Die silwer rand van God se genade

Cloud with silver lining

Die spreekwoord sê:  ‘Elke donker wolk het ‘n silwer randjie’.  Dit beteken eenvoudig dat daar in die donkerste tye nog hoop is.  Dit sien ‘n mens oral in Genesis 3:

14 Toe sê die HERE God aan die slang:  Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld.  Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. 15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad.  Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

 

16 Aan die vrou het Hy gesê:  Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

 

17 En aan die mens het Hy gesê:  Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. 18 Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. 19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem.  Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

 

20 En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. 21 En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

 

22 Toe sê die HERE God:  Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.  As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie! 23 Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. 24 So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.” (Genesis 3).

Die slang (v.14-15)

As gevolg van Adam se sonde is selfs die diere vervloek (Romeine 8:22, cf. Jeremia 12:4).  Die slang is bowenal vervloek, omdat hy die vrou mislei het (v.13-14, die eerste lesers sou dit goed verstaan het, nadat hulle deur giftige slange in die woestyn gepik is, cf. Numeri 21).  Dit blyk dat slange oorspronklik pote gehad het.  Nou sou die slang op sy maag seil met sy mond in dieselfde stof waarheen Adam sou terugkeer (v.14, 19)!  Die slang en Eva was vyande (v.15a).  Satan (wat die slang se liggaam gebruik het) en Eva se nageslag sou vyande wees (v.15b).  Matteus 3:7 praat van ongelowiges as kinders van die slang (‘addergeslag’), en Jesus sê in Johannes 8:44 dat ongelowiges kinders van Satan is.  Die slang het die vrou mislei.  God sou die slang oordeel deur die vrou se saad wat sy kop vermorsel (v.15, cf. Galasiërs 4:4).  Toe Jesus deur sy kruisdood die ‘slang’ (Satan) se kop vermorsel het, het die slang Hom aan die hakskeen gebyt (v.15c).  Hierdie profesie is letterlik vervul.  Bill Barrick vertel van die opgrawing van geraamtes wat deur die Romeine gekruisig is.  Die spykermerke is nie deur die voorkant van die voete nie, maar deur die hakskeen.  Die punt is egter dat Satan se kopwond dodelik was en Jesus s’n aan die hakskeen nie (Hy’t opgestaan uit die dood).

In die toekoms sal die vloek finaal weggeneem word.  Daar sal nie meer vyandskap wees tussen die slang en die nageslag van die mens nie.  Jesaja 11:8 voorspel:  “die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk [‘kobra’ is ‘n moontlike vertaling].”

Die slang sal steeds met sy mond in die stof seil, om ons te herinner aan die vloek wat daar was, en dat daardie vloek nou gebreek is:  “Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.” (Jesaja 65:25).  Hierdie laaste vers (soos Genesis 3:14) beteken nie letterlik dat slange stof eet nie.  Dit spreek eerder van vernedering soos in Miga 7:17.  Ons kan nóú reeds hierdie oorwinning oor die ‘slang’ vier, want die Skrif sê:  “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.” (Romeine 16:20).

Die vrou (v.16)

Om kinders te kry is ‘n seën (1:28).  Maar na die sondeval het swangerskap moeiliker geword.  Nou word swanger vroue siek, is hulle emosioneel, word hulle moeg en is die proses van geboorte baie pynlike (v.16, onthou dat die eerste lesers niks van narkose geweet het nie).  Tog is daar ‘n silwer rand van genade rondom hierdie donker wolk.  Die feit dat God van Eva se kinders praat, is ‘n teken dat sy en Adam nie dadelik sou sterf nie – die mensdom sou voortleef.

Eva was nie tevrede met haar rol nie, maar wou Adam se rol van leierskap oorneem (in v.1-6 neem sy die leiding).  Om haar man te ondersteun en haar kinders groot te maak was haar hooftaak (v.16a).  Nou wou sy Adam se leiersrol kaap.  Sy reaksie?  Hy sou met sondige mishandeling reageer.  Dít is die boodskap van v.16b.  Ons sien dit duidelik as ons dit met 4:7 vergelyk:

“na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.” (v.16b).

 

“sy [sonde] begeerte is na jou; maar jy [Kain] moet daaroor heers.” (4:7).

Hoe het sonde vir Kain begeer?  Dit wou hom oorkom.  Hoe moes Kain daaroor heers?  Met geweld.  Dit help ons om v.16b te verstaan.  Hoe het Eva vir Adam begeer?  Sy wou hom oorkom en die leier wees.  Hoe sou Adam oor haar heers?  Met geweld.  Ons kultuur druk hiervoor en wil hê dat vroue oor hulle mans moet heers (en mans reageer net so sondig deur met geweld terug te slaan).  Hoe doen ons kultuur dit?

 • Vroue versaak die rol van moederskap, betaal iemand anders om hulle kinders op te pas, en werk van 8 tot 5.  Titus 2:5 sê dat ma’s van jong kinders by die huis moet werk.  Dit is nie verkeerd dat vroue ‘n inkomste maak, of dat ongetroude vroue of vroue met volwasse kinders werk nie.  Die punt is eenvoudig dat hulle hooftaak is om hulle kinders groot te maak.
 • Vroue wil leiers wees in God se huisgesin.  In gewone Afrikaans:  hulle wil ouderlinge en predikante wees.  Die Skrif sê dat hulle nie dieselfde fout moet maak as Eva nie.  Hulle is nie minder as mans nie, maar hulle het ‘n ander rol.  Hulle primêre rol is om die volgende geslag groot te maak vir die Here – nie om geestelike leiers te wees nie:  “Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid.  Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.  En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.  Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.” (1 Timoteus 2:11-15).
 • Ma’s leer nie meer hulle dogters om tuisteskeppers te wees nie.  Dogters word geleer dat ‘n huisvrou minderwaardig is.  ‘Jy moet professioneel wees,’ sê die samelewing.
 • Die samelewing leer vir vroue dat mans as opposisie gesien moet word.
 • Al hoe meer neem vroue deel aan rugby, boks, stoei en ander onvroulike sportsoorte.  Vroue word aangemoedig om werke te doen wat vir mans bedoel is (soos om soldate te wees wat veg vir jou land).  Die kwessie is nie of vroue bekwaam is om hierdie dinge te doen nie.  Dit gaan oor rolverdeling.  Mans is dié wat ‘rof’ moet wees; wat hulle vroue moet beskerm.
 • Unisex klere en haarstyle leer vir ons dat daar nie regtig ‘n verskil is tussen mans en vroue nie.  Dis absoluut lelik vir ‘n vrou om ‘n te wil man wees (of andersom).
 • Ons kultuur sien kinders as ‘n hindernis tot ‘n professionele loopbaan, en dit is om dié rede dat party mense nie kinders wil hê nie.

Jesus het gekom om die rolle in die huwelik te herstel.  Die Bybel sê:  “Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.  Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.  Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het” (Efesiërs 5:22-25).

Die man (v.17-19)

As gevolg van Adam se sonde, het God nie net die diere vervloek nie, maar ook die grond (v.17, Romeine 8:20).  As jy Genesis 3 gelees het saam met die Israeliete in ‘n dor woestyn, sou jy die vervloeking van die grond goed verstaan het.  God het vir Adam gesê dat werk moeitevol en pynlik sou wees (v.17, Prediker 2:23).  Die eerste lesers het dit verstaan, want hulle was kort gelede slawe in Egipte.  Dorings en distels sou Adam se werk nog moeiliker maak (sommer so op die sylyn:  dorings is ‘n gevolg van die sondeval en het nie voor die mens bestaan soos wat evolusie leer nie!).  ‘n Warm son, min reën en harde grond sou dit ook moeiliker maak om te plant en te oes (v.18-19).  Die dae van sappige vrugte pluk in die tuin was verby.  Adam kon nie soos ons brood koop by die kafee nie.  Hy moes hard werk om koring te plant, te oes, te dors, fyn te maal en brood te bak (v.19, ‘sweet’).  Dis nie dat werk ‘n straf was nie.  Reeds voor die sondeval het God werk gegee om te geniet (1:28, 2:15).  Die Israeliete het ook die voorreg geniet om brood van die grond af op te tel (Eksodus 16).  Maar Adam moes sweet vir sy brood.

Tog sien ons weer ‘n silwer rand van God se genade rondom hierdie donker wolk.  Die feit dat hy brood kon eet wys vir ons dat God hom en sy vrou nie dadelik sou doodmaak nie.  Hulle sou eet en lewe.  Maar die donker wolk was daar.  Adam sou sterf en stof word (v.19, Prediker 12:7).  Die grond was vervloek (v.17), en waar was dit duideliker as in die feit dat Adam daarheen sou terugkeer?  Die eerste lesers het dit goed verstaan.  Daar was baie stof in die woestyn, en baie van hulle het gesterf en is in daardie sand begrawe.

Ons het nie boere in ons gemeente nie.  Die kultuur in Gauteng het nie regtig te doen met landbou nie.  Ons ken nie regtig die frustrasie van vervloekte grond nie.  Maar almal van ons ken die frustrasie van werk ná die sondeval.

[1] Jy ken die wanorde van ‘n huis, skottelgoed, papierwerk, ‘n tuin, nadat jy ‘n paar dae gelede orde probeer skep het.

[2] Jy ken die frustrasie van te min geld, selfs nadat jy baie hard gewerk het.

[3] Jy ken die frustrasie wanneer besigheid stil is en jy nie genoeg werk inkry nie.

[4] Jy ken die frustrasie van tegnologie wat keer dat jy jou werk goed doen:  die netwerk is te swak vir die internet of jou selfoon om te werk, die krag word onderbreek of jou rekenaar breek.

[5] Jy ken die frustrasie van moeilike kollegas en kliënte.

[6] Jy ken die frustrasie van verkeer wat doodstil staan op die snelweg.

[7] Jy ken die frustrasie van siekte of pyn (‘n moeë liggaam of ‘n ‘gekrokte’ rug) wat jou verhinder om goed te werk.

[8] Jy ken die frustrasie van lang ure by die werk.

[9] Jy ken die frustrasie van ‘n baas wat skelm is.

[10] Jy ken die frustrasie van werk wat net te veel is om klaar te maak voor die afsny datum.

[11] Jy ken die frustrasie van kompetisie wat jou keel wil afsny, sodat jou besigheid nie geld maak nie.

[12] Jy ken die frustrasie van lui kollegas en werkernemers.

Dank die Here dat Hy net die slang en die grond vervloek het.  Ja, dis erg dat werk soms ‘n frustrasie is.  Maar laat ons die Here dank vir nog ‘n silwer rand van genade rondom hierdie donker wolk, want gelukkig is Adam en Eva nie vervloek nie (v.14, 17).  Jesus het ‘n doringkroon op sy kop gedra (v.18, Matteus 27:29, cf. Jesaja 55:13) om te wys dat die vloek namens hulle (en ons) gedra het:  “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe:  Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang” (Galasiërs 3:13).  Vir dié wat in Jesus glo kan selfs ons werk (met al sy frustrasies) nou ‘n seën wees.  Ons kan ons werk “van harte [doen] soos vir die Here en nie vir mense nie” (Kolossense 3:23).

Jy sal ook doodgaan en stof word.  Dis die donker wolk.  Maar ook hierin is daar ‘n silwer rand van God se genade (as jy ‘n Christen is), want jy sal weer opstaan uit die stof:  “En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.” (Daniël 12:2).

Het jy al die Yin-Yang teken gesien?  Dis ‘n sirkel.  Die helfte van die sirkel is swart en die ander helfte wit.  In die swart helfte is daar ‘n klein wit kol en in die wit helfte ‘n klein swart kol.  Die les is dat daar ‘n klein bietjie goed in alle sleg is, en ‘n klein bietjie sleg in alle goed.  Dis twak.  Genesis 3 leer vir ons dat daar vir God se kinders ‘n helder son skyn agter die stormwolke van Sy oordeel.  Vir nou sien ons net die silwer rand.  Eendag sal ons die son sien.

 

Die naam (v.20)

Sien jy die kontras?  In v.19 sê God dat Adam sal sterf.  In v.20 noem Adam sy vrou die ‘moeder van alle lewendes’ (dis die silwer rand om die donker wolk).  Adam glo die belofte van v.15:  “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad.  Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.”  Hy weet daar sal ‘n Verlosser kom wat die duiwel sal vernietig.

 

Hierdie vers leer ook vir ons dat Adam en Eva die eerste mense was – sy is die moeder van alle lewendes.  Die mensdom se geslagsregister begin by Adam (1 Kronieke 1:1).  “God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon” (Handelinge 17:26).  Deur Adam se sonde word ons in sonde gebore en sterf ons (Romeine 5:12).  Indien daar mense voor Adam bestaan het, dan het sy sonde geen effek op hulle nie.  Dit geld ook as God ander mense saam met Adam en Eva geskep het:  dan is hulle en dié wat uit hulle nageslag gebore is, nie sondaars nie.  Ons sou dan moes sê dat sommige mense met ‘n sondige natuur gebore is en ander nie.  Maar die Bybel sê vir ons dat Adam se sonde tot almal deurgedring het (Romeine 5:12).  Dis baie duidelik dat geen Christen evolusie en die Bybel kan glo nie.  Die Bybel sê Adam en Eva was die eerste mense.  Evolusie sê anders.

