Wat beteken Pinkster?

Spirit of Pentecost

Kom ek verfris net gou jou geheue.  Die dissipels is bymekaar.  Skielik word die Gees uitgestort en kan hulle in ander tale praat sonder dat hulle dit vooraf geleer het.  Die Jode wat dit gehoor het vra:  ‘Wat op aarde gaan aan; wat beteken dít alles?’  Ander Jode spot en sê:  ‘Hulle is dronk’.  Petrus preek en verduidelik wat aangaan:  ‘Hulle is nie dronk nie.  Wat hier gebeur is ‘n vervulling van die Ou Testament.  Om die waarheid te sê, Jesus se hele bediening en verlossingswerk was ‘n vervulling van die Skrif’.  Baie van die mense het Petrus se preek geglo en tot bekering gekom.  Hulle is by die kerk bygevoeg en het geestelik gegroei.  Vandag wil ek net op Petrus se preek fokus.  Hier is dit:

 

14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek:  Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

 

22 Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet—23 Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; 24 Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word. 25 Want Dawid sê van Hom:  Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie. 26 Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. 27 Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie. 28 U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U sal My vervul met vreugde by u aangesig. 29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê:  Die Here het gespreek tot my Here:  Sit aan my regterhand 35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. 36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Handelinge 2).

 

Joël (v.14-21)

Petrus was die leier en dikwels die spreekbuis van die apostels (1:13, 15).  Hier staan hy op saam met die ander 11 apostels (v.14).  Joodse mans was verplig om Pinkster en ander Feeste by te woon (Deuteronomium 16:16).  Hy praat met húlle (v.14).  Hy sê:  ‘Die dissipels wat in ander tale gepraat het is nie dronk soos wat julle dink nie – dis nou maar eers 9 uur in die oggend’ (sien v.15).  Ons weet mos dat mense wat dronk word tot laat in die aand drink.  Die volgende oggend slaap hulle laat en word lank na 09:00 wakker met ‘n hoofpyn.  Die Jode het buitendien gevas en sou eers na 10:00 weer geëet het.

 

As hulle dan nie dronk is nie, wat beteken Pinkster?  Wat op Pinksterdag gebeur het was ‘n vervulling van Joël se woorde in Joël 2:28-32 (sien v.16).  Lees gerus Joël deur – dis net 3 hoofstukke lank.  Joël sê dat God Israel met sprinkane gaan straf vir hulle sondes (Joël 1-2).  Die sprinkane sou hulle oeste kaalvreet soos wat God reeds in Deuteronomium 28:38 belowe het:  “Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel; want die sprinkaan sal dit afeet.”  Indien die Israeliete hulle bekeer het, sou God reën stuur en hulle oes herstel (Joël 2:13-14, 23-27).  In die laaste dae sou God ook ‘n geestelike reën op sy volk stuur en ‘n oes van siele inbring (v.17, 21, 41, Joël 2:28-32, Johannes 4:35).  In die Ou Testament het die Gees op konings, profete, priesters, rigters, ouderlinge en ander geestelike leiers gekom.  Moses se begeerte was dat dit nie so sou wees nie:  “Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!” (Numeri 11:29).  Sy begeerte is vervul, want op Pinksterdag het die Gees op alle gelowiges gekom:  mans en vroue, oud en jonk, ryk en arm (v.4, 17-18).

 

Bloed sou in Jerusalem se strate vloei, die stad afgebrand word, en rook in die lug opstyg (v.19).  Die swart kolomme rook sou die son uitdoof en die maan soos bloed laat lyk (v.20).  Dít was die verskriklike Dag van die Here oor die rebelse Jode wat hulle eie Messias verwerp en gekruisig het (v.20, 22-23).  God sou die evangelie van sy volk af wegneem en dit na ander tale toe stuur; na mense wat die vrug van bekering sou dra (Matteus 21:43).  Hiervan was die tale in v.4-11 ‘n teken.  Die tale het bewys dat God sy Gees uitgestuur het.  Die uitstorting van die Gees en profesie in ander tale op Pinksterdag (v.17-18), het gewys dat God binnekort sy volk sou oordeel (v.19-20).  Al hierdie dinge is vervul toe mense wat ‘n ander taal praat in 67 n.C. Jerusalem omsingel het, en in 70 n.C. die stad verwoes het.  Moses se woorde het in vervulling gekom:  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deuteronomium 28:49).

 

So, tale was dan die teken dat die oordeel oppad is.  Maar voor die laaste oordeelsdag sal daar geen teken wees nie.  Jesus sal kom terwyl jy grassny, by ‘n troue is, slaap; Hy kom soos ‘n dief in die nag (Matteus 24:36-51).  Leer uit v.21:

 

 • Geen klas word uitgesluit nie:  “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”
 • Mense wat desperaat en raadop is, kan gered word.  Dalk weet jy nie hóé om te glo nie.  Die teks sê dat “elkeen wat die Naam van die Here aanroep [desperate mense roep]”, gered sal word.
 • Jy kan die ewige oordeel vryspring (net soos die Jode wat hulle bekeer het, die oordeel op Jerusalem vrygespring het).  Jesus se wederkoms hoef jou nie omkant te vang nie.  As jy tot Jesus roep as Here en God, sál jy gered word, want “elkeen wat die Naam van die Here [Jahwe] aanroep, sal gered word.”

 

Moenie jouself flous en sê dat jy van die oordeel sal afkom, omdat jy godsdienstig is nie.  Die Jode in Handelinge 2 was godsdienstig.  Petrus sê duidelik dat God hulle sou oordeel, indien hulle hul nie wou bekeer nie.  Omdat Jesus namens ons aan die kruis geoordeel is, kan ons die oordeel vryspring.  Maar jy moet jou van jou sonde bekeer en met jou hele hart op Jesus alleen vertrou.

