Wat beteken Pinkster?

Spirit of Pentecost

Kom ek verfris net gou jou geheue.  Die dissipels is bymekaar.  Skielik word die Gees uitgestort en kan hulle in ander tale praat sonder dat hulle dit vooraf geleer het.  Die Jode wat dit gehoor het vra:  ‘Wat op aarde gaan aan; wat beteken dít alles?’  Ander Jode spot en sê:  ‘Hulle is dronk’.  Petrus preek en verduidelik wat aangaan:  ‘Hulle is nie dronk nie.  Wat hier gebeur is ‘n vervulling van die Ou Testament.  Om die waarheid te sê, Jesus se hele bediening en verlossingswerk was ‘n vervulling van die Skrif’.  Baie van die mense het Petrus se preek geglo en tot bekering gekom.  Hulle is by die kerk bygevoeg en het geestelik gegroei.  Vandag wil ek net op Petrus se preek fokus.  Hier is dit:

 

14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek:  Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

 

22 Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet—23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; 24 Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word. 25 Want Dawid sê van Hom:  Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie. 26 Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. 27 Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie. 28 U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U sal My vervul met vreugde by u aangesig. 29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê:  Die Here het gespreek tot my Here:  Sit aan my regterhand 35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. 36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Handelinge 2).

 

Joël (v.14-21)

Petrus was die leier en dikwels die spreekbuis van die apostels (1:13, 15).  Hier staan hy op saam met die ander 11 apostels (v.14).  Joodse mans was verplig om Pinkster en ander Feeste by te woon (Deuteronomium 16:16).  Hy praat met húlle (v.14).  Hy sê:  ‘Die dissipels wat in ander tale gepraat het is nie dronk soos wat julle dink nie – dis nou maar eers 9 uur in die oggend’ (sien v.15).  Ons weet mos dat mense wat dronk word tot laat in die aand drink.  Die volgende oggend slaap hulle laat en word lank na 09:00 wakker met ‘n hoofpyn.  Die Jode het buitendien gevas en sou eers na 10:00 weer geëet het.

 

As hulle dan nie dronk is nie, wat beteken Pinkster?  Wat op Pinksterdag gebeur het was ‘n vervulling van Joël se woorde in Joël 2:28-32 (sien v.16).  Lees gerus Joël deur – dis net 3 hoofstukke lank.  Joël sê dat God Israel met sprinkane gaan straf vir hulle sondes (Joël 1-2).  Die sprinkane sou hulle oeste kaalvreet soos wat God reeds in Deuteronomium 28:38 belowe het:  “Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel; want die sprinkaan sal dit afeet.”  Indien die Israeliete hulle bekeer het, sou God reën stuur en hulle oes herstel (Joël 2:13-14, 23-27).  In die laaste dae sou God ook ‘n geestelike reën op sy volk stuur en ‘n oes van siele inbring (v.17, 21, 41, Joël 2:28-32, Johannes 4:35).  In die Ou Testament het die Gees op konings, profete, priesters, rigters, ouderlinge en ander geestelike leiers gekom.  Moses se begeerte was dat dit nie so sou wees nie:  “Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!” (Numeri 11:29).  Sy begeerte is vervul, want op Pinksterdag het die Gees op alle gelowiges gekom:  mans en vroue, oud en jonk, ryk en arm (v.4, 17-18).

 

Bloed sou in Jerusalem se strate vloei, die stad afgebrand word, en rook in die lug opstyg (v.19).  Die swart kolomme rook sou die son uitdoof en die maan soos bloed laat lyk (v.20).  Dít was die verskriklike Dag van die Here oor die rebelse Jode wat hulle eie Messias verwerp en gekruisig het (v.20, 22-23).  God sou die evangelie van sy volk af wegneem en dit na ander tale toe stuur; na mense wat die vrug van bekering sou dra (Matteus 21:43).  Hiervan was die tale in v.4-11 ‘n teken.  Die tale het bewys dat God sy Gees uitgestuur het.  Die uitstorting van die Gees en profesie in ander tale op Pinksterdag (v.17-18), het gewys dat God binnekort sy volk sou oordeel (v.19-20).  Al hierdie dinge is vervul toe mense wat ‘n ander taal praat in 67 n.C. Jerusalem omsingel het, en in 70 n.C. die stad verwoes het.  Moses se woorde het in vervulling gekom:  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deuteronomium 28:49).