 

Het dit al gebeur dat jy sonde doen, en God jou nie straf soos Hy in die Bybel belowe nie?  God het gesê Hy sal die inwoners van Nineve straf.  Toe hulle hul bekeer het, het Hy hulle vergewe (Jona 3).  Iets soortgelyk het met die Israeliete gebeur.  Hulle het afgode gedien.  Die Here het hulle gestraf.  Hulle het uitgeroep dat die Here hulle moet red.  Sy antwoord was:  “julle het My verlaat en ander gode gedien; daarom sal Ek julle nie meer verlos nie.  Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die tyd van julle benoudheid.” (Rigters 10:13-14).  Toe die Israeliete weer vra vir die Here se hulp, het Hy hulle jammer gekry en gered.  Lyk dit vir jou of God ’n Vader is wat sy kinders dreig, maar nie die hart het om hulle te straf nie?  Is God ‘n leuenaar?  Nee.  God het diere doodgemaak (v.21), sodat Adam en Eva nie die verdiende doodstraf sou kry wat in 2:16-17 belowe is nie.  God sien ons en Ou Testament gelowiges se sonde ‘oor’, omdat Jesus die straf daarvoor gedra het aan die kruis:  “Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God” (Romeine 3:25).  Dank God vir sy genade, maar moenie aanneem dat jy kan doen wat jy wil, en altyd weer vergifnis vra nie.  Laat sy goedheid jou dryf tot bekering, en nie tot sonde nie.  “God’s kindness is meant to lead you to repentance” (Romeine 2:4, ESV).

 

Die diere (v.21)

In v.7 het Adam en Eva hulle naaktheid bedek met kort rompies van vyeblare (so kort soos ‘n Skotse kilt).  Die eerste lesers sou duidelik geweet het dat daar iets fout was met die onbeskeie Egiptiese kleredrag.  God was ontevrede met die klere wat Adam en Eva gemaak het, en het toe vir hulle ‘n voller kleed van vel gemaak (v.21).  Die diere, soos reeds gesê, het namens hulle gesterf.  Die eerste lesers het dit verstaan.  In die woestyn is baie diere vir hulle sondes geoffer.  Adam en Eva, die Israeliete en ons besef dat God nie die mens se pogings aanvaar om sy sonde te bedek nie.  God self sal ‘n offer voorsien (v.21, weer sien jy die silwer rand van genade om die donker wolk).  Moenie self jou sonde wil wegvat nie.  Niemand kan sy sonde bedek deur:

 

 • Trane van berou.
 • Godsdienstige ywer.
 • Vas en gebed.
 • ‘n Poging om volgens die Bybel te lewe.
 • Die doop en die nagmaal.
 • Vir homself te sê:  ‘Vergeet van die verlede en beweeg aan’ nie.

 

God self sal die offer voorsien.  En Hy het.  Die Lam is geslag.  Jesus het naak gesterf, sodat ons naaktheid bedek kan word.  Hy het ons beklee met sy geregtigheid:  “Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê:  Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?  En ek sê vir hom:  My heer, u weet dit.  En hy sê vir my:  Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.” (Openbaring 7:13-14).

 

Die boom (v.22-24)

Satan het vir Eva gesê dat hulle “soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” (v.5).  Nou sê God:  “die mens [het] geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.” (v.22).  Sê God dan dat Satan die waarheid gepraat het?  Nee, want God het die dodelike wond van sonde geken as die kamp dokter.  Adam en Eva het dit geken as die soldaat wat geskiet is.

 

Ons sien ook in hierdie verse hoe sonde skeiding bring tussen ons en God.  God het hulle uit die tuin uitgedryf.  Hy het gerubs en ‘n vlammende swaard voor die Boom van die Lewe geplaas, sodat Adam en Eva nie daarvan sou eet nie.  Die eerste lesers het ‘n soortgelyke ondervinding gehad.  In Eksodus 24 kon niemand naby God kom nie.  In Eksodus 25 was daar gerubs op die ark.  Net die hoëpriester kon naby kom, en dit maar eenmaal per jaar.  God het gekeer dat Adam en Eva van die Boom van die Lewe sou eet.  Dit was ‘n genade; ‘n silwer rand om die donker wolk.  As hulle van die boom geëet het, sou hulle vir ewig gelewe het, en dus vir ewig ‘n bose hart hê.

 

Net soos Adam en Eva uit die tuin gestuur en van God geskei is, was Jesus aan die kruis van sy Vader geskei – vir ons sonde (Matteus 27:46).  Nou kan ons nader kom deur sy bloed (Efesiërs 2:12-13).  God se swaard het die boom bewaak, en God se swaard het vir Jesus doodgemaak (Jesaja 53:10, cf. Psalm 7:13).  Deur Jesus kan ons weer in die Paradys ingaan en van die Boom van die Lewe eet:  “Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life” (Openbaring 22:14, ESV).  Daar sal nooit weer skeiding tussen ons en God kom nie:  “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.” (Romeine 8:38-39).  Daar sal wel ‘n finale en ewige skeiding wees vir almal wat Jesus verwerp en in rebellie volhard.  God sal jou vir ewig uit die Paradys uitdryf.  Jy sal nooit van die Boom van die Lewe eet nie:  “Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gates.  Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood… and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book.”  (Openbaring 22:14-15, 19, ESV).

 

In Eden sien ons die silwer rand van God se genade om die wolk van sy oordeel.  Op Golgota sien ons ‘n helder son van genade wat uitkom agter die swart wolk van sy oordeel, “tot lof van die heerlikheid van sy genade” (Efesiërs 1:6).

Hoe moet jy lewe as God soewerein is?

Sovereignty of God and prayer

12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, ‘n sabbatsreis ver. 13 En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bo-vertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik: Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus, die seun van Alféüs, en Simon, die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 14 Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ‘n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.

 

15 En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan—die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig—en gesê: 16 Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het; 17 want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. 18 Hy het dan ‘n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort; 19 en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond. 20 Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms:  Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie!  En:  Laat ‘n ander een sy opsienersamp neem.

 

21 Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here Jesus by ons in— en uitgegaan het, 22 van die doop van Johannes af tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is—van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. 23 En hulle het twee voorgestel:  Josef wat genoem is Bársabas, met die bynaam van Justus, en Matthías. 24 En hulle het gebid en gesê:  U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het 25 om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. 26 Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels te wees.” (Handelinge 1).

 

Kom ek skets net gou vir jou die agtergrond.  Waar is die dissipels?  ‘n Vergelyking tussen v.12 en Lukas 19:29, 24:50-51 wys dat Jesus op die ooste kant van die Olyfberg was toe Hy opgevaar het.  Die presiese plek was omtrent 1.2 kilometer of 2000 tree (‘n Sabbatsreis, v.12) oos van Jersualem.  Jesus se hemelvaart was op hierdie berg (v.9-12).  By sy wederkoms sal Hy op dieselfde berg staan (Sagaria 14:4-5).

 

Gebed (v.12-14)

Die dissipels het in die bo-vertrek bymekaargekom (v.14).  Hierdie is waarskynlik dieselfde kamer waar Jesus die nagmaal ingestel het, en waar Hy na sy opstanding aan die dissipels verskyn het (Lukas 22:11-12, Johannes 20:19).  Die groepie wat bymekaar was het bestaan uit die 11 apostels, die vroue wat vir Jesus gevolg het (Lukas 8), Jesus se ma (ons lees nie weer van haar na Handelinge 1 nie) en sy broers (v.13-14).  Jesus se broers het aanvanklik nie in Hom geglo nie (Johannes 7:5), maar êrens ná sy kruisdood het hulle tot bekering gekom.

 

Hierdie groep gelowiges het saamgebid.  Hulle was eensgesind en het volhard in gebed (v.14, 2:42, 4:24).  Waarvoor het hulle gebid?  Die teks sê nie vir ons nie, maar dit sou nie verkeerd wees om te raai nie.  In v.4-5 het Jesus gesê dat hulle in Jerusalem moes wag, totdat hulle met die Heilige Gees gedoop word (v.4-5).  Vroeër in sy bediening het Jesus gesê:  “hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (Lukas 11:13).  Dis baie waarskynlik dat die dissipels hier gebid het dat die Heilige Gees moet kom.  Hulle kon gesê het:  ‘Gebed is onnodig, want Jesus het belowe dat Hy die Heilige Gees sal uitstort’.  Hulle redenasie was eerder:  ‘Jesus het belowe dat Hy die Heilige Gees sal uitstort, en daarom het ons vrymoedigheid om te vra dat Hy sal doen wat Hy gesê het’.

 

Christene en kerke wat biddeloos is glo nie in die soewereiniteit van God nie (al bely hulle dit in teorie).  As jy regtig glo dat God soewerein is, sal jy jouself in gebed na Hom toe wend, en nie op jou eie insigte staatmaak nie.  Ons kan ook sê dat Christene en kerke wat nie in die soewereiniteit van God glo nie, defektief is in hulle gebede.  Hoe beïnvloed dit jou gebede as God soewerein is oor alles?

 

[1] God is soewerein oor alles.  Bid dan oor alles (Filippense 4:6, 1 Tessalonisense 5:17), want sonder Hom kan jy niks doen nie (Johannes 15:5).

 

[2] God is soewerein oor alles.  Moet dan nie angstig wees nie, maar prys die Here vir sy beheer oor jou slegte omstandighede (Filippense 4:6, 1 Petrus 5:7).

 

[3] God is soewerein oor alles.  Moet dus nie dink dat jy deur jou gebede die Here kan manipuleer om te doen wat jý wil hê nie (Jakobus 4:3).  Moenie kwaad word as Hy nie gee waarvoor jy vra nie.  Erken dat Hy kan doen wat Hy wil, wanneer Hy wil en soos Hy wil.

 

[4] God is soewerein oor alles.  Bid dan met geloof, omdat Hy instaat is om sy beloftes te vervul.  Glo dat Hy enigiets kan doen (Matteus 21:22).

 

[5] God is soewerein oor alles.  Dit moet jou help om in gebed te volhard en nie op te gee nie.  Moenie sê:  ‘Dit help nie ek bid nie, want God gaan in elk geval doen wat Hy wil – of ek nou bid of nie’.  Dis nie waar nie.  Die Bybel sê:  “julle het nie, omdat julle nie bid nie.” (Jakobus 4:2).  In Numeri 14 het God vir Moses gesê dat Hy die Israeliete gaan uitwis.  Moses het gesmeek dat die Here dit nie doen nie, en het gesê:  ‘Here, as U dit doen sal die Egiptenare en die ander volke sê:  Die Here kon nie sy volk veilig deur die woestyn bring nie’.  God het toe nié sy volk uitgewis nie.  Iemand vra:  ‘Het Moses dan aan iets gedink wat God nie raakgesien het nie?  Het God van plan verander toe Moses mooi vra?’  Nee.  God het bepaal dat sy soewereine planne deur gebed vervul sal word.  Dít is waaroor Handelinge 1 gaan:  Jesus het bepaal dat Hy die Gees sou uitstort, maar die dissipels moes daarvoor bid.

 

Sonde (v.15-20)

Petrus was die leier van die apostels.  In v.15 sê Lukas hy het opgestaan en vir die 120 dissipels gesê:  ‘Judas was een van die 12.  Hy het Jesus verraai en kort daarna ‘n aaklige dood gesterf.  Die Skrif het voorspel dat dit sou gebeur’ (cf. v.15-20).  Lukas beskryf Judas se dood só:  “Hy het dan ‘n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort; en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.” (v.18-19).  Volgens Matteus 27 het Judas selfmoord gepleeg, en het die Fariseërs die stuk grond gekoop.  Sien ek ‘n kontras in die Bybel?  Nee.  As ons die twee verhale saamsit dan klink die storie so iets:

 

‘Judas het Jesus vir 30 stukke silwer verraai.  Toe sy gewete hom pla, het hy die geld vir die Fariseërs teruggevat.  Hy het homself gaan hang.  Moontlik het die tak waaraan hy homself gehang het oor ‘n krans gehang.  Die tou het gebreek of die knoop het gegly, en Judas het homself doodgeval, sodat sy ingewande uitgepeul het.  Of dalk het sy lyk opgeswel in die woestynson.  Die tou waaraan hy gehang het, het broos geword en gebreek.  Toe hy op die grond val het sy lyk oopgebars, sodat sy ingewande uitgekom het.  Die Fariseërs het die geld wat hy teruggegee het gevat, en ‘n stuk grond daarmee gekoop in sy naam.  Hierdie stuk grond het ‘n begraafplaas geword’.

