en kan daarom nie sê: ‘Jy het my nie gegroet nie, omdat jy my haat’ nie.  Is jy die alwetende God?  Los dit liewer vir Hom om mense se motiewe te oordeel (1Kor. 4:5).

 

Tweedens moet ons nie dink dat Jesus sag is nie.  As Hy op die oordeelsdag met sy vlammende oë deur jou kyk sal jy nie dink Hy is sag nie.  Moet Hom dus nie as ‘n sagte Verlosser beskou wat glimlag of ‘n traan pik oor jou sonde nie.  Hy gaan jou oordeel.

 

Jou enigste hoop is om deur geloof in Jesus se kruisdood te skuil, net soos wat Noag in die ark geskuil het, of soos wat seekoeie na hoër grond toe beweeg as hulle weet dat daar ‘n vloed oppad is.

 

[1] The Works of Jonathan Edwards: vol. 2, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1974 (1834), p. 8

Hoekom het ons die evangelie nodig?

Club

Soms laat medisyne jou slegter voel voordat dit jou beter maak.  Net so moet jy die slegte nuus van God se toorn oor sonde verstaan (Rom. 1:18-32), voordat die goeie nuus van die evangelie vir jou sin maak (Rom. 1:16-17).  Die evangelie van Christus in v.17 skitter soos ‘n sterrehemel as jy dit teen die donker agtergrond van v.18-32 sien.

 

 1. Die rede vir God se toorn (v.18-23)

Het jy al ooit gedink dat ‘n regter onregverdig is om ‘n moordenaar of verkragter vir die res van sy lewe toe te sluit?  Hoekom dink mense dan dat die Here onregverdig is om hulle te straf?  Is dit nie omdat hulle hulle sonde miskyk en dink dit is nie so ernstig nie?

 

Volgens Paulus is ons sonde so ernstig dat God sy vurige toorn vanuit die hemel openbaar (v.18).  Dit beteken nie dat Hy sy humeur verloor nie.  Sy woede is rasioneel en regverdig oor dié wat sy heilige wet minag (4:15).

 

Alhoewel dit in die toekoms soos ‘n atoombom oor die wêreld sal ontplof (2:5, 8, 9:22, 1Tess. 1:10, Op. 14:10-11), val dit alreeds soos haelstene op die goddelose (v.18, Joh. 3:36, Ef. 5:6, 1Tess. 2:16).  Hoekom?

 

God het Homself in die skepping aan ons bekend gemaak.  Alhoewel die plesier van ‘n koelteboom of kraakvars appel jou nie kan red nie, kan jy daardeur weet dat die Here bestaan (v.19, Ps. 19:2-7, Hand. 14:15, 17).

 

Die ontsaglike heelal verkondig sy onsigbare krag, terwyl komplekse plantselle en menslike DNA sy Goddelike natuur onderstreep (v.19-20).  Ons kan dus nie onskuld en onkunde pleit wanneer ons eendag voor die Here staan nie.  Niemand kan sê: ‘Ek het nie geweet nie’ (v.19-20).

 

Jy hét geweet, maar die waarheid in jou gewete onderdruk (v.18, 21).  Jy het van die Here geweet, maar Hom nie gevrees en gedank toe Knysna afbrand en Johannesburg reën kry nie (v.21).  Ons denke is verwronge en ons donker harte dwaas (v.21-22, Gen. 3:6, Jer. 10:14).

 

In ons dwaasheid kyk ons na ‘n skildery en sê ons dat daar nie ‘n Skilder is nie (v.22, Ps. 14:1).  Ons mis die onsterflike God se heerlikheid in ‘n reënboog, en kies om die beeld van ‘n sterflike mens, voël of dier te aanbid (v.23, Ps. 106:20, Jer. 2:11).

 

Ons is nou wel nie Indiane of Hindoes wat voor beelde buig nie, maar in die weste aanbid mense ook maar die skepping: ons eie liggame, seks, kos, drank, geld, menslike intellek en meer.

 

Om ons sonde te regverdig sê ons dat daar nie so iets soos absolute waarheid is nie (Joh. 18:38): ‘Wat vir jóú waar is, is nie noodwendig vir mý waar nie; elkeen moet vir homself besluit wat reg is.’

 

So verwerp ons die waarheid van God se bestaan (v.18).  Volgens baie mense wys sy onsigbaarheid (v.20, 1Tim. 1:17) dat Hy nie bestaan nie.  Maar op daardie gronde moet ons gedagtes en logika ook nie bestaan nie, aangesien ons dit nie met een van ons vyf sintuie kan waarneem nie.