 

So, tale was dan die teken dat die oordeel oppad is.  Maar voor die laaste oordeelsdag sal daar geen teken wees nie.  Jesus sal kom terwyl jy grassny, by ‘n troue is, slaap; Hy kom soos ‘n dief in die nag (Matteus 24:36-51).  Leer uit v.21:

 

  • Geen klas word uitgesluit nie:  “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”
  • Mense wat desperaat en raadop is, kan gered word.  Dalk weet jy nie hóé om te glo nie.  Die teks sê dat “elkeen wat die Naam van die Here aanroep [desperate mense roep]”, gered sal word.
  • Jy kan die ewige oordeel vryspring (net soos die Jode wat hulle bekeer het, die oordeel op Jerusalem vrygespring het).  Jesus se wederkoms hoef jou nie omkant te vang nie.  As jy tot Jesus roep as Here en God, sál jy gered word, want “elkeen wat die Naam van die Here [Jahwe] aanroep, sal gered word.”

 

Moenie jouself flous en sê dat jy van die oordeel sal afkom, omdat jy godsdienstig is nie.  Die Jode in Handelinge 2 was godsdienstig.  Petrus sê duidelik dat God hulle sou oordeel, indien hulle hul nie wou bekeer nie.  Omdat Jesus namens ons aan die kruis geoordeel is, kan ons die oordeel vryspring.  Maar jy moet jou van jou sonde bekeer en met jou hele hart op Jesus alleen vertrou.

 

Dawid (v.22-36)

Gód het bepaal dat Jesus gekruisig moes word, maar tog was die Jóde skuldig en verantwoordelik vir sy dood:

 

“Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring” (v.23).

 

“Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.” (4:27-28).

 

“Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke sabbat gelees word.” (13:27).

 

Jesus het egter nie dood gebly nie.  God het Hom uit die dood uit laat opstaan.  God wou wys dat Jesus onskuldig was (net sondaars sterf) en dat Hy vir ons sondes gesterf het.  Die opstanding het gewys dat God tevrede was met sy Seun se offer.  Daárom het God Hom opgewek en kon die bande van die dood Hom nie vashou nie (v.24).  Dawid het dit in Psalm 16 voorspel (v.25-28).  Wanneer Dawid sê:  ‘God sal nie toelaat dat my liggaam in die graf vergaan nie,’ praat hy nie van homself nie.  Dawid se liggaam hét in stof verander in die graf.  Dawid het van Jesus gepraat wat op die troon sou sit (v.29-31).  Jesus se liggaam het nié in die graf verrot nie; Hy het opgestaan uit die dood en hiervan was die apostels ooggetuies (v.32, 1:22).  Jesus het nie net opgestaan nie.  Hy het ook opgevaar en op die troon gaan sit (v.30, 33-35).  Dit is die bewys dat Hy die ware Here, Messias en Koning is (v.36, Psalm 110:1, 132:11, Lukas 1:32).  Toe Jesus opgevaar het, het Hy die Gees van sy Vader ontvang en uitgestort (v.33).  Dít is die boodskap van Pinkster.

 

Jy hoef nie te wonder of Jesus die ware Verlosser, en die Bybel die Woord van God is nie.  Jy hoef nie te wonder of Buddhiste, Moslems of Hindus dalk reg is nie.  Handelinge 2 bewys dat Jesus die ware Verlosser is, en die Bybel die regte Boek:

 

[1] Hoe kan jy twyfel in ‘n boodskap wat honderde jare gelede dinge voorspel het, wat nou in detail vervul is (v.14-36)?  Jesus se woorde geld hier:  “En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.” (Johannes 14:29).

[2] Enigiemand wat God-haters in liefhebbers van God kan verander, móét die ware Verlosser wees (v.23, 36-41).  John Paton, sendeling na die kanibaal-eilande van Aniwa en Tanna, het gesê:  ‘All the skepticism of Europe would hide its head in foolish shame; and all its doubts would dissolve under one glance of the new light that Jesus, and Jesus alone, pours from the converted Cannibal’s eye.’

 

[3] Wat dink jy van ‘n boek wat so diep in jou hart insny, dat dit vir jou presies wys wat jy dink, begeer en voel (v.37, Hebreërs 4:12-13)?  Nét die Bybel kan dit doen, omdat nét die Bybel die Woord van God is.

 

[4] Enigiemand wat kan maak dat mense sonder taalklasse in ander lande se tale kan praat, moet bonatuurlik wees (v.11).  Jesus se krag word ook daarin gewys dat mense wat sleg was radikaal anders leef (v.44-46).

 

Wat beteken Pinkster?  Pinkster het niks te doen met kerke waar mense omval, onbedaarlik lag, of in mensgemaakte ‘tale’ brabbel nie.  Pinkster wys eerder vir ons dat Jesus regtig opgestaan het, dat Hy die verhewe Here en Christus is:  “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (v.36).