 

Dawid het wel teen sy eie vyande gebid, maar sy gebed was ook ‘n voorspelling van wat met Judas sou gebeur (v.16, 20).  Dawid se presiese woorde was:  “Laat hulle laer woes word, laat in hulle tente geen bewoner wees nie.” (Psalm 69:26).  “Laat sy dae min wees; laat ‘n ander sy amp neem.” (Psalm 109:8).  Jesus het gesê:  “Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie?  En een van julle is ‘n duiwel!  En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was.” (Johannes 6:70-71).  Oor sy dissipels het Jesus gebid:  “Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar.  Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf [Judas], sodat die Skrif vervul sou word.” (Johannes 17:12).  God het Judas se verraaiing en dood bepaal, en tog het Judas self gekies om sonde te doen en hel toe te gaan.  Lukas sê dat “Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek.” (v.25).  Jesus sê:  “Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word!  Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.” (Matteus 26:24).

 

God is soewerein oor mense se sonde.  In Nehemia 4 het Nehemia se vyande hom gedreig.  Hulle wou keer dat die Jode Jerusalem se mure herbou.  Die Jode kon nie in die nag slaap nie, want daar was geen mure om hulle vyande uit te hou nie.  Hulle moes dag en nag werk (in skofte natuurlik).  Hulle het die muur gebou met ‘n swaard in die een hand en ‘n troffel in die ander.  As die vyand hulle nie gedreig het nie, sou hulle net in die dag gewerk het.  Maar noudat hulle dag en nag moes werk, is die muur binne ‘n rekordtyd van 52 dae voltooi.  God het dus die vyand se sonde gebruik, sodat sy werk vinniger gedoen kon word.

 

Hoe moet jy reageer op die feit dat God soewerein is oor mense se sonde?

 

 • Dank God dat Hy ‘heuning’ (goeie dinge) kan voortbring uit hierdie dooie leeu van sonde.  Josef se vyande (en joune) “het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink” (Genesis 50:20).
 • Moenie sê:  ‘Ek kan maar sondig, want God sal goeie dinge daaruit voortbring’ nie.  God sal dit net vir jou voordeel uitwerk as jy Hom liefhet (Romeine 8:28).  Om opsetlik en aanhoudend te sondig wys dat jy Hom nie liefhet nie.  Jy moet eerder sê:  ‘God is soewerein en het mag om my in die hel te gooi as ek aanhou met my sonde’.
 • Moenie kla teen die soewereiniteit van God nie.  Moenie wil uitwerk hoe sy soewereiniteit en jou verantwoordelikheid saamwerk nie.  As jy dit weet is jy so groot soos God, want net Hy verstaan hierdie ‘paradoks’ (iets wat op die oog af soos ‘n teenstelling lyk).  Berus jouself eerder in die waarheid van Deuteronomium 29:29:  “Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.”
 • Dink na oor Jesus se kruisdood, want dis die beste voorbeeld van God se soewereiniteit oor mense se sonde.  God is soewerein oor jóú sonde.  Moet dan nie wanhopig raak nie.  God kan jou sonde wegvat.  Bekeer jou van vra dat Hy jou vergewe.

 

Besluitneming (v.21-26)

Die begin van Handelinge 1 sê vir ons dat daar 11 apostels was.  Daar was een apostel kort.  Die hoofstuk eindig met 12.  Judas moes vervang word, nie omdat hy gesterf het nie (Jesus het nie ‘n nuwe apostel aangestel toe Jakobus dood is nie, 12:2), maar omdat hy afvallig geraak het.

 

Wat was die vereiste vir ‘n nuwe apostel?  Dit moes ‘n man gewees het.  Dit moes iemand gewees het wat saam met Jesus was van sy doop af tot by sy hemelvaart.  Dié persoon moes ‘n ooggetuie gewees het van Jesus se opstanding.  Die nuwe apostel moes deur Jesus self gekies word (v.21-22, 24).  Die twee manne wat aan die vereistes voldoen het was Josef (Justus was sy Latynse naam), die seun van Sabbat (dit is wat Barsabbas beteken) en Mattias (v.23).  Die feit dat die gelowiges gebid en lootjies getrek het, wys vir ons dat God soewerein was in hierdie besluit.  Dit is nie waar dat Petrus en die ander te gou besluit het, omdat Paulus eintlik die 12de apostel moes gewees het nie.  Ja, Paulus was ‘n ware apostel, maar Mattias ook.  Hulle het mos gebid en gevra dat die Here die regte persoon moes kies.  Die lot het op Mattias geval.  Die Skrif sê:  “In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE.” (Spreuke 16:33).

Vandag trek ons nie lootjies om te besluit wie ons geestelike leiers moet wees nie.  Na Handelinge 1 lees ons nooit weer van besluite wat op hierdie basis geneem is nie.  Die lotery in Handelinge 1 het plaasgevind vóór die uitstorting van die Heilige Gees.  Ná Handelinge 2 het die Heilige Gees mense se besluite beïnvloed.  Vandag het ons ‘n volkome Bybel om ons te help.  Hoe moet ons dan besluite neem (veral met betrekking tot leiers) as God soewerein is?

 

[1] Vra wat God se vereistes is (v.21-22)?  Wat sê sy Woord oor die vereistes vir geestelike leiers (1 Timoteus 3:1-7)?  Wat sê die Bybel oor die betrokke saak waaroor jy ‘n besluit moet neem?  Is daar Bybelse beginsels wat jy kan toepas?

 

[2] Bid.  God ken almal se harte (v.24) en weet wie die regte leier is.  Vra dat Hy vir jou wysheid gee (al besluit jy oor iets anders as geestelike leiers).

 

‘n Vrou het eenkeer vir my gesê:  Die leerstelling van God se soewereiniteit het my geskud.  Dit het ook ‘n rots onder my voete kom plaas.  Ek kan jou waarborg dat dit dieselfde vir jou sal doen.  Dis nou as jy in die lig daarvan lewe.

Die nes van al ons probleme

Crayon blameshifting

Daar is muise in ons huis.  Ons het al ‘n paar van hulle doodgemaak, maar daar is alewig nog.  Iemand het vir my gesê ek moet ‘n sekere soort gif koop wat die muis na sy nes toe sal dra.  As jy dít kan regkry sal die hele nes vrek.

 

Moslems, Jode, Jehova’s Getuies, Rooms-Katolieke en moderne sielkunde glo nie in erfsonde nie.  Hulle glo nie dat Adam se sonde aan ons toegereken word nie.  Hulle glo nie dat mense van geboorte af sondaars is nie (Psalm 51:7).  Hulle glo dat die mens in sy natuur neutraal of selfs goed is.  Wanneer mense verkeerd doen, behandel hulle die simptome en nie die probleem nie; hulle maak individuele muise dood en roei nie die nes uit nie.  Wat presies is die nes van al ons probleme?  En wat is die oplossing?  Genesis 3:6-13 beskryf die nes.

 

6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. 7 Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak. 8 En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin. 9 Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom:  Waar is jy? 10 En hy antwoord:  Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg. 11 En Hy sê:  Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is?  Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? 12 En die mens antwoord:  Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. 13 Daarop sê die HERE God aan die vrou:  Wat het jy nou gedoen?  En die vrou antwoord:  Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.” (Genesis 3).

 

Hulle reaksie op Satan se versoeking (v.6)

Die verbode vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad was aanloklik vir Eva se oë, vlees en trots (v.6).  Die eerste lesers van Genesis (die Israeliete in die woestyn) sou verstaan het wat hier aangaan.  Hulle was nie tevrede met manna nie, maar wou meer gehad het:  “En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang.  Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê:  Wie sal vir ons vleis gee om te eet?  Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel.  Maar nou is ons siel dor; daar’s glad niks nie: net die manna is voor ons oë.” (Numeri 11:4-6).  Soos Eva word ons nogsteeds versoek met die begeertes van ons vlees en oë, en die trots van die lewe (1 Johannes 2:16).

 

Eva het van die vrug gevat, daarvan geëet en vir haar man gegee (v.6).  Listige slang!  Satan versoek vir Adam deur Eva, vir Job deur sy vrou en vir Jesus deur Petrus (v.6, Job 2:9, Matteus 16:22-23).  Let op dat Adam by Eva was (v.6).  Hy het alles gehoor, en tog het hy haar nie teen die duiwel se leuens beskerm nie.  Onthou asseblief dat Eva nog nie daar was toe God vir Adam gesê het:  “Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” (2:16-17).  Eva is eers in 2:21-22 gemaak.  Adam moes seker gemaak het sy word nie mislei nie.  Eva is deur die slang mislei (v.13).  Adam nie.  Hy het willens en wetens gesondig.  Die Nuwe Testament sê dit vir ons:  “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.” (2 Korintiërs 11:3).  “En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.” (1 Timoteus 2:14).

 

Hulle reaksie op Satan se versoeking kan in een woord opgesom word:  sonde.  In 2:16-17 het God ‘n verbond met Adam gesluit:  ‘As jy my gehoorsaam sal jy lewe.  As jy ongehoorsaam is sal jy sterf’.  Adam het die verbond gebreek:  “Adam [het] die verbond oortree” (Hosea 6:7).  Sy ongehoorsaamheid het nie net homself geraak nie, maar het sy hele nageslag in sonde gedompel.  Paulus sê in Romeine 5:12:  “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het”  Romeine 5:19 sê dat “deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is”

 

Daarom moes Jesus ons deur sy aktiewe en passiewe gehoorsaamheid red.  Kom ek verduidelik.  In Matteus 4 het die duiwel vir Jesus versoek.  As Jesus gesondig het, sou Hy nie vir ons sondes kon sterf nie, want Hy sou vir sy eie sondes moes sterf.  ‘n Volmaakte lewe was nodig voordat sy offer perfek kon wees.  Jesus kon ook nie net uit die hemel neergedaal het, gekruisig word, begrawe word, opgestaan en terugegaan het hemel toe nie.  Hy moes eers ‘n lewe van perfekte gehoorsaamheid gelewe het, sodat ons daardeur gered kon word.  Hy moes die wet namens ons onderhou en die straf as wetsoortreder namens ons ontvang het.  Jesus het dan in sy lewe en kruisdood die duiwel oorwin en die Vader se wil gedoen.  Jesus se gehoorsaamheid in sy lewe en kruisdood word nou aan ons toegereken:  “Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens [Adam] baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één [Jesus] baie tot regverdiges gestel word.” (Romeine 5:19).

 

Eva het gevat en geëet.  Sy is gestraf en moes sterf.  Jesus het namens ons die straf gedra.  In Derek Kidner se woorde (Genesis, p.68):  “God will taste poverty and death before ‘take and eat’ become verbs of salvation [soos gesien in die nagmaal].”

 

Hulle reaksie op hulle sonde (v.7-8)

Satan het vir Eva bedrieg:  “God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” (v.5).  Hulle oë het oopgegaan, maar dit was nie plesierig soos wat die duiwel voorgegee het nie (v.7).  Nou was die mooi masker van sonde se gesig af.  Adam en Eva het kwaad geken soos wat die pasiënt, nie die dokter nie, kanker ken.  Voorheen was hulle naak en onskuldig (2:25).  Nou het hulle ontbloot gevoel.  Hulle het hulleself met vyeblare bedek en weggekruip (v.7-8).  Adam het gedink dat Eva hom wil misbruik.  Eva het gedink dat Adam haar wil beskadig.  Beide het gedink dat God hulle wil misbruik.

 

Om jou sonde te bedek deur klere aan te trek of weg te kruip werk nie.  God sien alles (Psalm 139).  Jy is soos Christian en Hopeful in Pilgrim’s Progress.  Hulle het van die pad afgedwaal.  Hulle moes teruggedraai het, maar toe hulle besef dat hulle gesondig het, het hulle sommer ‘n klein hut gebou om veilig te wees.  Moenie self jou sonde wil oplos nie.  Mense doen vandag nog so om van sonde en skuld ontslae te raak:

 

 • Hulle drink pille om die angs of depressie weg te vat.
 • Hulle beoefen godsdiens, sodat hulle nie so skuldig voel nie.
 • Hulle herbenoem sonde as ‘siekte’:  ‘Ek is nie ‘n dief wat gestraf moet word nie, maar ‘n kleptomaan wat nie kan help dat ek steel nie’.
 • Hulle sê ‘jammer’ of, ‘ek vra verskoning’, eerder as om skuld te erken:  ‘Vergewe my’.
 • Hulle verdedig hulleself wanneer niemand hulle eers aankla nie.  Een vrou het in sonde gelewe.  Sy het mooi Bybelvers-sms’e van iemand anders ontvang.  Sy het vir my gesê:  ‘Sê maar vir jou vriend hy kan ophou om vir my Bybelverse te sms om my skuldig te laat voel’.  Die waarheid is dat dit glad nie sy bedoeling was nie.  Sy het gevlug toe die blare ritsel.
 • Hulle bly weg van die kerk af.  Hulle verskoning is:  ‘Christene is skynheilig’.  Dis meer waaskynlik dat hulle wegbly, omdat die preke hulle laat skuldig voel.
 • Hulle vermy heilige mense – dit laat hulle nog verder skuldig voel.
 • Hulle soek nie preke wat hulle sonde aanspreek nie.  Hulle soek preke wat hulle laat goed voel (sien Jeremia 6:14).
 • Hulle lees die Skrif om meer te weet, maar stel nie belang dat hulle harte moet verander nie.
 • As iets in die preek hulle aanspreek kyk hulle dadelik af.
 • Hulle word kwaad as jy met hulle praat en jou vinger op die seerplek sit.
 • Na die preek sê hulle:  ‘Die dominee pik op my’, terwyl die dominee nie eers geweet het hulle is besig met daardie sonde nie.
 • Hulle misbruik die Bybel om hulle sonde te regverdig:  ‘Dawid het egbreuk gepleeg en die Here het hóm vergewe’.
 • Hulle kanseleer altyd afsprake of het verskonings as jy hulle wil sien of besoek.
 • Hulle fokus op ander se sonde wat ‘erger’ is as hulle s’n.