 

Dawid (v.22-36)

Gód het bepaal dat Jesus gekruisig moes word, maar tog was die Jóde skuldig en verantwoordelik vir sy dood:

 

“Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring” (v.23).

 

“Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.” (4:27-28).

 

“Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke sabbat gelees word.” (13:27).

 

Jesus het egter nie dood gebly nie.  God het Hom uit die dood uit laat opstaan.  God wou wys dat Jesus onskuldig was (net sondaars sterf) en dat Hy vir ons sondes gesterf het.  Die opstanding het gewys dat God tevrede was met sy Seun se offer.  Daárom het God Hom opgewek en kon die bande van die dood Hom nie vashou nie (v.24).  Dawid het dit in Psalm 16 voorspel (v.25-28).  Wanneer Dawid sê:  ‘God sal nie toelaat dat my liggaam in die graf vergaan nie,’ praat hy nie van homself nie.  Dawid se liggaam hét in stof verander in die graf.  Dawid het van Jesus gepraat wat op die troon sou sit (v.29-31).  Jesus se liggaam het nié in die graf verrot nie; Hy het opgestaan uit die dood en hiervan was die apostels ooggetuies (v.32, 1:22).  Jesus het nie net opgestaan nie.  Hy het ook opgevaar en op die troon gaan sit (v.30, 33-35).  Dit is die bewys dat Hy die ware Here, Messias en Koning is (v.36, Psalm 110:1, 132:11, Lukas 1:32).  Toe Jesus opgevaar het, het Hy die Gees van sy Vader ontvang en uitgestort (v.33).  Dít is die boodskap van Pinkster.

 

Jy hoef nie te wonder of Jesus die ware Verlosser, en die Bybel die Woord van God is nie.  Jy hoef nie te wonder of Buddhiste, Moslems of Hindus dalk reg is nie.  Handelinge 2 bewys dat Jesus die ware Verlosser is, en die Bybel die regte Boek:

 

[1] Hoe kan jy twyfel in ‘n boodskap wat honderde jare gelede dinge voorspel het, wat nou in detail vervul is (v.14-36)?  Jesus se woorde geld hier:  “En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.” (Johannes 14:29).

[2] Enigiemand wat God-haters in liefhebbers van God kan verander, móét die ware Verlosser wees (v.23, 36-41).  John Paton, sendeling na die kanibaal-eilande van Aniwa en Tanna, het gesê:  ‘All the skepticism of Europe would hide its head in foolish shame; and all its doubts would dissolve under one glance of the new light that Jesus, and Jesus alone, pours from the converted Cannibal’s eye.’

 

[3] Wat dink jy van ‘n boek wat so diep in jou hart insny, dat dit vir jou presies wys wat jy dink, begeer en voel (v.37, Hebreërs 4:12-13)?  Nét die Bybel kan dit doen, omdat nét die Bybel die Woord van God is.

 

[4] Enigiemand wat kan maak dat mense sonder taalklasse in ander lande se tale kan praat, moet bonatuurlik wees (v.11).  Jesus se krag word ook daarin gewys dat mense wat sleg was radikaal anders leef (v.44-46).

 

Wat beteken Pinkster?  Pinkster het niks te doen met kerke waar mense omval, onbedaarlik lag, of in mensgemaakte ‘tale’ brabbel nie.  Pinkster wys eerder vir ons dat Jesus regtig opgestaan het, dat Hy die verhewe Here en Christus is:  “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (v.36).

Die oplossing vir gebroke verhoudings

Torn playing card

Hoeveel mense is daar in jou familie, vriendekring, skool, werkplek of kerk wat gebroke huwelike, huisgesinne of ander verhoudings het?  Hoe lyk jou verhoudings?  In Genesis 4 lees ons van die heel eerste gebroke huisgesin in die geskiedenis.

1 En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê:  Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE. 2 Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar.  En Abel het ‘n skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer. 3 En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die HERE ‘n offer gebring. 4 En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet.  En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien, 5 maar Kain en sy offer nie aangesien nie.  Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. 6 En die HERE sê vir Kain:  Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? 7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie?  En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

 

8 En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. 9 Toe sê die HERE vir Kain:  Waar is jou broer Abel?  En hy antwoord:  Ek weet nie.  Is ek my broer se wagter? 10 En Hy sê:  Wat het jy gedoen?  Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. 11 Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. 12 As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde.

 

13 Daarop sê Kain vir die HERE:  My skuld is te groot om dit te dra. 14 Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig:  ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. 15 Maar die HERE sê vir hom:  Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word.  En die HERE het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. 16 Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden.”

Kain se offer (v.1-5a)

Kain was Adam en Eva se eersgeborene (v.1).  Eva het seker gehoop dat hý die beloofde nageslag van 3:15 was wat die slang se kop sou vermorsel.  Daarom sê sy:  “Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE.” (v.1).  Abel was hulle tweede kind (v.2).  Abel was ‘n skaapwagter en Kain ‘n landbouer wat in die vervloekte grond moes werk (sien 3:17, 19).

Na ‘n lang tyd het Kain en Abel offers vir die Here gebring.  God het Abel en sy offer aangeneem.  Volgens Jesus was hy ‘n profeet wat direkte openbaring van die Here ontvang het (Lukas 11:50-51).  God het in 3:21 ‘n bloedoffer gebring en vir Abel gesê om dieselfde te doen, want “sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.” (Hebreërs 9:22).  Abel het die vet van sy eersgebore lammers geoffer (elke Jood wat dít gelees het, het geweet die vet is die heel beste deel van die offer).  Hierdie gebaar wys vir ons dat Abel lief was vir God.  Abel het geloof gehad:  “Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was” (Hebreërs 11:4).  1 Johannes 3:12 sê Abel was regverdig.