 

Om so te redeneer is onsin.  Diep in elke mense hart weet hy dat daar ‘n onsigbare God is (v.20).  Hy weet dat God ewig is en materie nie (v.20, Pred. 3:11, ESV).  Hy weet dat die orde van die planete of ‘n byekorf nie uit die wanorde van die ‘Big Bang’ ontstaan het nie, maar uit die ordelike God wat dit gemaak het.

 

Hou dit in gedagte wanneer jy die evangelie met ateïste deel.  Moenie met hulle oor God se bestaan stry nie.  Neem aan dat hulle van God se bestaan weet, en gebruik die Tien Gebooie om by hulle gewetens uit te kom (2:14-15).

 

‘Maar wat van die mense wat nog nooit van die Here gehoor het nie?’ wil iemand weet.  ‘Is dit nie onregverdig dat Hy hulle straf nie?’  Nee, want volgens v.18-23 hét hulle van Hom gehoor (al was dit sonder woorde), maar die skepping aanbid.

 

As hulle hel toe gaan is dit nie omdat hulle nie ‘n Bybel gehad het nie, maar omdat hulle van God geweet het en nog steeds besluit het om teen Hom te rebelleer.  As hulle die Here erken sal Hy iemand stuur om die evangelie met hulle te deel (Hand. 10, 17:27).

 

 1. Die effek van God se toorn (v.24-32)

Mense wat sê dat die wêreld nog nooit so erg was soos nou nie en dat dit ‘n bewys van die einde is, wys dat hulle onkundig is oor die geskiedenis.  Die eerste eeu waarin Paulus geleef het was net so erg, indien nie erger nie.[1]

 

Gedurende Paulus se leeftyd was die booshede van v.24-32 aan die orde van die dag.  Ons kan sy argument in hierdie verse onder die volgende hoofde opsom:

 

[a] Waar mense die skepping-Skepper orde omruil, gee God hulle oor aan seksuele immoraliteit (v.23-25)

Alle sonde begin by afgodery (v.23, 24-32).  Dit is mos logies dat ‘n lewe sonder God goddeloos sal wees.  Moet dus nie dink dat die Here mense se sonde veroorsaak nie.  Hy gee hulle eenvoudig oor aan die onrein luste wat alreeds in hulle harte is (v.24).  Gevolglik het hulle geen skaamte of respek vir hulle eie en ander mense se liggame nie, en onteer hulle seks en die huwelik (v.24, Heb. 13:4).

 

[b] Waar mense die waarheid van God se bestaan vir die duiwel se leuen verruil, gee Hy hulle oor aan homoseksualiteit (v.25-27)

Die meeste mense sal op ‘n Sondag die Vaalrivier se vis of hulle fikse liggame op ‘n bergfiets aanbid, voordat hulle die lofwaardige Skepper in ‘n kerkgebou sal prys (v.25).

 

Omdat hulle die skepping-Skepper orde omruil (v.23, 25), vat dit nie lank voordat hulle die man-vrou orde omruil nie (v.26-27).  Die Here reageer deur hulle aan hulle skandelike begeertes oor te gee (v.26).

 

Vroue verruil hulle natuurlike seksuele begeerte vir mans (Matt. 19:5-6) vir ‘n onnatuurlike begeerte om met ander vroue te slaap (v.26).  Mans laat vaar die natuurlike begeerte vir vroue en brand met wellus vir mekaar (v.27).

 

In ‘n poging om hulle of hulle kinders se sonde te regverdig, sal sommige mense sê dat v.26-27 nie na gays verwys nie: ‘Paulus praat van mense wat heteroseksueel gebore is en teen hulle natuur ingaan om dan gay te wil wees.’

 

Maar dit impliseer dat gay mense so gebore is en dat daar ‘n gay geen is.  Maar waar is die bewyse?  As iemand se gene hom gay máák, moet ons vra hoekom homoseksuele Jerry se lewe verander het, en hoekom Dirk nie gay is soos sy tweeling broer Chris nie?

 

Gay mense sal sê dat hulle nie kan onthou dat hulle gekies het om so te wees nie.  Maar ek kan ook nie onthou dat ek gekies het om selfsugtig of hoogmoedig te wees nie.  Lisa se ‘ingebore’ drang vir vroue verskoon haar nie, net soos wat Gerrie se ‘ingebore’ neiging om sy vrou te slaan dit nie reg maak nie.

 

Buitendien kyk niemand per ongeluk gay pornografie nie, en val hulle nie per ongeluk in die bed saam met iemand van dieselfde geslag nie.  Hulle kies om dit te doen.