 

Adam en Eva het hulle naaktheid probeer bedek.  Dit was nie voldoende nie.  Jesus moes naak sterf aan ‘n kruis om ons naaktheid te bedek.  Sy kruisdood is die enigste voldoende oplossing vir ons sonde.  Net Hý kan jou skuld wegvat deur sy bloed:  “die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.” (1 Johannes 1:7).  As Jesus jou gereinig het, sal Hy weer saam met jou wandel soos wat Hy saam met Adam en Eva gewandel het voordat hulle gesondig het (v.8).  Die eerste lesers in die woestyn sou dit verstaan het, want God het gesê:  “En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ‘n God wees, en júlle sal vir My ‘n volk wees.” (Levitikus 26:12).  Johannes praat van Jesus “wat wandel tussen die sewe goue kandelaars [die gemeentes]” (Openbaring 2:1, cf.1:20).  Johannes sê in Openbaring 21:3:  “Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.”

 

Hulle reaksie op God se roepstem (v.9-13)

Alhoewel Adam en Eva gesondig het, het God vir Adam aanspreeklik gehou – hy was immers die hoof van sy gesin:  “Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom:  Waar is jy?” (v.9).  Adam en Eva het in vrede gelewe.  Die bome was vir hulle om te geniet (2:9).  Nou het hulle tussen die bome weggekruip (v.10).  Die plek van vrede en vreugde het nou ‘n plek van vrees geword.  As hulle tog net geweet het dat God hulle nie primêr gesoek het om aan te kla nie, maar om te red, “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.” (Lukas 19:10).  God het hulle nie uitgevra, omdat Hy onkundig was nie.  Hy wou hê dat hulle hul sonde moes bely en erken.  Ongelukkig het hulle nie.  Hulle het hulself verskoon.  Adam het gesê dis Eva se skuld.  Hy het geweet dat die straf vir sonde die dood is (2:16-17).  Hy was dus selfs bereid dat Eva (sy geliefde bruid!) moes sterf (v.12).  Eva het gesê dis nie haar skuld nie, maar die slang s’n (v.13).

 

Die eerste lesers het geweet dat hulle ook ‘blameshift’.  Aäron het die volk in afgodery ingelei (die aanbidding van die goue kalf).  Toe Moses hom konfronteer, het hy sy sonde verskoon:  “ek het [die goud] in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daaruit gekom.” (Eksodus 32:24).  Wat sal gebeur as jy nie jou sonde bely nie?  En as jy dit bely?  “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.” (Spreuke 28:13).

 

Adam en Eva het die skuld afgeskuif.  Aäron het.  En ons doen dit nogsteeds.  Mense sê:

 

 • Dis nie my skuld dat ek ‘n dronkaard is nie.  Dis ‘n bloedlynvloek.
 • Ek kan nie help dat ek kwaad word of wellustig is nie.  Ek het ‘n demoon van woede of wellus in my.
 • Ek kan nie help ek het so ‘n kort humeur nie.  Ek het Ierse bloed.
 • My dwelmprobleem is geneties – ek kan dit nie help nie.
 • Ek kan nie help ek is homoseksueel nie.  Die probleem is in my brein.
 • My sonde is nie my skuld nie.  Dis my ouers en opvoeding se skuld.
 • Ek kan nie help dat ek lelik is met ander mense nie.  Ek het PMS.
 • Ja, ek het dit verloor vandag, maar dis omdat ek swanger is.
 • My kinders dryf my teen die mure uit.  My woede is húlle skuld, nie myne nie.
 • Ek kan nie help dat ek so kortaf is nie.  Ek is moeg en honger.
 • Hoekom moet ek die skuld aanvaar vir my egbreuk?  As ek nie uitgebrand het nie, sou ek dit nooit gedoen het nie.
 • Die feit dat ek vandag op die baas geskreeu het is nie my skuld nie.  Dis die newe-effek van die pille wat ek drink.
 • My kind kan nie help dat hy ongehoorsaam is nie.  Hy het nie vandag pille gedrink om sy ADHD te beheer nie.
 • Ek weet ek was lelik met jou, maar ek het dit nie bedoel nie.
 • Ek het sonde gedoen, want ek het vergeet.
 • Ek was siek en kon nie help om te sondig nie.
 • Ek was vanaand lelik met my vrou, maar ek het ‘n verskoning:  Dit was ‘n lang dag.

 

Adam het nie net vir Eva beskuldig nie, maar vir God:  “Die vrou wat U gegee het om by my te wees” (v.12).  God was onskuldig, en tog het Hy die skuld aangeneem in Jesus Christus.  Deur sy kruisdood het Jesus die nes, en nie net die simptome nie, van sonde uitgeroei.  In sy kruisdood het Jesus afgereken met erfsonde (ons sondige natuur wat ons by Adam geërf het) en met ons sondige woorde, dade, aksies, reaksies, denke, emosies, begeertes en meer.

Die kerk se taak en toekoms

Acts 1v8

8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. 9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 11 wat sê:  Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel?  Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.” (Handelinge).

Beide in ons taak en toekoms het die kerk haar fokus verloor.  Ons taak is nie om boere bazaars te hou, drama-klasse aan te bied, musiek konserte op te voer, of ‘fun’ jeugkampe te hou nie.  Wat is die kerk se toekoms?  Moet ons in vrees lewe vir ‘n wegraping, die groot verdrukking of die 666?  Wat is dan die kerk se taak en toekoms?

Wat is ons taak? (v.8)

Die kerk se taak word opgesom in v.8:  “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”  ‘n Predikant wat ek ken voel baie sterk oor plaaslike sending, en glo dat ons klem op wêreldsending te groot is.  ‘n Sendeling vriend van my het nie veel tyd vir plaaslike sending nie en glo dat ons op die eindes van die aarde moet fokus.  Beide manne is verkeerd.  Jesus het gesê dat ons op ons onmiddellike omgewing en op die eindes van die aarde moet fokus (v.8).

Jesus het gesê dat sy apostels getuies sal wees as die Heilige Gees oor hulle gekom het (v.8).  ‘n Geesvervulde persoon kan nie anders as om die evangelie te preek nie.  Hoe sou die apostels getuig het?  Kragtig (v.8).  Waarvan sou hulle getuig het?  Van Jesus wat opgestaan het (1:22, dit impliseer natuurlik dat Jesus ook gesterf het – vir ons sondes).  Na wie verwys v.8 as dit praat van Jesus se getuies?  Dit praat spesifiek van die apostels (Jesus praat immers met hulle, v.6).  Dwarsdeur Handelinge verwys Lukas na die apostels as ooggetuies van die opstanding.  Hulle is gekies as sy verteenwoordigers, en het wonderwerke gedoen om kragtig te getuig dat Jesus van Nasaret steeds lewe.  Lukas skryf:

“Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here Jesus by ons in— en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is—van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding.” (1:21-22).  Hier wys die Here ’n nuwe apostel aan in die plek van Judas.

“En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind.” (2:43).

 

“En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.” (4:33).

 

“En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo.” (5:12).

 

“Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus…wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande opgelê…En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen…En Filippus het afgekom in ‘n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig.  En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen.  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.” (6:5-6, 8, 8:5-7).  Stefanus en Filippus was nie apostels nie, maar het wonderwerke gedoen.  Soos die teks wys, is hulle deur die apostels vir diens afgesonder.  In 22:20 praat Lukas van Stefanus as ‘n getuie.

“En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem.  En hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang.  Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy sou verskyn nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies was, aan ons wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het.  En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode.  Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.” (10:39-43).  Hier wys Petrus duidelik dat die apostels gekies is om ooggetuies van die opstanding te wees.  Húlle is die getuies van 1:8.

“het toe ‘n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind.  En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan.” (14:3-4).

“En die hele menigte het geswyg en na Bárnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het.” (15:12).

 

“En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen” (19:11).

“Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot ‘n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin Ek nog aan jou sal verskyn” (26:16).

Ander verse in die Nuwe Testament sê dat die Heilige Gees die apostels instaat gestel het om kragtige wonders te doen, sodat dit kon wys dat hulle die uitverkore ooggetuies van Jesus se opstanding was:  “Die kentekens tog van ‘n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade.” (2 Korintiërs 12:12).  “hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het [die apostels is dié wat dit eerste van die Here af gehoor het], terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil?” (Hebreërs 2:4).

Die apostels is dus die primêre ooggetuies van Jesus se opstanding.  Ons is nou wel nie ooggetuies nie, maar tog het ons die opstandingskrag van Jesus in ons redding ervaar (Efesiërs 2:5).  In dié sin is ons ook getuies van sy opstanding.

Waar sou die apostels getuies wees?  In Jerusalem, die hoofstad van die Judea provinsie.  In Handelinge 2 het Petrus die Jode aangespreek as ‘manne van Judea en almal wat in Jerusalem woon’ (2:14, ESV).  In 8:1, 4 sê Lukas dat die Jerusalem Christene die evangelie in die Judea en Samaria streke verkondig het.  Die apostels was seker geskok toe Jesus gesê het hulle moet vir die Samaritane preek, want Johannes 4:9 sê “Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.”  Toe Jesus hulle in die begin uitgestuur het, het Hy gesê:  “Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie” (Matteus 10:5).  Nou, aan die einde van sy bediening, sê Jesus:  “maak dissipels van al die nasies” (Matteus 28:19).  In die hemel sal daar mense wees “uit alle nasies en stamme en volke en tale” (Openbaring 7:9).  Die apostels het besef dat hulle die nasies moes evangeliseer:  “Want so het die Here aan ons bevel gegee:  Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.” (13:47).

Baie beskou 1:8 as die sleutelvers van die boek Handelinge.  Die apostels sou die Heilige Gees ontvang en Jesus se getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot by die eindes van die aarde.  Hoofstuk 1-7 handel oor hulle getuienis in Jerusalem, die hoofstad van die Judea streek.  Hoofstuk 8 handel oor hulle getuienis in Samaria.  Hoofstuk 9-28 handel oor hulle getuienis tot by die eindes van die aarde (die heiden nasies).  Die Heilige Gees is ook in hierdie volgorde uitgestort:  Jerusalem (hoofstuk 2), Samaria (hoofstuk 8) en onder die heidene (hoofstuk 10, 19).

Die evangelie was nie net vir die Jode bedoel nie.  Dit moes ook aan die ‘onrein’ Samaritane en heidene verkondig word.  Ons moet ook nie terughou om die evangelie aan sekere groepe te verkondig, omdat ons bang is nie.  Ons moet dit nie terughou van:

 • Swart mense, omdat ons rassiste is, of omdat ons dink dat hulle voorvader gees aanbidding en tradisie te sterk is nie.
 • Pakistani’s, omdat ons bang is vir Moslems nie.
 • Jode, omdat ons dink dat hulle nooit sal glo Jesus is die Messias nie.
 • Ryk blankes, omdat ons dink:  ‘Dit is bitter moeilik vir ‘n ryk persoon om in die hemel te kom’.
 • Ateïste, omdat ons dink die evangelie staan nie ‘n kans teen die bewyse van evolusionistiese wetenskap nie.
 • Mense met swart klere, hare en grimmering, omdat ons dink dat die duiwel hulle lewens beheer.
 • Afrikaners, omdat ons dink hulle ken die Bybel en het grootgeword in die kerk – hulle ken al die antwoorde en glo nie dat hulle die evangelie nodig het nie.
 • Kleurlinge, omdat ons dink hulle is verslaaf aan wyn en kom nooit oor hulle verslawing nie, al kom hulle ook tot ‘bekering’.

Jy moet ‘n groter vertroue hê in die belofte van 1 Timoteus 1:15-16:  “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.  Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ‘n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.”  Deel die evangelie in jou eie buurt en dorp, en tot by die eindes van die aarde.  Dít is ons taak.