God het vir Kain en sy offer verwerp.  Kain het nie ‘n bloedoffer gebring nie.  Hy het van die vrugte van die aarde gebring, en nie sy beste geoffer nie (v.3).  Sy gesindheid in v.5-7 wys dat hy nie lief was vir God nie.  Hy het nie geloof gehad nie (sien Hebreërs 11:4 hierbo).  1 Johannes 3:12 praat van “Kain wat uit die Bose was”.  Judas 11 plaas hom in dieselfde kategorie as vals leraars, Bileam en Korag:  “Wee hulle [die vals leraars], want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van Bíleam gestort en in die verset van Korag omgekom.”

 

God wil nie hê ons moet Hom aanbid soos Kain nie.  In ons gemeentes en stiltetye mag ons God nie aanbid soos wat ons wil nie (Eksodus 20:4-6).  Jy kan nie geurige kerse opsteek om die regte atmosfeer te skep vir jou stiltetyd nie.  As jy in tale bid in jou stiltetyd, doen jy wat jý wil en nie wat God in die Bybel sê nie.  Moenie een koortjie 10 keer herhaal, omdat jy die Gees se teenwoordigheid wil voel nie.  Jy kan nie eredienste opgee, omdat jy nou op jou eie tyd en plek saam met jou gesin ‘kerk’ gaan hou nie.  Wil jy self saam met jou gesin nagmaal hou?  Dis verkeerd.  Jy aanbid soos Kain:  jy doen wat jý wil en nie wat God in sy Woord sê nie.

Dalk doen jy wel wat die Bybel sê, maar jou hart is nie reg nie.  Sorg dat jy jou hart voorberei om God te aanbid:

 • Kry genoeg rus op ‘n Saterdagaand en Sondagmiddag, sodat jy nie moeg is in die erediens nie.
 • Vra vir die predikant uit watter teks hy gaan preek en oordink dit voor jy kerk toe gaan.
 • Bid dat die Here jou hart sal voorberei.
 • Bely alle sonde en kom met ‘n rein hart om God te aanbid.
 • Wees getrou in jou persoonlike stiltetyd – só berei jy jou hart voor om op ‘n Sondag die Woord te ontvang.
 • Konsentreer wanneer die predikant bid, Bybellees en preek.
 • Dink oor die woorde wat jy sing.
 • Kom met ‘n verwagting dat die Here jou gaan seën en met jou gaan praat in sy Woord.
 • Laat jou heilige lewe ‘n aanneemlike offer wees vir die Here:  “present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.” (Romans 12:1, ESV).

God wil hê jy moet die beste offers vir Hom bring (soos Abel).  Maar Hy wil ook hê jou hart moet reg wees (soos Abel s’n).  Jesus het natuurlik die perfekte offer gebring.  En sy hart was ook reg.  Ons moet so wees en God in gees en waarheid aanbid (Johannes 4:24):  kom met ‘n regte hart (gees) en aanbid God volgens sy voorskrifte (waarheid).  As jy gebroke verhoudings gaan oplos moet dit begin by die kruis, want daar het Jesus die gebroke verhouding tussen ons en God kom herstel.

Kain se sonde (v.5b-9)

Kain het ‘n lang gesig gehad, omdat hy kwaad was vir God en jaloers op Abel (v.6).  As hy hom bekeer het was daar hoop en sou daar weer ‘n glimlag op sy gesig wees (v.7a).  Maar as hy volgehou het met sy sonde, sou dit hom bekruip soos ‘n leeu in die langgras en hom doodmaak (v.7b).  In John Owen se bekende woorde:  ‘You be killing sin, or sin will be killing you.’  Kain het nie vir God geluister nie.  Hy het met Abel gepraat en hom gevlei (of vir hom gelieg).  Hy het alleen saam met Abel in die lande ingestap en hom vermoor (v.8).  Toe God hom oor Abel ondervra, het hy gelieg en probeer om die verantwoordelikheid van homself af te skuif:  ‘Ek weet nie waar is Abel nie.  Ek pas hom nie op soos wat hy sy skape oppas nie.’ (sien v.9).

Haat jy iemand?  Is jy bitter, jaloers of kwaad?  Maak gou die sonde in jou hart dood, sodat jy nie later die gemors van ‘n egskeiding, gebroke gesin of moord moet uitsorteer nie.  Jesus het gesê sonde begin in die hart (Matteus 15:19).  1 Johannes 3:15 sê:  “Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.”  Deur sy kruisdood het Jesus nie net ons verhouding met God herstel nie, maar ook ons verhouding met ander mense (Efesiërs 2:14-16).  Kom in geloof na die kruis toe en bely jou sonde.  Maak dit dood met die hulp van die Heilige Gees wat in jou woon (Romeine 8:13).  En doen dan wat Efesiërs 4:31-32 sê:  “Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Kain se straf (v.10-12)

Die grond was gevlek met Abel se bloed en het teen Kain getuig (v.10).  Kain sou vir die res van sy lewe vlug.  Omdat mense hom wou doodmaak, kon hy homself nooit op ‘n plek vestig nie.  Sodra hy geploeg en geplant het, sou hulle hom kry en agterna sit.  Sy boerdery kon net nie van die grond af kom nie – die eindste grond wat Abel se bloed ingedrink het (v.11-12).