 

Die punt wat ek wil maak is dat homoseksualiteit onnatuurlik is, en dat niemand so gebore is nie (v.26-27).  Dit is nie hoe die Here dit in Gen. 1-2 bedoel het nie: Hy het ‘n man en vrou vir mekaar gemaak en nie twee mense van dieselfde geslag nie.  Biologies pas twee mans of vroue se liggame nie bymekaar nie.  Die feit dat dit biologies onmoontlik is dat hulle kinders kry bevestig dit (Gen. 1:28).

 

‘Maar wat as iemand homoseksuele neigings het, maar dit nie beoefen nie?’ wil iemand weet.  Paulus verdoem nie net homoseksuele dade nie, maar ook die begeerte (v.26-27).  Die wellus-beginsel wat Jesus in Matt. 5:27-28 neerlê, geld ook vir homoseksuele drange.

 

Iemand sal sê dat v.27 oor homoseksuele molestering of verkragting gaan, en nie oor ‘n liefdevolle gay verhouding nie.  Maar hulle is verkeerd, omdat die mense in hierdie vers met wellus teenoor mekaar ontbrand (v.27).  As hulle die begeerte nie meer kan inhou nie, lei dit tot vieslike dade wat in geen mens se woordeskat of gedagtes hoort nie (v.27, Ef. 5:3, 12).

 

Dit is a.g.v. súlke dade wat hierdie mense in hulleself die verdiende straf vir hulle dwaling ontvang (v.27).  In gewone Afrikaans kan ons sê dat hulle seksueel oordraagbare siektes soos VIGS kry (v.27).  Maar dit is nie die ergste nie, want uiteindelik beland hulle in die hel (1Kor. 6:9-10, Heb. 13:4, Jud. 7, vgl. Gen. 19, Lev. 20:13).[2]

 

[c] Waar mense die man-vrou orde omruil en dit nie die moeite werd ag om die Here te erken nie, gee Hy hulle oor aan verdraaide opvattings en ‘n slegte gesindheid (v.26-32)

Omdat mense God uit hulle gedagtes skuif, vul sonde die leemte en dink hulle onderstebo (v.28).  Hulle verkeerde denke lei tot baie ander sondes (v.29-31).

 

 • Hulle doen dit nie een keer nie, maar is vol daarvan (v.29).
 • Die verskeidenheid van sondes is groot (v.29).
 • Hulle doen sonde in die algemeen: “ongeregtigheid…boosheid, hebsug [of gierigheid], ondeug [of verdorwenheid]” (v.29).
 • Hulle is seksueel losbandig: “hoerery” (v.29, vgl. v.24, 26-27).
 • Hulle sondig in hulle mense-verhoudings: “nydigheid [of jaloesie], moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid…ongehoorsaam aan die ouers” (v.29-30).
 • Hulle sondig met hulle tonge: “nuusdraers, kwaadsprekers” (v.30).
 • Alles draai om hulle en nie om die Here nie: “haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters” (v.30).
 • Hulle dink nuwe sondes uit (v.30).
 • Hulle laat na om te doen wat reg is: “onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig” (v.31).

 

Omdat mense ‘n mini-hof in hulle gewetens het, besef hulle dat die Here hulle vir die bg. dinge gaan oordeel (v.32, 2:14-15).  Hulle weet dat Hy hulle met die tweede dood van die hel gaan straf (v.32, 6:23, Op. 21:8).

 

Maar dit skrik hulle nie af nie.  Hulle volhard in hulle sonde en moedig ander aan om dieselfde te doen (v.32).  Duidelik sondig hulle nie per ongeluk soos hulle partykeer wil voorgee nie.

 

Niks het verander van Paulus se tyd af nie; dinge is nog net dieselfde.  Omdat mense hulle sonde wil doen (v.24-32), sê hulle dat die Here nie bestaan nie (v.18-23).  Ander vervang die God van die Bybel met ‘n god van hulle eie verbeelding en sê: ‘Die god wat ék aanbid sal nie mense hel toe stuur nie.’

 

Omdat hulle die Here verwerp draai Hy die brieke los.  Hy gee vir hulle wat hulle wil hê, en maak dat die gevolge daarvan soos ‘n vrag bakstene op hulle afkom.

 

Hulle raak vasgevang in die net van Hollywood en internet pornografie (v.24).  Dit lei daartoe dat hulle voor die huwelik saam slaap, gedurig oor seks baklei, egbreuk pleeg, skei en hulle kinders se lewens verwoes (v.24).

 

Ander ontwikkel ‘n lus vir mense van dieselfde geslag (v.26-27).  In hulle wellus vernietig hulle hulleself, die mense met wie hulle seks het, die familie-struktuur soos God dit bedoel het, hulle ‘aangenome’ kinders en die samelewing (v.27).