Wat is ons toekoms? (v.9-11)

Die kerk se toekoms word uitgespel in v.11:  “Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”  As Jesus gaan terugkeer soos wat Hy opgevaar het, moet ons vra:  Hoe het Hy opgevaar?  ‘n Strydwa van vuur (waarskynlik engele) het vir Elia weggeneem hemel toe (2 Konings 2).  Jesus het nie engele nodig gehad nie, maar het deur ‘n wonderwerk die aantrekkingskrag van die aarde oorkom en opgevaar hemel toe (v.9-10).  Dieselfde Jesus wat opgevaar het sou weer terugkom aarde toe (v.11).  Die les is dat Jesus in sy opstandingsliggaam sal terugkom.  Ons kan dus aanneem dat Jesus nogsteeds ‘n mens is.  Paulus sê so:  “Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.” (Filippense 3:20-21).  ‘n Wolk het Jesus uit die dissipels se sig uit weggeneem (v.9).  In die Bybel spreek wolke dikwels van die Here se heerlike teenwoordigheid (1 Konings 8:11, Lukas 9:34).  Die dissipels het gesien hoe Jesus weggeneem word:

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle weggeneem.  En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê:  Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel?  Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.” (v.9-11).

So sal Jesus dan ook weer sigbaar wees by sy wederkoms:  “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!” (Openbaring 1:7).

Waarheen het Jesus opgevaar?  Die apostels het aangehou kyk, selfs nádat Hy weg was (v.10).  Miskien het hulle gehoop dat Hy weer sou verskyn (soos in v.3).  Dalk was hulle soos die profete wat vir Elia gesoek het, nadat hy weggeneem is hemel toe (2 Konings 2:16).  Jesus het opgevaar na die Vader toe – vir ons.  Die passiewe werkwoord in v.9 impliseer dat die Vader Hom opgeneem het.  Jesus het immers gebid:  “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was.” (Johannes 17:5).  Daniël 7:13-14 het hierdie hemelvaart voorspel:

“Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.” (dit lyk vir my of hierdie verse van die hemelvaart praat en nie van die wederkoms nie; Jesus kom hier met die wolke na die Vader toe en nie na die aarde toe nie).

In sy evangelie sê Lukas:  “En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.” (Lukas 24:51).  1 Petrus 3:22 praat van Jesus “wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.”  Die Hebreërskrywer sê:  “Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn” (Hebreërs 9:24).

By Jesus se geboorte het die engele die skaapwagters verseker en vertroos.  By sy graf het die engele die vroue verseker en vertroos.  By sy hemelvaart het die engele die apostels verseker en vertroos (v.10-11).  Die Here gebruik nogsteeds die lering oor die wederkoms om ons te motiveer in ons evangelie taak:

[1] As jy die evangelie getrou verkondig sal God oor jou glimlag.  Laat dit ons aanspoor om nie op te gee nie.

[2] Wanneer Jesus kom sal ons Hom sien.  Laat dít jou aanspoor om die evangelie te verkondig!

[3] Hoe wonderlik sal dit nie wees om by Jesus se koms mense te sien met wie jý die goeie nuus gedeel het nie?

 

[4] Het jy geld gegee, sodat die evangelie kan vorder?  Jy sal nie spyt wees wanneer Jesus kom nie.  Jy sal skatte in die hemel hê.

[5] As jy getrou die evangelie verkondig het, God sal jou beloon by Jesus se wederkoms.  Hierdie is ‘n groot wortel voor die donkie se neus.

[6] Persone en kerke wat die evangelie getrou verkondig het, sal nie beskaam word wanneer Jesus weer kom nie (Matteus 10:32-33).

[7] Verkondig die evangelie – al word jy vervolg.  In die hemel sal daar geen meer vervolging wees nie.  Jy sal vir ewig bly wees.

[8] Dink ook daaraan dat Satan jou nooit weer in die hemel kan verhinder nie.  Byt vas in die taak wat jy hier moet volbring.  Die Here sal jou vyand vernietig wanneer Hy weer kom.

Frans is die baas van ‘n groot maatskappy.  Hy is baie lief vir sy werkers.  Op ‘n dag toe sê hy:  ‘Ek gaan vir ‘n hele paar maande weg wees.  Ek is baie lief vir julle en gaan weg om vir julle ‘n groot estate te bou.  Julle moet hard werk en my besigheid oppas.  Wanneer ek klaar is kom ek om julle na julle nuwe huis toe te vat’.  Wat dink jy sal sy werkers doen?

Wat doen jy en jou gemeente oor die taak van evangelisasie?  Motiveer die kerk se toekoms jou?

Evangelisasie en die eindtyd

Street preacher

6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê:  Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? 7 En Hy antwoord hulle:  Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie”

(Handelinge 1).

 

Vir baie jare al fasineer die Bybelse lering oor die eindtyd Christene.  Boeke hieroor is gereeld topverkopers in populêre Christelike boekwinkels.  Ek glo egter dat ons soms te veel tyd hieraan gee, en ons hooftaak van evangelie verkondiging vergeet.  God bring sy Koninkryk deur evangelisasie.

 

Die dissipels se vraag (v.6)

John MacArthur is my gunsteling moderne prediker.  Hy glo dat God die Koninkryk aan Isarel gaan herstel.  Van my gunsteling predikers uit die verlede is die Puriteine – veral Jonathan Edwards.  Hulle het geglo dat die Ou Testamentiese beloftes van die Koninkryk ook vir die heidene bedoel is.  Ragab en Rut was nie Jode nie, maar omdat hulle met Jode getrou het, het die beloftes wat aan Israel gemaak is ook vir hulle gegeld.  Net so is ons deur geloof een met Jesus, ‘n ware Jood.  Daarom geld die beloftes wat aan Israel gemaak is ook vir ons.  Die dissipels het gevra of Jesus die Koninkryk vir Israel gaan oprig (v.6).  Sy antwoord was dat hulle nie die presiese tye hoef te weet nie.  Hulle moet net dít doen wat die Koninkryk sal uitbrei:  evangelisasie tot by die eindes van die aarde (v.8).  Jesus self het dus gewys dat die Koninkryk nie net vir Israel is nie (v.6), maar vir alle nasies.  Paulus sê dat Christus die erfgenaam is van die beloftes wat aan Abraham gemaak is (Galasiërs 3:16).  Sy slotsom in Galasiërs 3:29 is soos volg:  “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Die ware kinders van Abraham is dié wat in Christus glo.  En dit is húlle wat erfgename van die Beloofde Land is – heidene en nie net Jode nie.

 

Die dissipels was reg om te vra of die Koninkryk in dié tyd (die tyd wat die Gees uitgestort word, cf. v.4-5) aan Israel herstel sal word.  Hulle het geweet dat Jesaja 32:1, 15 leer dat die Messias as Koning sal regeer as die Gees uitgestort word:  “Kyk, ‘n koning sal regeer in geregtigheid…oor ons [sal] uitgegiet word die Gees uit die hoogte”.  Die dissipels het gehoop dat Jesus hulle sou bevry van Romeinse onderdrukking.  Ja, die Romeinse Ryk sou tot ‘n val kom (Daniël 2), maar dit sou gebeur deur die evangelie van vrede, en nie deur die swaard nie:  “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie.  Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.” (Johannes 18:36).  Jesus se Koninkryk is nie primêr polities nie, maar geestelik.  Die Skrif leer:  “En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê:  Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê:  Kyk hier! of:  Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.” (Lukas 17:20-21).  God se Koninkryk is dan nie beperk tot Israel nie, maar dit strek tot by die eindes van die aarde (v.8, cf. Psalm 72, Daniël 2).  Die herstelde Koninkryk sal ook die heidene insluit.  Die heidene is een met Israel en het deel in die beloftes wat God aan sy volk gemaak het (sien Efesiërs 2:11-22, Romeine 11).  Wanneer al die uitverkore heidene gered is, sal baie Jode tot bekering kom:  “die verharding [het] ten dele oor Israel gekom…totdat die volheid van die heidene ingegaan het” (Romeine 11:25).

 

Jesus se antwoord (v.7)

Baie mense het al probeer om die presiese dag van Jesus se koms te voorspel.  In 2011 het iemand voorspel dat die wederkoms op 21 Mei sal wees.  Toe dit nie gebeur nie, het hy die datum na Oktober 2011 toe verander.  ‘n Film met die naam ‘2012’ het gesê dat die wêreld (volgens die Mayan kalender) in daardie jaar tot ‘n einde sou kom.  William Miller (die stigter van die Sewendedag Adventistekerk) het voorspel dat Jesus in 1843 sou kom.  Toe dit nie gebeur nie, het hy gesê dat Jesus in 1844 sou kom.  Toe dít nie plaasvind nie, het die Adventiste gesê dat Jesus se koms in die hemel plaasgevind het.  Jesus het gewaarsku:  “As iemand dán vir julle sê:  Kyk, hier is die Christus! of:  Daar! —moet dit nie glo nie.” (Matteus 24:23).  En in ons teks sê Hy:  “En Hy antwoord hulle:  Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (v.7).

 

God bepaal datums.  Hy bepaal die geskiedenis en geen mens kan dit verander nie (v.7).  “Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het” (Daniël 2:21).  Oor Jesus se Koninkryk sê die Bybel:  “Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan” (Daniël 2:44).  In Daniël 4:35 lees ons:  “En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê:  Wat doen U nie?”  Jesaja sê:  “Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê:  My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen” (Jesaja 46:9-10).

 

God is in beheer van hoe en wanneer die Koninkryk kom.  Hy wil hê ons moet van Hom en sy evangelie getuig, sodat die Koninkryk kan kom (v.6-8).  Jesus self het gesê:  “En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” (Matteus 24:14).  Laat ons dít eerder doen as wat ons spekuleer oor die detail van die eindtyd (v.6-7).  Oor die dag van sy wederkoms sê Jesus:  “Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.” (Markus 13:32).  Om te wil raai wanneer Jesus weer kom is diefstal:  jy is nuuskierig oor dinge wat God nie vir ons gesê het nie (sien Deuteronomium 29:29).  Al wat jy moet doen, is om vir mense te sê hulle moet die knie buig voor Koning Jesus (Jesaja 52:7).  Hy het ‘n aaklige kruisdood gesterf om sondaars met God te versoen.  As mense die knie buig, sal God hulle vergewe en verwelkom in sy ewige huis.  As hulle dit nie doen nie, sal Hy hulle vernietig.

 

Wat is die primêre middele wat God gebruik om sy Koninkryk te laat kom?

 

[1] Gebed.  “laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10).  “Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle” (2 Tessalonisense 3:1).  Bid jy getrou vir die Woord wat op Sondae gepreek word?  Bid jy vir wêreld sending en plaaslike evangelisasie?  Wanneer laas het jy vir die onbereikte stamme van die wêreld gebid?  Vir arbeiders in die oes:  sendelinge en evangeliste?  Vir die vervolgde kerk?  Vir herlewing?  Vir die bekering van ongelowige familie, vriende, bure, kollegas en mense in jou kerk?  Hoe bid ‘n mens vir die Koninkryk?  Gebruik die Onse Vader as jou patroon vir gebed, sodat jy seker is jy bid gereeld vir die verspreiding van God se Koninkryk.  Bly op datum met sendelinge.  Dit sal help dat jy ingeligte gebede bid.  Bid deur Operation World (‘n gebedshandleiding wat inligting gee oor al die lande van die wêreld) van Patrick Johnstone.  Lees op oor die vervolgde kerk en die onbereikte groepe van die wêreld.  Maak ‘n lys van die mense se name vir wie se bekering jy bid.  Lees boeke en biografieë oor ware herlewing (nie mense-gemaakte ‘revivalism’ nie).  Dit sal jou hart aan die brand steek om te bid vir ‘n ware herlewing van Bybelse Christenskap.

 

[2] Prediking.  Jesus het gesê dat die Koninkryk deur prediking sal kom (v.6, 8).  Fillipus het die evangelie van die Koninkryk verkondig (8:12).  Jesus het van die evangelie gepraat as die Woord van die Koninkryk (Matteus 13:19).  Jesus self het hierdie boodskap verkondig:  “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:15).  Wanneer laas het jy die evangelie met iemand gedeel?

 

Is jy bang?  Jesus het gesê dat jy vrymoedigheid sal hê as die Gees oor jou gekom het (v.8).  In 4:31 lees ons:  “En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”  Moenie bang wees vir mense nie.  Hulle kan jou liggaam doodmaak, maar nie jou siel nie.  Vrees God (Matteus 10:28).  Jesus het gesê dat Hy met jou sal wees as jy dissipels maak (Matteus 28:20).  Buitendien is die Gees in jou sterker as Satan wat in die wêreld is (1 Johannes 4:4).