As jou verhouding met God gebreek is, versuur dit jou verhouding met jou baas, werknemers, kollegas, kliënte.  Soos Kain kan jy nie jou werk in vrede doen nie.  Die gevolge is nadelig:

 • Jy is onsuksesvol.
 • Jy word afgedank.
 • Jy is gedurig werkloos.
 • Jy swerf rond van een werk na ‘n ander, omdat jy ‘n beter ‘werksomgewing’ soek.  Diep in jou binneste weet jy die probleem is nie jou omgewing nie, maar jou hart.  Jou verhouding met God en mense is nie reg nie.
 • Jy vind geen geluk in jou verhouding met mense nie.  Daarom jaag jy na geld in jou soeke na geluk.
 • Jy pleeg bedrog.  Soos met die vorige punt hoop jy geld sal jou gelukkig maak.  Maar dit doen nie, want geld kan nooit die leemte vul wat vir Gód bedoel is nie.
 • Jy slaap met die baas om sekere voordele te kry – voordele wat jy nie sou kry as dit afgehang het van die kwaliteit werk wat jy lewer nie.
 • Jy voel depressief en haat jou werk.
 • Jy lewe onder konstante werkstres.

Kain se berou (v.13-16)

Kain het homself bejammer en sy negatiewe lot beklae:  ‘Nou gaan ek ‘n onsuksesvolle boer wees, ek het geen guns by God nie, en ek het baie vyande’ (v.13-14).  Maar hy het hom nie bekeer nie.  Dit is hoe baie mense oor die hel voel:  hulle kla dat daar so ‘n plek is en noem God wreed, maar hulle hou nie op met hulle sonde nie.  God is genadig en sê vir Kain dat niemand hom sal vermoor nie (v.15).  En tog bekeer Kain hom nie.  Hy draai nogsteeds weg van God af (v.16).  Kain se berou was vals.

Toets jouself om te sien of jou berou eg is (cf. 2 Korintiërs 7:10-11):

 • Kla jy oor die gevolge van jou sonde?  Kla jy nie daarvan hou om skuldig te voel nie?  Kla jy omdat jy uitgevang is?  Of haat jy die sonde self?
 • Skuif jy die skuld van jouself af?  Of erken jy jou skuld?
 • Besef en erken jy dat jou sonde teen God is?
 • Bekeer jy jou van jou sonde?
 • Is jy kwaad vir jouself of vir God en ander?
 • Bejammer jy jouself?
 • Huil jy oor die voordele wat God van jou af wegvat, of omdat jy God se hart bedroef het en jou verhouding met jou Vader beskadig het?
 • Draai jy jou rug op jou sonde of op God en ander mense?
 • Vrees jy God se oordeel of kla jy daaroor en sê dis onregverdig?

Kain se sonde het skeiding gebring tussen hom en God, hom en Abel, hom en sy ouers, hom en ander mense.  Deur die res van Genesis sien ons dieselfde patroon tussen Ismael en Isak, Jakob en Esau, Josef en sy broers.  Jesus het gekom om deur sy kruisdood die gebroke verhouding te herstel tussen God, ons, en ander mense.

Wat gebeur in ‘n herlewing?

Revival

Toe die herlewing in New England kom, was ‘n groot getal mense oorweldig met die liefde van God.  John Gillies skryf:

 

‘Many more began to put on immortality, almost, in the look of their faces….Their looks were all love, adoration, wonder, delight, admiration, humility.  In short, it looked to me a resemblance of heaven….Many old Christians told me they had never seen so much of the glory of the Lord, and the riches of his grace, nor felt so much of the power of the gospel before….never been so sensible of the love of God to them….they could not support themselves, many of them, under the weight of it, they were so deeply affected with it.  Had not Christ put underneath his everlasting arms for their support, I know not but many would have expired under the weight of divine benefits.’ (Iain Murray, Jonathan Edwards:  A New Biography, The Banner of Truth Trust, EDINBURGH, 1987, p. 174).

 

Tydens dieselfde herlewing het ‘n gehoor in Enfield aan die pilare vasgeklou en uitgeroep:  ‘What shall I do to be saved…Oh, I am going to hell…Oh, what shall I do for Christ…’ (Ibid, p.169).  Nog ánder, soos Charles Chauncy, het die herlewing uitgelag as fanaties, ‘n werk van mense (Ibid, pp.204-208, 244-246).  Soortgelyke dinge het gebeur tydens die herlewing op Pinksterdag:

 

1 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

 

5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; 7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? 8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië, 10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. 12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander:  Wat kan dit tog wees? 13 Maar ander het gespot en gesê:  Hulle is vol soetwyn.” (Handelinge 2).

 

Dit wat tydens hiérdie herlewing gebeur het, gebeur in elke ware herlewing:  die Gees word uitgestort, massas drom saam en mense spot.

 

Die Gees word uitgestort (v.1-4)

Jesus het die Heilige Gees uitgestort soos reën, ‘n ‘oes’ van 3000 siele ingebring, en so die Pinksterfees vervul (v.1-4, 41, Levitikus 23:15-22).  Tydens die Pinksterfees het die Jode ook onthou dat God die wet vir Moses gegee het, 50 dae nadat hulle uit Egipte vertrek het (Eksodus 19).  In Handelinge 2 het Jesus sy wet op die dissipels se harte geskryf (Esegiël 36:27, Jeremia 31:33).  Daar was ‘n geluid soos ‘n sterk rukwind en tonge soos vuur (v.2-3).  Dit behoort jou aan God se soewereine teenwoordigheid en krag te herinner:  “En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in ‘n vuur daarop neergedaal het.  En sy rook het opgetrek soos die rook van ‘n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.” (Eksodus 19:18).  “Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie.  So is elkeen wat uit die Gees gebore is.” (Johannes 3:8).