 

Dit is erg dat regering homoseksualiteit, prostitusie en pornografie goedkeur (v.32, 24, 26-27), maar dit is erger dat die kerk mense aanmoedig om voor die huwelik saam te slaap en gay te wees.  Hoe kan ‘n samelewing staande bly as mense goed sleg noem en sleg goed (v.28, Jes. 5:20)?

 

Mense is blind vir hulle sonde en sal sê dat dit nie so erg is nie, maar volgens Paulus is hulle vol daarvan: dit beheer hulle gedagtes en lewens (v.29).  Dit affekteer hulle verhoudings (v.29-30).  Hulle verskoon hulle sonde deur te sê dat dit niemand seermaak nie, maar hulle lieg.

 

Benadeel Hannes nie vir Ria as hy haar seksuele reinheid steel nie?  En benadeel hy nie vir Gert wat eendag met haar gaan trou nie?  Is dit nie tot Hennie se nadeel as Zack hom met ‘n vuil siekte besmet nie?

 

Kry Karen nie seer as sy met ‘n man trou wat aan pornografie verslaaf is nie?  Voel Retha se ouers nie die pyn as sy vir hulle sê sy is ‘n lesbian nie?  En bedroef al hierdie sondes nie die Here nie?

 

Vergeet asb. van die mite wat sê dat sekere sondes ‘okay’ is, omdat dit niemand seermaak nie.  Moet ook nie luister as die wêreld vir jou sê dat hulle nie bedoel het om mense seer te maak nie.

 

Volgens v.32 sondig hulle opsetlik en geniet hulle dit dat ander hulle voorbeeld volg.  Hulle gebruik middele soos musiek, TV en die internet om mense aan te hits.  Omdat mense se harte en gedagtes verdraaid is (v.21-22, 28), weet hulle hulle sal suksesvol wees.

 

Duidelik is die probleem dieper as net ons dade, en daarom moet die oplossing ook dieper wees.  Die Heilige Gees moet ons van binne af nuut maak, sodat ons anders as v.18-32 lewe.

 

Maar wat moet ons met die sondeskuld van die verlede doen: wie gaan dít betaal?  En wat van die sonde wat ons nog gáán doen?  Omdat ons nie naastenby ‘n regverdige rekord het nie (v.18-32), het God besluit sy eie volmaakte geregtigheid te gee aan dié wat in sy Seun glo (v.17, Fil. 3:9).

 

Dit is wat die evangelie goeie nuus maak: ons hoef niks te doen om gered te word nie, omdat Jesus in sy lewe, kruisdood en opstanding alles vir ons gedoen het.  Ons hoef bloot te erken dat v.18-32 ons lewens opsom, dat onsself nie kan verander nie, en dat Jesus al Een is wat ons kan red.

 

Toe Hy in ons plek aan die kruis hang, het v.18 en 2:8 se toorn Hóm versmoor (v.18).  Hy het die Vader se toorn geabsorbeer, sodat dié wat hulle bekeer en in Hom glo nie ‘n druppel daarvan sal drink nie (3:25, 1Joh. 2:2).  Die storm van God se toorn het hom op Jesus uitgewoed, sodat geen gelowige vir sy eie sonde hoef te sterf nie (v.32).

 

Omdat God ons so genadig is, moet ons nie neersien op dié wat nog afgode dien, rondslaap, gay is, of die sondes van v.29-32 doen nie.  Ons moet hulle liefhê en onthou dat ons self so was (Tit. 3:3).  Ons moet die Here dank dat Hy ons gered het, en nie maak of ons dit verdien het nie.

 

Alhoewel die mense van v.18-32 gered moet word alvorens hulle by die gemeente kan aansluit, moet ons hulle kerk toe nooi en die evangelie met hulle deel.  Ons moet onthou dat Jesus vir sulke mense gesterf het (5:8), en dat sy arms oop is om hulle te ontvang as hulle met berouvolle geloof na Hom toe kom.

 

Dalk staan jy self skuldig aan die dinge wat jy vandag gehoor het.  As jy jou bekeer en die evangelie glo is die Here nie meer kwaad vir jou nie.  Hy gaan jou nie straf omdat jy jouself nie kan vergewe nie.  Wat saak maak is dat Hý jou vergewe.  Die vraag is of jy dit aanvaar en bereid is om te erken dat jy dodelik siek is, maar dat Jesus jou kan genees.

 

[1] Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, Zondervan, Grand Rapids: Michigan, 2001, 2004

[2] Vir meer oor homoseksualiteit kan jy die volgende artikels op my blog lees:

[a] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2015/10/15/n-reaksie-op-gay-huwelike-in-die-ng-kerk/

[b] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/01/se-die-bybel-regtig-homoseksualiteit-is-sonde/

[c] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/16/n-oplossing-vir-homoseksualeit/