 

Pla dit jou nie dat jy lanklaas (of nog nooit) die evangelie met iemand gedeel het nie?  Jesus is jou Meester en Here (Matteus 28:18).  Hy beveel jou om die evangelie met ander te deel.  As jy Hom liefhet, gehoorsaam Hom (Johannes 14:15).

 

Is jy onkundig; weet jy nie hóé om die evangelie te deel nie?  Ja, jy moet slim werk.  ‘n Visserman sit tog ‘n wurm aan sy hoek.  So moet ‘n visser van mense ook werk (Matteus 4:19).  Jesus werk verskillend met ‘n immorele Samaritaanse vrou as met ‘n godsdienstige Joodse man (vergelyk Johannes 3 en 4).  Hier is hoe jy die evangelie met iemand deel:

 

Gebruik die wet.  Die wet is ‘n evangelis se beste vriend, omdat dit die sondaar se mond toestop, sodat hy nie kan sê:  ‘Ek is nie so sleg nie en kan deur my eie pogings gered word’ nie (sien Romeine 3:19).  Die wet wys vir hom hoe lelik sy hart is, en dryf hom om te sê:  ‘Ek is hopeloos en kan myself nie red nie!  Ek het ‘n Verlosser nodig!’ (sien Galasiërs 3:24).  Gebruik die Tien Gebooie en ook Jesus se interpretasie daarvan in Matteus 5:

 

JY:  So, jy dink jy’s ‘n goeie persoon?

 

ONGELOWIGE:  Ja.

 

JY:  Kan ek jou toets?

 

ONGELOWIGE:  Ja.

 

JY:  Het jy al ooit ‘n leuen vertel?

 

ONGELOWIGE:  Ja.

 

JY:  Wat maak dit jou?

 

ONGELOWIGE:  ‘n Leuenaar.

 

JY:  Het jy al ooit gesteel?

 

ONGELOWIGE:  Ja.

 

JY:  Wat maak dit jou?

 

ONGELOWIGE:  ‘n Dief.

 

JY:  Het jy al ooit egbreuk gepleeg?

 

ONGELOWIGE:  Nee (dalk lieg hy/sy).

 

JY:  Jesus sê as jy seksuele begeertes het vir iemand met wie jy nie getroud is nie, het jy egbreuk gepleeg in jou gedagtes (Matteus 5:27-28).  Het jy dit al ooit gedoen?

 

ONGELOWIGE:  Ja, almal het.

 

JY:  So jy is ‘n egbreuker in jou hart?  Sal jy skuldig of onskuldig wees voor God vir hierdie sondes?

 

ONGELOWIGE:  Skuldig.

 

JY:  Gaan jy hemel toe of hel toe as jy skuldig is?

 

ONGELOWIGE:  Hel toe.

 

JY:  Deel dan die evangelie met die persoon.

 

Daar moet ‘n sondebesef wees, voordat jy die oplossing van die evangelie  kan gee.  Dit help nie jy sê:  ‘Jesus is lief vir jou net soos jy is en sal jou vergewe’ as die persoon hom of haarself regverdig nie.  Dit was nadat die Jode van hulle sonde oortuig was, wat Petrus die evangelie met hulle gedeel het (Handelinge 2:37).  Toe die tronkbewaarder van sonde oortuig was, het Paulus die evangelie met hom gedeel (Handelinge 16:29-30).  As die persoon sy sonde erken, is daar hoop.  As hy dit nie erken nie, sal hy nie uitroep om gered te word nie (Spreuke 28:13, 1 Johannes 1:9).  Die Fariseërs het gesê hulle is nie geestelik blind nie; hulle is nie verlore nie.  Jesus se reaksie was:  “As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle:  Ons sien!  Daarom bly julle sonde.” (Johannes 9:41).

 

Hier is dan die evangelie wat jy met so iemand deel:

 

 • Jesus het die wet volmaak onderhou namens ons.
 • Hy het namens ons die straf aan die kruis gedra, asof Hy elke wet oortree het.
 • Hy is begrawe en het liggaamlik uit die dood opgestaan.
 • Hy gee die ewige lewe aan elkeen wat hom waarlik bekeer van sy sonde.
 • Jy moet die beloftes van die evangelie glo (bv. God sal elkeen red wat hom van sy sonde bekeer, na Jesus toe kom en volkome op Hom vertrou vir redding).
 • Moenie op jou eie onderhouding van die wet staatmaak om gered te word.  Maak staat op Jesus se volmaakte Persoon, lewe, kruisdood en opstanding alleen.

 

Glo dat die evangelie kragtig is om mense te red (Romeine 1:16).  Moenie bang wees vir die slim ateïs met sy sogenaamde ‘wetenskap’ nie.  Vertrou dat die evangelie (en nie jou slim redenasies nie) die krag van God is om mense te red.  Leef ‘n heilig lewe wat by die evangelie boodskap pas.  Jy moet jou lig laat skyn (Matteus 5:16).  Wat Paulus vir predikers sê geld vir jou ook:  “Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.” (1 Timoteus 4:16).  Jou heilige lewe moet maak dat mense vra:  ‘Hoekom is jou lewe so anders?’ (cf. 1 Petrus 3:15).

 

My lewe leser:  Het jy al jou knie voor die Koning gebuig?  Glo die evangelie wat ek nou-net verduidelik het.  As jy dit doen belowe God Hy sal jou vergewe en as sy kind aanneem.  As jy dit nie glo nie, sal jy hel toe gaan.

 

Buiten vir Jesus, was Paulus die grootste evangelis in die geskiedenis.  Sy prediking het die Romeinse Ryk geskud.  Naas Paulus, was George Whitefield (uit die 1700’s) seker die grootste evangelis wat die wêreld opgelewer het.  In sy leeftyd het hy vir 10 miljoen mense gepreek.  Hy het sewe keer die V.S.A. besoek (hy was van Engeland).  85% van die Amerikaanse bevolking het hom gehoor preek!  Hy het by tye skares van tot 50 000 mense getrek.  Nie almal van ons kan groot evangeliste wees soos hulle nie.  Maar tog moet ons almal die evangelie met ander deel (8:1, 4).  Terwyl jy dit doen moet jy by die Here pleit:  ‘Laat U Koninkryk kom!’

Ken jou vyand

Satan tempting Eve

Baie charismate assosieer geestelike oorlogvoering met die uitdryf van duiwels, binding van sogenaamde gebiedsgeeste of ‘n belangstelling in die rangorde van bose magte.  Maar dit is nie primêr wat die Bybel bedoel met geestelike oorlogvoering nie.  Efesiërs 6:10-18 praat eerder van weerstand teen die versoeking en misleidng van Satan en sy magte.  Om jou vyand te ken, beteken dat jy sy taktiek ken om gelowiges te versoek:  “sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie.” (2 Korintiërs 2:11).  Genesis 3 wys dit ook so.

 

1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.  En hy sê vir die vrou:  Is dit ook so dat God gesê het:  Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 2 En die vrou antwoord die slang:  Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, 3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê:  Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 4 Toe sê die slang vir die vrou:  Julle sal gewis nie sterwe nie;

5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” (Genesis 3).

 

Hy vermom hom (v.1a)

‘n Hindu man het gesê dat Genesis 3 onsin is, omdat slange nie stembande het nie.  Maar in Numeri 22 het God ‘n donkie laat praat (Num.22).  En in Matteus 8:32 lees ons van demone wat in ‘n trop varke ingevaar het.  In Genesis 3 gebruik Satan ‘n slang se liggaam om vir Eva te versoek.  Dit is nie die slang wat gepraat het nie, maar Satan deur die slang.  Genesis 3 sê nie vir ons dat dit so is nie.  Die Nuwe Testament sê dit wel:  “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus…Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.” (2 Korintiërs 11:3, 14).  “die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9, cf. 20:2).  Satan het nie tot ‘n val gekom voor Genesis 1 nie, want in die begin was God se skepping baie goed (1:31).  Satan het êrens tussen 1:31 en 3:1 tot ‘n val gekom.  Ander tekste in die Skrif beskryf sy val:

 

“Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad!  Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!  En jy het in jou hart gesê:  Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!” (Jesaja 14:13-14). 

 

“Mensekind, sê aan die vors van Tirus:  So spreek die Here HERE:  Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het:  Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n godewoning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nie—en jou hart gemaak het soos die hart van ’n god…Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom:  So spreek die Here HERE:  Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking:  karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!  Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.” (Esegiël 28:2, 12-17).

 

“Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders, sodat hy nie in veragting en in die strik van die duiwel val nie.” (1 Timoteus 3:7).

 

Dalk sê jy:  ‘Maar Jesaja en Esegiël praat nie van die val van Satan nie.  Die konteks praat duidelik van die konings of prinse van Babilon en Tirus’.  Laat ek so antwoord:  Daniël 10 praat van Satan as die Prins van Persië.  Nóg ‘n demoon word beskryf as die prins van Griekeland.  Die aartsengel Migael is die prins van Israel.  Daniël beskryf dit so, omdat Satan eintlik die mag is agter die bose dinge wat in Persië en Griekeland gebeur het.  Wanneer Jesaja 14 en Esegiël 28 dan praat van prinse en konings, praat dit van Satan wat die mag agter die konings van Babilon en Tirus is.  Daarom sê ons dat hierdie twee tekste die val van Satan beskryf.

 

Satan vermom hom wanneer hy vir Eva verlei, en daarom sê v.1 die slang is listig en slu.  Die duiwel vermom homself steeds en versoek jou soms, sodat jy dink dis jou eie gedagtes.  Jy dink selfs aan Bybelverse om jou optrede te regverdig, maar eintlik is dit die duiwel wat hierdie gedagtes in jou oor fluister.  Satan het so vir Jesus versoek.  Ek twyfel dat die duiwel aan Jesus verskyn het om Hom te versoek – dis mos nie versoeking nie.  Jesus het gedink dis sy eie gedagtes:  ‘Ek kan die klippe mos in brood verander…Ek kan van die tempel afspring, want die Skrif sê dat God die engele sal stuur om My te beskerm’.  Jesus het besef dat dit nie sy eie gedagtes is nie, maar dat dit die duiwel is wat Hom versoek.  Die duiwel het vir Adam en Eva uitgevang in die Paradys.  Die tweede Adam (Jesus) het die duiwel oorwin deur sy aktiewe gehoorsaamheid in die woestyn, asook deur sy passiewe gehoorsaamheid aan die kruis.

 

Hy saai twyfel (v.1b-3)

In C.S. Lewis se Chronicles of Narnia kan die diere praat.  Die Bybel sê nie diere kon voor die sondeval praat nie.  Ons het reeds gewys dat Satan die slang se liggaam beset het, en dat dit hý was wat gepraat het.  Eva moes agtergekom het dat alles nie pluis was nie.

 

Satan het die skeppingsorde aangeval.  God het die man oor die vrou aangestel en die man en vrou oor die diere.  Hier sien ons egter dat ‘n dier (slang) oor die vrou heers en die vrou oor die man (sy gee van die vrugte vir Adam).  Satan gebruik sy geleentheid om twyfel te saai:  ‘Het God regtig gesê…?’  Van homself en sy spanmaats het Paulus gesê:  “ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie” (2 Korintiërs 4:2).  Satan gee die idee dat God Adam en Eva se vreugde wil beperk:  “Is dit ook so dat God gesê het:   Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?” (v.1b).  Die waarheid is dat God glad nie gesê het hulle mag van geen boom in die tuin eet nie, maar eerder dat hulle van al die bome in die tuin mag eet – almal behalwe een (2:16).  God is nie ‘n ‘spoiled sport’ of ‘kill joy’ soos wat Satan wil voorgee nie.  Hy is ‘n baie vrygewige en goeie God:

 

“Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.” (1 Timoteus 4:4-5).  In 1 Timoteus 6:17 praat Paulus van “die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet.”

 

Eva moes nie die Woord van God met Satan bespreek het nie.  Sy moes eenvoudig God se Woord aangehaal het, en geloop het.  Maar sy het in die duiwel se leuen ingekoop.  Sy het alreeds begin dink dat God hulle vreugde wil beperk, en toe sê sy:  ‘God het gesê ons mag nie van hierdie boom eet nie, en ook nie eers aan die vrugte raak nie’ (parafrase).  God het nie gesê dat hulle nie aan die vrugte mag vat nie – sy het daardie laaste stukkie bygevoeg.  Vandag nog oor-korregeer ons die duiwel se leuens.  Iemand sê byvoorbeeld:  ‘’n Christen kan sy redding verloor’.  Ons wil die leuen oor-korregeer en sê:  ‘My kind het haar hart vir Jesus gegee toe sy 5 jaar oud was.  Ek weet sy lewe nou in rebellie, maar ek weet sy is gered.  Die Bybel leer mos eens-gered-altyd-gered’.  Of die teenoorgestelde:  ‘My kind het tot bekering gekom toe sy 5 was en lewe nou in rebellie.  Daarom glo ek ‘n Christen kan sy redding verloor’.