 

Die dissipels is almal met die Gees gevul (v.4).  Dit was nie die laaste keer nie.  In 4:8 lees ons dat Petrus gevul was met die Heilige Gees.  In 4:31 lees ons:  “En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”  In 6:5 sê Lukas dat Stefanus vol was van die Heilige Gees (sien ook 7:55).  In v.4 word baie mense gelyk met die Gees gevul.  Dit noem ons ‘n herlewing.  ‘n Herlewing is nie wanneer ‘n klomp mense gelyk brabbel, sterk emosie ervaar, vorentoe stroom in reaksie op ‘n ‘altar call’, of in groot getalle by ‘n kerk opdaag nie.  Sommige mense sal jou daarvan beskuldig dat jy die Gees bedroef, blus of weerstaan as jy hierdie dinge bevraagteken.  Moenie skuldig voel nie.  Toets alles aan die Skrif.  In Handelinge 2 gee Lukas vir ons drie kenmerke van ware herlewing.

 

[1] Dit kom onverwags (v.2).  Oor die herlewing onder die Indiane het David Brainerd gesê:  ‘It is remarkable that God began this work among the Indians at a time when I had the least hope, and, to my apprehension, the least rational prospect of, seeing a work of grace propogated amonst them.’ (Jonathan Edwards, Works vol. 2, The Banner of Truth Trust, EDINBURGH, 1974, p.399).  Charles Finney en sy dissipels het tente opgeslaan en aangekondig:  ‘Vanaand gaan ons ‘n herlewing hê.’  Vandag kondig charismate vooraf aan dat die Heilige Gees teenwoordig sal wees in genesingsdienste.  Die Bybel leer anders.  Johannes 3:8 sê die Heilige Gees is soewerein (Johannes 3:8).  Ek het eenkeer ‘n preek gehoor wat ‘n ouditoreum van 2500 mense aangegryp het.  Jy kon ‘n speld hoor val.  Mans en vroue het trane afgevee.  Toe ek later die preek vir ‘n vriend speel, het hy aan die slaap geraak.  Soms is dit andersom.  Jy hoor ‘n preek wat geen impak op jou het nie.  As jy dit later op CD luister, gryp dit jou hart aan.  Die Heilige Gees werk wanneer Hy wil, waar Hy wil en hoe Hy wil.

 

[2] Predikers is dapper en vrymoedig.  Hulle prediking is Bybels, Christus-gesentreerd, Gees-vervuld, maak ‘n diep indruk, en lei tot die bekering van baie (v.14-41).  Mense wil nóg van die Woord hoor, en is nie tevrede met 15 minuut lange motiverende praatjies nie (v.40, 42).

 

[3] Die verandering in mense se lewens is blywend (v.42-46).  Dis nie soos met moderne ‘altar calls waar baie mense hulle geloof in Jesus bely, maar drie weke later weer wegval nie.

 

Massas drom saam (v.5-12)

Die Jode was versprei oor die antieke wêreld.  In v.9-11 maak Lukas melding van plekke in Iran en Irak (2 Konings 17:6), Turkye (1 Petrus 1:1), Noord-Afrika, Rome, die eiland Kreta en Arabië.  Jode uit hierdie lande, asook heidene wat hulle tot die Joodse geloof bekeer het (proseliete, cf. Matteus 23:15) het Jerusalem toe gekom vir die Fees.  Deur hulle bekering in Handelinge 2 is Jesaja 11:11-12 vervul:  “En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sínear en Hamat en uit die kuslande van die see; en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.”

 

Toe die skare die geluid hoor wat soos ‘n rukwind klink, het hulle saamgedrom (v.6).  ‘n Ruk later het omtrent 3000 tot bekering gekom (v.41).  Dit is algemeen in herlewings.  Iain Murray skryf:

 

‘at Mabry’s Chapel in Brunswick circuit, on the 25th and 26th of July, the power of God was among the people in an extraordinary manner…it was supposed that above one hundred souls were converted at that meeting’ (Revival and Revivalism, The Banner of Truth Trust, EDINBURGH, 1994, p.79).

 

‘It was thought that in the course of that summer (1776) there were so many as sixteen hundred souls converted in Sussex circuit; in Brunswick circuit about eighteen hundred; and in Amelia circuit about eight hundred.’ (Ibid).

 

‘The Tuckahoe church had seen 300 new members in the previous year; the Nomini church, constituted with seventeen members in April 1786, had grown to 222 in 1788 and to 300 in 1789.  The Upper King and Queen congregation (two miles from Newtown) had gradually increased until 1788 when, Semple reported, ‘God descended in mighty power.  A greater work of grace has probably never been known in Virginia within the limits of one church.’  For many months there were ‘seldom, if ever, less than twenty baptised, but more frequently forty, fifty and sixty’.’ (Ibid, p.81).

 

Moenie dink dat daar altyd ‘n ware herlewing is waar mense saamdrom of in tale praat nie.  Mense is nuuskierig en sal saamdrom vir ‘n karongeluk aan die teenoorgestelde kant van die snelweg.  Moet dan nie dink dat moderne tale noodwendig ‘n bewys is dat die Heilige Gees werksaam is nie.  Daar is ‘n groot verskil tussen die Bybelse gawe van tale en dit wat ons in die meeste charismatiese kerke sien:

 

[1] Die tale in v.4 is nie aangeleer nie.  Niemand het vir taalklasse gegaan nie.  Vandag word daar vir mense gesê dat hulle moet oefen om in tale te praat; dat die pastoor hulle sal leer.

 

[2] Die dissipels het in tale gepraat “soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.” (v.4).  Die Heilige Gees is soewerein oor die gawes.  In baie charismatiese kerke wil almal in tale praat.  Maar die Bybel sê duidelik dat nie almal die gawe van tale het nie (1 Korintiërs 12:6, 10-11, 18, 24, 28).