 

Hier is ‘n paar voorbeelde van hoe Satan twyfel saai.  Hy sê vir gelowiges:

 

[1] Jy’t niks geld in jou bankrekening nie en moet môre jou huishuur betaal.  Vat geld uit die kleinkas uit.  Jy kan later die geld terugsit.  Dit lyk nie of die Here betyds gaan deurkom nie.  Miskien help God jou vandag, maar wat van Februarie – hoe gaan jy die maand deurkom?

 

[2] Hoekom stop God nie jou verslawing nie?  Hy belowe om jou nie bo jou kragte te beproef nie.  Hy belowe dat daar ‘n uitkoms sal wees.  Dit lyk nie vir mý of 1 Korintiërs 10:13altyd waar is nie.

 

[3] As God se guns oor jou is sal jy ‘n lewensmaat kry (Spreuke 18:22).  Jy is al 37 en is nogsteeds nie getroud nie.  Dit lyk nie of die Here baie gunstig is oor jóú nie.   

 

[4] Hoekom ly jy so?  Gee God regtig om vir sieke mense?

 

[5] Dink jy regtig die Here gaan vir jou voorsien?  Jy sit al meer as 10 maande sonder werk!

 

[6] Het jy al gesien wat doen kanker aan ‘n mens?  Ek sal nie so seker wees van Psalm 23:4 as ek jy is nie (‘Al gaan ek deur ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie’)?  Die dood gaan erger wees as wat jy gedink het.

 

[7] Jy behoort jou redding te betwyfel.  Hoe baie bid jy?  En wat van daardie sonde wat jou onderkry – jy sukkel al vir jare daarmee?

 

[8] Wie sê die Bybel is waar?  Hoe kan jy sê Jesus is die enigste Weg?  Daar is baie ander godsdienste wat sê húlle het die waarheid.  Hoe kan jy sê hulle is verkeerd en jy is reg?

 

As jy die duiwel gaan weerstaan, moet jy die Bybel goed ken en verstaan.  Onthou dat die duiwel selfs vir jou sal sê:  ‘Daar staan geskrywe’ (Matteus 4:6).  Hy verdraai God se woorde net ‘n bietjie (v.1b).  As jy nie die Bybel goed ken en verstaan nie, gaan hy jou uitvang.

 

Hy ontken God se Woord (v.4)

Hollywood leer vir ons dat jy met sonde kan wegkom.  Jy kan lelike dinge doen sonder dat daar gevolge is.  Dit is presies wat Satan vir Eva gesê het:  “Julle sal gewis nie sterwe nie” (v.4).  Met ander woorde:  ‘Daar sal nie gevolge wees as julle ongehoorsaam is nie – God jok’.  Vandag nog glo mense hom.  Hulle dink daar sal geen oordeel of hel wees nie – al sondig hulle ook hóé baie.  Die kruis van Jesus wys anders:  hy het ‘n verskriklike straf verduur vir ons sondes.  Sonde word nooit oorgesien nie.  God sal dit altyd straf:  óf aan die kruis, óf in die hel.

 

Hy vlei jou (v.5)

Die duiwel wou God se troon vir homself hê:  “Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!” (Jesaja 14:14).  Nou versoek hy ons om soos hy te wees.  Hy sê dat ons “soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.” (v.5).  Hy sê in effek vir Eva dat God jaloers is; Hy is ‘n leuenaar.  Die waarheid was dat Adam en Eva reeds na God se beeld gemaak is (1:27).  Hy wil hê hulle moet ‘n sondige begeerte hê om soos God te wees (soos wat Benny Hinn en ander Prosperity predikers vir mense sê:  ‘You are little gods!’).  Satan wou hê hulle moes dink dat hy hulle beste belange op die hart dra.  Hy het dieselfde met Jesus probeer:  “Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom:  Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.” (Matteus 4:8-9).  Die duiwel impliseer dat God goeie dinge van ons wil terughou.  Met ander woorde, God is wreed.  Nogsteeds sê hy vir mense dat God wreed is:

 

 • Hoe kan ‘n liefdevolle God mense hel toe stuur?
 • God is soewerein.  Hoekom keer Hy nie die lyding in die wêreld nie?  Dít lyk nie vir my na ‘n liefdevolle God nie.
 • Hoekom sê God dat mense heilig moet wees?  As Hy regtig liefdevol is, sal Hy mense aanvaar soos wat hulle is.
 • Jesus sê jy moet jouself verloën as jy Hom wil volg.  Dit krenk net mense se selfbeeld.  Dis wreed.
 • Die Bybelse lering oor uitverkiesing is onregverdig en wreed.

 

Satan gee die idee dat ware vryheid en plesier daarin lê dat jy selfstandig is:  God moenie vir jou sê wat jy moet doen nie.  Die duiwel sê byvoorbeeld vir mense:  ‘Hoekom mag jy net met één persoon slaap?  En hoekom moet jy getroud wees om seks te hê?  Jy sal baie meer vreugde hê as jy vry is om te slaap met wie jy wil – dís mos seksuele vryheid!’  Dis baie belangrik dat ons vir ons kinders moet leer dat dit goed is om onder gesag te staan.  Om selfstandig te wil wees is sleg (v.5).  Satan vlei mense en sê vir jou dat jý (nie God nie) op die troon hoort.  Alle sonde is uiteindelik ‘n begeerte om op die troon te wees; om God te wees.  Hier is enkele voorbeelde:

 

[1] As jy disrespek het vir jou ouers, sê jy eintlik:  ‘Ek sal my eie gesag wees.  Ek hoef nie onder gesag te buig nie’.

 

[2] As jy bitter of kwaad is, sê jou hart:  ‘Ek (en nie God nie) is die groot regter wat straf sal uitdeel’.

 

[3] As jy gevul is met begeerlikheid en wellus, wys dit wat in die dieptes van jou hart skuil:  ‘Ek is God.  Die aarde en sy volheid behoort aan my.  Wat ek wil hê, kry ek’.

 

[4] As jy behep is met jou goeie selfbeeld (‘n ander term vir ‘hoogmoed’), is jou eintlike begeerte:  ‘Ek is die Here.  Mense moet my aanbid, aanvaar en skuld my applous’.

 

Johanan het vir Gedalja gesê dat Ismael hom wil doodmaak.  Gedalja het hom nie geglo nie.  Uiteindelik het Ismael gekom en vir Gedalja heuning om die mond gesmeer en hom vermoor (Jeremia 40-41).  Satan wil jou siel vermoor:  “Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.  Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.” (Johannes 8:44).  Ek jok nie.

Jou handleiding vir ‘n gelukkige huwelik

Sleeping Couple by Jan Steen

21 Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. 2  En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens. 23 Toe sê die mens:  Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.  Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. 24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal een vlees wees. 25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.” (Genesis 2).

 

Voor die troue (v.21)

Toe God vir Eva gemaak het, het Adam nie gesien hoe die werk vorder nie.  Hy het nie ‘n before en after gesien nie.  Hy sou net die finale produk gesien het.  Sy asem was weggeslaan.  Soos met Eva, is God besig om die kerk mooi te maak en voor te berei vir haar Bruidegom, Christus.  Efesiërs 5:26-27 sê dat Hy die kerk “gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.”

 

Om sy plan te bereik het God ‘n diep slaap (dalk soos ‘n tipe narkose) oor Adam gebring (cf. 15:12, 1 Samuel 26:12).  Uit Adam se sy (rib) het Hy vir Eva gemaak.  Ons onthou ook hoe ons nuwe lewe gekom het toe Jesus aan die kruis gesterf het, in daar ‘n spies in sy sy gesteek is:  “Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom.” (Johannes 19:34).  Die Hebreërskrywer verduidelik:  “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus…laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” (Hebreërs 10:19, 22).

 

In v.21 sien ons die eerste genesing.  God het die ‘operasie wond’ genees deur dit met vlees op te vul.  Leer hierdie vers dat mans minder ribbes het as vroue?  Nee.  Adam sou net vir ‘n paar weke ‘n rib gekort het.  Die mediese wêreld leer vir ons dat ribbes wat verwyder word teruggroei as die periosteum (die weefsel om die rib) in plek bly.  Selfs al het die rib nie teruggegroei nie, sou Adam se nageslag nogsteeds nie ‘n rib gekort het nie.  As ‘n slagter sy vinger verloor beteken dit mos nie dat al sy kinders net 9 vingers sal hê nie.

 

Die feit dat die vrou uit en ná die man gemaak is, wys vir ons dat die man die hoof is van die huis.  Dit is hoe die Nuwe Testament dit verstaan:  “die man [is] die hoof van die vrou…Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man.  Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man.” (1 Korintiërs 11:3, 8-9).  “Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.” (1 Timoteus 2:12-13).  Evolusie leer dat die man uit die vrou is.  Die Bybel leer dat die vrou uit die man is.

 

Mans en vroue het mekaar nodig.  Soos wat die vrou uit die man gemaak is, word die man uit die vrou gebore (1 Korintiërs 11:11-12).  1 Korintiërs 11:3 sê dat God die hoof is van Christus, Christus van die man en die man van die vrou.  Beteken die Vader se hoofskap oor die Seun dat hulle nie in elke opsig gelyk is nie?  Nee.  Net so beteken manlike hoofskap nie dat mans en vroue nie ewe veel mens is nie.  Vroue is mede-erfgename van die genade van die lewe saam met hulle mans (1 Petrus 3:7).  Die feit dat Eva uit Adam se sy gemaak is wys vir ons dat sy langs hom staan, dat sy Adam se gelyke is.  Die man moet dus nie sy vrou onderdruk, asof sy minder is en nie ingeligte besluite kan neem nie.

 

Die troue (v.22-23)

In moderne troues oorhandig die pa sy dogter aan haar nuwe man.  Net so het God vir Eva na Adam toe gebring en haar aan hom oorhandig.  Toe Adam haar sien, het hy uitgebreek in poësie en sang:  “Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.  Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.” (v.23).  Laat ons sy voorbeeld volg en ons vroue meer komplemente gee en ook goedpraat voor ander.

 

Wat bedoel Adam wanneer hy sê dat Eva sy vlees en bene is?  Hy bedoel letterlik dat Eva uit sy sy gemaak is.  Die frase ‘vlees en bene’ word ook gebruik om te wys dat iemand familie is, of dat iemand baie na aan jou is (cf. 29:14).  Paulus gebruik dit van ons eenheid in die huwelik, asook van ‘n geestelike eenheid met Christus:  “So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.  Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.” (Efesiërs 5:28-30). 

 

Adam noem vir Eva mannin (die feit dat hy vir haar ‘n naam gee wys sy hoofskap oor haar, cf. v.20).  Dis verouderde Afrikaans.  Ek weet nie eers of die woord ooit in Afrikaanse spreektaal gebruik is nie.  Adam se punt was eenvoudig, dat die mannin uit die man geneem is.  In Engels sien ‘n mens dit makliker raak:  ‘She shall be called woman, for she was taken out of man’.  In Hebreeus is die woord vir man ‘ish.  Vrou is ‘isha.  Die vrou neem dus haar man se naam aan.  Vandag nog werk dit so:  Ardé (my vrou se nooiens van) word Jefferies (my van).  Die vrou neem die man se naam aan en nie andersom nie.  Ook Christus se bruid neem sy naam aan:  Christen.  Openbaring 3:12 sê dat gelowiges Jesus se nuwe Naam sal kry.

 

In Christus is “daar nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.” (Galasiërs 3:28).  In die Here is mans en vroue broers en susters.  Dis duidelik dat ons mekaar komplementeer en nie vyande is nie.  Dis immers hoe dit móét wees as die vrou uit die man geneem is.  Omdat dit so is moet mans nie saam met hulle kollegas lelik praat van vroue se liggame nie.  Moet hulle nie seksueel teister nie – ook nie met jou oë of gedagtes nie.  Moenie verbaal, fisies of emosioneel aggressief wees nie.  Moet jou vrou nie intellektueel boelie nie.  Vroue:  moenie aantrek om mans te verlei nie.  Moenie suggestiewe dinge sê, jou oë flikker of mans deur jou maniertjies wil versoek nie.  Moenie jou man se posisie van leierskap soek nie.  Moenie saam met ander vroue sleg praat van jou man nie.  Moenie kla oor 1 Timoteus 2:11-12 nie:  “Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid.  Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.”  As evolusie waar is, moet mans en vroue teen mekaar veg.  Hulle glo immers in ‘survival of the fittest’.  Christenskap leer dat mans en vroue nie vyande is nie, maar vriende.