 

[3] Pinksterkerke glo dat tale dié bewys is dat iemand met die Gees gedoop is.  Dis onsin.  Daar is geen bewys dat die gelowiges in v.38-39 in tale gepraat het nie.  In 4:8 is Petrus met die Gees gevul en preek hy met vrymoedigheid.  Dieselfde gebeur in 4:31 wanneer die dissipels met die Gees vervul word.  In 6:10 is wysheid die kenmerk dat Stefanus met die Gees gevul is.  Toe hy in 7:55 met die Gees gevul is, het hy die heerlikheid van Jesus gesien.  In 11:24 kenmerk baie bekerings die feit dat Barnabas met die Gees gevul was.  In 13:9 is Paulus met die Gees gevul, en onderskei hy dat die towenaar ‘n vals gees gehad het.  In 13:52 is blydskap die bewys van ‘n Geesvervulde hart.

 

[4] Nuwe Testamentiese tale was nie ‘n vreemde gebrabbel nie.  Dit was ‘n bonatuurlike vermoeë om, sonder lesse, ander lande se tale te praat (v.4-11).  Dit is onwaarskynlik dat die tale in Jerusalem en Korinte verskillende tale was.  1 Korintiërs 14:9-11 dui aan dat die tale ander lande se tale was:  “Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal ‘n mens weet wat gespreek word?  Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat.  Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geeneen daarvan is sonder klank nie.  As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker ‘n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my ‘n vreemdeling wees.”  In 1 Korintiërs 14:21 haal Paulus aan uit Jesaja 28:11.  Hy het geweet Jesaja praat van ander lande se tale:  “In die wet is geskrywe:  Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na My nie luister nie, sê die Here.”  Iemand maak beswaar:  ‘Maar 1 Korintiërs 13:1 praat dan van die tale van engele’.  Paulus gebruik hiperbool.  Hy sê:  “Al sou ek die tale van mense en engele spreek…En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit…En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word…” (1 Korintiërs 13:1-3).  Paulus sê nie hy kon al hierdie dinge doen nie.  Buitendien lyk dit uit die teks of die tale van mense en engele een is; asof mense en engele dieselfde tale praat.

 

[5] Die dissipels in Handelinge 2 het in die openbaar in tale gepraat.  Hulle het God geprys vir sy groot werke (v.11).  In 10:46 het die heidene God geprys in ander lande se tale.  In 1 Korintiërs 14:2 sê Paulus ook dat iemand wat in tale praat die Here prys:  “Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God”.  Die moderne gawe van tale is selfsugtig en mens-gesentreerd.  Die Skrif sê duidelik dat mense wat die gawe het dit in die openbaar moet gebruik.  Tog gebruik baie charismate dit as ‘n private gebedstaal.  Die Bybel sê:  “Maar aan elkeen word die openbaring [‘n gawe] van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.” (1 Korintiërs 12:7).  Paulus sê die gawe van tale moet uitgelê word, “sodat die gemeente stigting kan ontvang…So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente…Hoe staan die saak dan, broeders?  Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging—laat alles tot stigting geskied.” (1 Korintiërs 14:5, 12, 26).  Die punt is duidelik:  tale moet in die openbaar gepraat word en uitgelê word, sodat die gemeente geestelik versterk kan word.  Daar bestaan nie iets soos ‘n private gebedstaal nie.  Dalk sê jy:  ‘Maar wat van 1 Korintiërs 14:14-19?’  Hierdie verse praat nie van ‘n private gebedstaal nie, maar sê dat tale in die gemeente uitgelê en verstaan moet word, sodat ander opgebou word.  Paulus sê dis nie goed as jy in ‘n taal praat sonder om te verstaan wat jy sê nie.

 

“Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.  Hoe staan die saak dan?  Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid.  Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.  Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van ‘n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie?  Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie.  Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal; maar in die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrig, as tien duisend woorde in ‘n taal.”

 

Om saam te drom vir ‘n charismatiese gebrabbel wat niemand verstaan nie, het niks te doen met ware herlewing nie.

 

Mense spot (v.13)

Party Jode het nie die tale geken nie, en het gesê dat die dissipels dronk is (v.13, 15).  Leer hieruit dat teenstand in tye van herlewing dikwels kom van godsdienstige mense wat nie die Heilige Gees of sy werk ken nie (Johannes 14:17).  Wees versigtig dat jý nie spot wanneer die Gees werk, sodat mense in ‘n preek om genade smeek, uitroep vir redding, op hulle gesigte val in vrees, bid, of selfs flou voel deur sy oorweldigende liefde vir ons nie.  Toets egter alle ervarings aan die Skrif.  Maak seker dis in die Bybel.  En maak seker die betrokke mense het selfbeheersing.  Die vrug van die Gees is selfbeheersing (Galasiërs 5:22-23).  ‘n Chaotiese byeenkoms waar mense buite hulleself is, is nie van die Heilige Gees af nie, want God is ‘n God van vrede en orde (1 Korintiërs 14:33, 40).  Dis te verstane dat mense daarmeé spot:  “As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie?” (1 Korintiërs 14:23).

 

Tydens George Whitefield se toere in Amerika, het God sy Gees uitgestort.  Tienduisendes het saamgedrom om hom te hoor preek.  Benjamin Franklin het baie van Whitefield se prediking gehou.  Maar hy het hom nooit bekeer nie.  Moenie só wees nie.  Moenie jou hart verhard as die Gees vandag deur die Woord met jou praat nie (Hebreërs 3:15).  “Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” (Openbaring 3:6).

Wat is die Heilige Gees se belangrikste bediening?

Dove and cross

Is dit om Christene instaat te stel om in tale te kan praat of om ander wonderlike gawes te kan beoefen?  Is dit om jou te help om in oorwinning oor sonde te kan lewe; om heilig te wees?  Is dit om herlewing te gee?  Is dit om in Christene se gedagtes te fluister en vir hulle leiding te gee?  Is dit om ongelowiges te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel?  Wat sê Handelinge 2?

Ervaring? (v.1-13)

Dis Pinksterdag (v.1).  Tydens hierdie Fees het die Israeliete die eerste koringoes vir die Here gebring (Eksodus 34:22, Deuteronomium 16:9).  As jy die Here met jou eerste oes geëer het, sou Hy vir jou reën en ‘n goeie koringseisoen gegee het.  Dis ‘n Ou Testamentiese beginsel:  “Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.” (Spreuke 3:9-10).  In Handelinge 2 sien ons die vervulling van Pinkster toe die Gees uitgestort word soos reën (v.1-3, 33).  Onder Petrus se prediking was daar ‘n ‘oes’ van 3000 bekerings (v.41).  Volgens v.5, 14, 22, 36 preek Petrus vir Jode.  Húlle is dan die eerstevrug van die ‘oes’, en waarborg dat daar ‘n verdere ‘oes’ onder die heidene sal wees (Jakobus 1:1, 18, Openbaring 7:9).  As teken hiervan gee die Heilige Gees vir die dissipels die vermoeë om sonder taalklasse die tale van heiden nasies te praat (v.4-13).  By die toring van Babel het God gemaak dat mense in verskillende tale praat, en so die nasies geskei (Genesis 11).  In Handelinge 2 praat die dissipels in ander tale as teken dat die evangelie alle nasies en tale in Christus sal verenig (v.11-12, Openbaring 5:9).

Dis waar dat hierdie gawe deur die Heilige Gees gegee is.  Maar as jy sulke en ander ervarings oorbeklemtoon, bestaan die volgende gevare:

 • Party kerke sing dieselfde lied 14 keer oor (byna soos ‘n Hindu mantra), omdat hulle ‘n emosionele ervaring soek.
 • Christene wil graag ‘n ervaring hê, en val dan vir onbybelse ondervindings soos ‘val in die Gees’.
 • Party mense sal vir 60 of 90 dae vas om ‘n ervaring te hê.  In die proses gebeur dit soms dat hulle geestelik en fisies beskadig word.
 • Sommige pastore wil hulle mense leer om in tale te praat:  ‘Gaan huis toe en begin net praat.  Die Heilige Gees sal jou tong losmaak.  Sê Praise the Lord 800 keer, totdat jy in tale praat’.  Mense wat ‘n ervaring oorbeklemtoon val daarvoor.  Hulle vergeet skoon dat die dissipels in Handelinge 2 nie ‘geleer’ het om in tale te praat nie.  Hulle het dit nie eers verwag nie (v.4).
 • Ander mense brand kerse of speel sagte ‘worship’ musiek in die agtergrond om ‘n geestelike ervaring te kry.

Wat help geestelike musiek as jy nie die woorde kan hoor nie, of tale as jy dit nie verstaan nie?  Die Skrif verdoem ervarings waarin jou verstand onbetrokke is:  “Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.  Hoe staan die saak dan?  Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid.  Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.” (1 Korintiërs 14:14-15).  Om emosionele en geestelike ervarings te hê sonder dat jou verstand betrokke is, het meer ooreenkomste met Hinduïsme as met Bybelse Christenskap.  Mense wat ervaring oorbeklemtoon verwar maklik emosionalisme met die Heilige Gees.  Hulle onderskei dikwels nie tussen die Heilige Gees en Satan wat homself voordoen as ‘n engel van die lig nie.  Hulle doen selfs absurde dinge (soos om gras te eet) en sê dat die Heilige Gees vir hulle gesê het om dit te doen.  Hulle staan die gevaar om die Bybel te verwaarloos, ‘want wie het nou die Bybel nodig as die Heilige Gees direk met my praat?’  Hulle verval in geestelike hoogmoed, en dink hulle is meer geestelik as ander.  Hulle vergeet dat hulle geestelike ervaring (gawe) niks is sonder liefde nie (1 Korintiërs 13:1-3).

Woorde? (v.14-36)

Die Ou Testament het voorspel dat God sy Gees in Jerusalem sou uitstort, kort voordat Hy die stad sou oordeel (die oordeel sou kom, omdat hulle hul Messias gekruisig het, cf. v.16-21, 23, 36).  In 70 n.C. is Jerusalem deur die Romeine verwoes.  Die vermoeë om in ander tale te spreek was ‘n teken dat hierdie oordeel oppad was.  Reeds deur Moses het God sy rebelse volk gewaarsku:  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deuteronomium 28:49).  Jesaja sê:  “Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek” (Jesaja 28:11).  En Jeremia:  “Kyk, Ek bring oor julle ‘n nasie van ver af, o huis van Israel, spreek die HERE; ‘n eeue-oue nasie is dit, ‘n nasie van ouds af, ‘n nasie waarvan jy die taal nie ken en jy nie verstaan wat hulle praat nie.” (Jeremia 5:15).  Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 14:21-22 die gawe van tale bespreek, haal hy Jesaja 28 aan:  “In die wet is geskrywe:  Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na My nie luister nie, sê die Here.  Die tale is dus ‘n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges.”  Paulus self sê dat tale ‘n teken is vir die hardkoppige en ongelowige Jode wat hulle Messias verwerp het; ‘n teken dat God die evangelie van sy volk af gaan wegneem, hulle stad gaan vernietig, en die goeie nuus na ander tale toe gaan stuur.  Die Jode wat hulle bekeer en Psalm 16, 110 geglo het (Jesus het opgestaan en opgevaar, Hy is die Messias, cf. v.22-36), wat die Here aangeroep het vir genade, sou gered word en nie saam met die res geoordeel word nie (v.21, 40b).

Dis wonderlik dat die Gees die Ou Testament so akkuraat geïnspireer het, en vir predikers (soos Petrus) die vermoeë gee om dit duidelik uit te lê en toe te pas.  Moet egter nie dink dat mooi woorde in die kansel die Heilige Gees se belangrikste bediening is nie.  As jy dít oorbeklemtoon sal jy fokus op die elegante woorde en preekstyl, eerder as op die preekinhoud en op wat die Here wil hê jy moet doen.  Jy sal ‘n kritiese hoorder word.  Of híér is wat met jou sal gebeur:

“During the 1880’s a group of American ministers visited England, prompted especially by a desire to hear some of the celebrated preachers of that land.  On a Sunday morning they attended the City Temple where Dr. Joseph Parker was the pastor.  Some 2000 people filled the building, and Parker’s forceful personality dominated the service.  His voice was commanding, his language descriptive, his imagination lively, and his manner animated.  The sermon was Scriptural, the congregation hung upon his words, and the Americans came away saying, ‘What a wonderful preacher is Joseph Parker!’  In the evening they went to hear Spurgeon at the Metropolitan Tabernacle.  The building was much larger than the City Temple, and the congregation was more than twice the size.  Spurgeon’s voice was much more expressive and moving and his oratory noticably superior.  But they soon forgot all about the great building, the immense congregation, and the magnificent voice.  They even overlooked their intention to compare the various features of the two preachers, and when the service was over they found themselves saying, ‘What a wonderful Savior is Jesus Christ!’” (Spurgeon:  A New Biography, Arnold Dallimore, The Banner of Truth Trust, EDINBURGH, 1985, p.216).

Bekering? (v.37-41)

Die Heilige Gees het die hoorders se harte verlig om Petrus se woorde te verstaan en het hulle van sonde oortuig (v.37).  God het hulle na Homself toe geroep (v.39).  Wat was die reaksie?  3000 sondaars het hulle bekeer, geglo dat Jesus die Christus is, en Hom as Here gehoorsaam deur gedoop te word (v.36-38).  Anders as die Christene in v.1-4, het hulle op die oomblik van hulle redding die Heilige Gees ontvang (v.39, cf. 1 Korintiërs 12:13, Titus 3:5-6).  Die teks dui ook aan dat hulle nie in tale gepraat het soos die dissipels in v.1-13 nie.

Bekering is duidelik die werk van die Heilige Gees.  Maar ons kan dit oorbeklemtoon as die primêre bediening van die Heilige Gees.  Wie dít doen sal jy depressief word as hy nie elke Sondag bekerings sien nie.  Dalk wend jy jou dan tot menslike tegnieke soos altar calls of die sondaarsgebed.  Jy sal enigiets doen om kits ‘bekerings’ te verseker.  Jy mag ook jou huidige kerk verlaat vir ‘n kerk wat elke Sondag bekering preek.  Jy sal elke Sondag Efesiërs 1-3-tipe preke wil hoor, en nooit uitkom by Efesiërs 4-6 praktiese-Christenskap-preke nie.  Die Hebreërskrywer waarsku:  “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.”  (Hebreërs 6:1-2).  Uiteindelik word jy die tipe Christen wat sê:  ‘Herlewing of niks!’  So verag jy dan die normale werking van die Heilige Gees.

Groei? (v.42-47)

Die nuwe bekeerlinge het hulleself toegewy aan Bybelse lering, geestelike gemeenskap, die sakramente en gebed (v.42).  Soos wat hulle geestelik gegroei het, het hulle met mekaar gedeel (v.44-46), en toe hulle met mekaar gedeel het, het hulle onderlinge liefde ongelowiges getrek (Johannes 13:35, 17:21), en het hulle in getalle gegroei (v.47). 

 

Maar geestelike- en getallegroei is nie die Heilige Gees se belangrikste bediening nie.  As jy groei oorbeklemtoon sal jy enigiets doen dat die kerk moet groei – jy sal selfs die evangelie afwater, sodat meer mense moet kom.  Moenie eers dink dat geestelike groei die Heilige Gees se hooftaak is nie.  As jy dít glo sal jy te veel introspeksie doen, en sodoende selfgefokus raak.  Of jy sal passief rondsit, omdat dit ‘die Heilige Gees se werk is om my te laat groei’.

Wat is dan die Heilige Gees se belangrikste bediening?  Dit is om Jesus te verheerlik en sy teenwoordigheid in ons harte te bemiddel (Johannes 14:23, 16:14).  Deur die Heilige Gees hou Jesus aan om ons te leer en onder ons te werk (1:1).  Die uitstorting van die Heilige Gees bewys vir ons dat Jesus opgestaan het, opgevaar het, aan die regterhand van God sit, en die Gees vir ons gegee het (v.33, 36).  Dit sou vir die Jode bewys dat Jesus die Messias is.

Wat dink jy van hierdie stelling:  ‘As jy gered is sál jy die Here dien, maar jy is nie primêr gered om te dien nie’ (Stuart Olyott)?  Ek glo dis reg.  Die Bybel sê dat ons geroep is om gemeenskap met Jesus te hê; dat ons gered is tot lof van sy heerlikheid (1 Korintiërs 1:9, Efesiërs 1:6, 12, 14).  Maak die Heilige Gees se prioriteit joune.