 

Na die troue (v.24-25)

God het nie ‘n ouer en kind in die tuin gesit nie, maar ‘n man en sy vrou.  Die belangrikste menslike verhouding is dan nie pa en seun of ma en dogter nie, maar man en vrou.  Die Skrif sê dat ‘n kind sy ouers moet verlaat, maar dat ‘n man en vrou mekaar nooit moet verlaat nie (v.24).  Dis nie net die man wat sy ouers moet verlaat nie (v.24).  Die vrou moet dit ook doen (Psalm 45:11).  Om jou ouers te verlaat beteken nie noodwendig dat jy in ‘n ander huis moet bly nie.  Jy kan in dieselfde huis bly en jou ouers verlaat.  Of jy kan 5000km weg bly, sonder dat jy hulle verlaat het.  Party kinders se ouers is oorlede, en hulle het nogsteeds nie hulle ouers verlaat nie.  Om jou ouers te verlaat beteken dat jy jou eie gesin begin.  Jy lewe nie meer in afhanklikheid van jou ouers nie.  Die nuwe gesin word ‘n selfstandige besluitnemings-eenheid. 

 

Het jy jou ouers verlaat?  Toets jouself: 

 

 • Kan jy groot besluite neem sonder jou ouers? 
 • Bel jy jou ouers om dubbel seker te maak as jou huweliksmaat sy of haar opinie lig? 
 • Soek jy jou ouers se leiding eerder as jou huweliksmaat s’n? 
 • Bel jy dadelik jou ouers as ‘n probleem opduik? 
 • Het jy ‘n beter vriendskap met jou ouers as met jou huweliksmaat? 
 • Deel jy geheime met jou ouers wat jy nie met jou huweliksmaat deel nie? 
 • Baklei jy en jou huweliksmaat baie oor jou ouers? 
 • Meng jou ouers gedurig in jou huwelik of gesin (die kinders) in, terwyl jy niks daaraan doen nie? 
 • Is jy finansieel afhanklik van jou ouers? 
 • Staan jy en jou ouers saam wanneer jy met jou huweliksmaat vassit? 
 • Voel jou huweliksmaat geïntimideer deur jou ouers?  Is daar ‘n toutrekery aan die gang met jou huweliksmaat aan die eenkant, jou ouers aan die anderkant en jy in die middel? 
 • Gaan jy dikwels sonder jou huweliksmaat op vakansie saam met jou ouers (ek praat nie van gevalle waar jy gedwing is om te werk nie)? 
 • Blammeer jy jou huweliksmaat omdat jy nie jou ouers wil teleurstel nie:  ‘Jammer ons kan nie vir ete kom nie – my vrou wil nie hê ons moet kom nie’? 

 

Ouers, het jy jou kind verlaat?  Toets jouself: 

 

 • Voel jy seergemaak as jou kind vriende vir ete kry, en jy nie genooi is nie? 
 • Is jy jaloers op jou kind se skoonouers:  ‘Hulle sien die kleinkinders meer as ons!’
 • Voel jy bitter of jaloers teenoor jou skoonkind? 
 • Baklei jy met jou skoonkind? 
 • Praat jy sleg van jou skoonkind? 
 • Is jy lief vir jou skoonkind asof hy/sy jou eie is?  Bewys jou dade dit? 
 • ‘Gang’ jy en jou kind saam op teen jou skoonkind?
 • Gee of leen jy vir jou kind geld om hom/haar afhanklik van jou te hou? 
 • Wil jy in beheer wees van jou kind se besluite:  ‘Waar hy/sy bly en werk, hulle die kinders skool toe stuur, wat hulle kinders se name moet wees, ensovoorts’? 

 

As jy in hierdie opsig gesondig het, moet jy dit bely en uitpraat met jou skoonkind/skoonouers.  Verwag dat dit pynlik sal wees.  Wys baie liefde.  Ouers met jong of ongetroude kinders:  berei jou kinders voor om die huis te verlaat.  Leer vir hulle hoe om besluite te neem.  Gee vir hulle meer en meer verantwoordelikheid soos wat hulle ouer word.  Sê en wys vir jou kinders dat jou huweliksmaat vir jou belangriker is as hulle.  Bowenal moet jy vir hulle Jesus wys in jou huwelik:  “Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.  Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.  Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het.” (Efesiërs 5:22-25).

 

Vers 24 impliseer letterlik dat die man sy vrou soos gom sal aankleef (v.24).  So is dit ook met die geestelike eenheid tussen Christus en die kerk:  “Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word.  Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.” (Efesiërs 5:31-32).  Die eenheid van die liggaam in seksuele intimiteit is ‘n uitdrukking van ‘n baie dieper eenheid in die huwelik.  Maleagi 2:15 sê van die man en die vrou:  “Did He not make them one, with a portion of the Spirit in their union?” (ESV).  Duidelik is daar ‘n groter eenheid waarvan seksuele eenheid maar net die uitdrukking is.  Ek glo egter nie dat hierdie vers enigiets te doen het met die charismatiese teologie van geestesbande nie.  Hulle glo dat daar ‘n geestesband (‘soul tie’) gebreek moet word wanneer ‘n man en vrou buite die huwelik gemeenskap het.  Dis onsin.  Die Skrif beveel eenvoudig dat mense wat rondgeslaap het hulle sondes moet bely en daarmee moet ophou (1 Johannes 1:9, Johannes 8:11).  Party mense sê dat twee persone wat saamgeslaap het getroud is in God se oë.  Dis twak.  Jy word wel een liggaam met so iemand (1 Korintiërs 6:16), maar Jesus sê vir die immorele vrou:  “jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie.” (Johannes 4:18).  As saamslaap gelyk is aan trou, bestaan daar nie iets soos seks voor die huwelik nie.  Om te trou is om ‘n verbond te sluit met ‘n ander persoon en met God.  So sê die Bybel dit: 

 

“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal een vlees wees.” (v.24).

 

Salomo praat van die egbreekster “wat die vriend van haar jeug verlaat, en die verbond van haar God vergeet” (Spreuke 2:17).

 

Maleagi sê dat “die HERE getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond.”

 

Beide ‘man’ en ‘vrou’ staan in ‘n enkelvoud.  Die implikasie?  Poligamie (om meer as een vrou te hê – soos Jacob Zuma – is sonde).  En omdat God se definisie vir die huwelik ‘man’ en ‘vrou’ insluit, is dit geen huwelik wanneer mense van dieselfde geslag met mekaar ‘trou’ nie.  Die feit dat man en vrou een vlees word, sê vir ons dat egskeiding sonde is:  “Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees?  Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Matteus 19:5-6).  En as God sê dat jy jou ouers moet verlaat, jou maat moet aankleef en een vlees word, beteken dit dat saambly onaanvaarbaar is:  “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.” (Hebreërs 13:4).

 

‘n Definisie vir die huwelik is dan:  ‘n Lewenslange verbond tussen een man, een vrou en God. 

 

Die eenheid tussen ‘n man en ‘n vrou wys vir ons dat die mens na God se beeld gemaak is.  Die Vader, Seun en Heilige Gees is verskillende Persone, en tog is hulle Een God.  Net so is die man en die vrou verskillende persone, en tog word hulle een in die huwelik.

 

Dit gebeur baie min dat seksuele probleme fisies van aard is.  Meer as dikwels is die man en vrou op ander vlakke nie een nie, en daarom is hulle dit ook nie in die slaapkamer nie.  Hoe kan jy groei in jou eenheid in die huwelik? 

 

[1] Wees geestelik een.  Bid saam, dien saam, lees saam Bybel, en wees saam betrokke in die kerk.  As jy dit kan help sal dit goed wees om nie apart kerk by te woon nie (ek bedoel, dat jy en jou maat aan verskillende gemeentes behoort).  Soek vir jou ‘n kerk wat ernstig is om die Bybel te preek en te gehoorsaam. 

 

[2] Wees teologies een.  Sorg dat julle die groot teologiese verskille uitwerk voordat julle trou.  Jy wil nie dag na dag vassit oor die gawe van tale, die doop of uitverkiesing nie.  Bestudeer die Skrif, luister na preke oor die spesifieke onderwerp en lees goeie boeke totdat julle saamstem.  Wees geduldig en moenie jaag om by ‘n antwoord uit te kom nie.  Wees nederig om te erken as jy verkeerd was.  Wees versigtig om nie te veg oor kleiner dinge soos die wegraping of die beste Bybelvertaling nie. 

 

[3] Wees een in julle verstaan van huweliksrolle.  Wat beteken dit om die hoof van jou vrou te wees soos Christus die hoof is van die kerk?  Wat beteken dit om onderdanig te wees aan jou man soos die kerk onderdanig is aan Christus?  Hoe beïnvloed dit wie die geld spandeer en besluite neem?  Beteken dit dat die man in beheer is, en dat die vrou nie ‘n sê het nie?

 

[4] Wees een in jou ouerskap.  Besluit vooraf wie die kinders moet tugtig, wat die Bybelse metode vir tug is, of die kinders lekkers mag eet, waar hulle moet skoolgaan, watse reëls julle in die huis gaan hê, wat volgens júlle goeie en slegte maniere is.  Tedd Tripp se boek, Shepherding a Child’s Heart is een van die beste hulpmiddels op die mark.  Jy sal ook hulp vind in Paul Tripp se DVD reeks, Getting to the Heart of Parenting.  Efesiërs 6:4 sê dat jy jou kinders moet opvoed “in die tug en vermaning van die Here.”  Man en vrou moet saamwerk in die opvoeding van hulle kinders.  Dis nie net een ouer se plig, omdat die ander ouer nooit by die huis is nie.

 

[5] Wees een in finansies.  Besluit hoeveel julle gaan gee vir die Here se werk.  Gaan julle skuld maak?  Gaan julle vir bedelaars geld gee?  Wat glo julle oor versekering?  Wil julle eiendom koop?  As jy dit kan bekostig, sal dit goed wees as elkeen ‘n bedrag kry vir sakgeld; ‘n bedrag wat jy kan spandeer soos jy wil.

 

[6] Wees sosiaal een.  Moenie dat jou vriendskappe jou huwelik benadeel nie.  Moenie soveel uit wees met jou vriende, dat jy nie genoeg tyd gee aan jou huweliksmaat nie.  Moet verskieslik nie beste vriende maak met iemand van die teenoorgestelde geslag nie.  Maak eerder vriende met ander getroude paartjies. 

 

[7] Wees emosioneel een.  Respekteer die feit dat jou huweliksmaat anders is as jy (1 Petrus 3:7).  Moenie op hom/haar neersien omdat julle nie die selfde ‘gewire’ is nie (ek vra verskoning vir my aaklige Afrikaans!). 

 

[8] Wees een in kommunikasie.  Deel feite, emosies, drome, vrese, gedagtes, begeertes en jou eie geestelike groei met jou huweliksmaat.  Wees baie by die huis en probeer om saam te wees vir ete. 

 

[9] Wees een in ontspanning.  Gaan soms alleen uit met jou huweliksmaat (sonder die kinders).  Gaan saam op vakansie.  Beoefen stokperdjies saam (byvoorbeeld tuinwerk).  

 

[10] Wees fisies een.  Ek praat nie hier van seksuele eenheid nie.  Ek bedoel dat jy die fisiese verskille tussen jou en jou maat moet aanvaar.  Moenie jou maat afbreek, omdat hy ‘n groot neus het, of omdat sy lomp en nie sportief is nie.  God het hierdie dinge so bepaal.  Aanvaar dit.  Moenie op ‘n lelike manier vir jou vrou sê dat sy dik word, of dat jou man se pens groot word nie.  Hoekom stap of gym julle nie eerder saam nie?  Hoekom ry julle nie saam fiets nie?

 

Bowenal moet jy nederig wees.  Hoogmoed (‘Dinge moet gebeur soos ek sê!’) maak dat getroude paartjies baklei.  Natuurlik kan jy net nederig wees as jou hart deur die evangelie verander is, as jy jouself verloën het en Jesus volg.  Hoekom moet dinge op jóú manier gedoen word?  As jou maat se manier nie teenstrydig is met die Skrif nie, kan jy mos dinge doen soos hy/sy wil hê. 

 

Gee jou liggaam, jouself, jou alles vir jou maat (v.25).  Hou jy iets terug?  Steek jy dinge weg?  Het jy geheime (ek praat nie van verrassingspartytjies nie) wat jy van jou maat weerhou?  God weet alles.  Praat met ‘n volwasse Christen en vra vir raad.  As die omstandighede dit vereis, moet jy die geheime met jou huweliksmaat deel en belydenis doen as daar sonde is.  Weerhou jy jou liggaam, omdat jy skaam is oor jou seksuele verlede?  As jy voor jou huwelik (of daarna) ontrou was, moet jy jou sondes bely.  God sal jou vergewe (1 Johannes 1:9).  As jy seksueel misbruik is deur ander, hoef jy geen skaamte te hê nie.  Jy hoef nie skuldig of vuil te voel nie.  Jy het nie gesondig nie.  Bid dat God jou vyande sal seën en weet dat Hý wraak sal neem (Lukas 6:28, Romeine 12:19).  Is jy dalk iemand wat seksueel losbandig is of onbeskeie aantrek, maar nie skuldig voel nie?  Adam en Eva was nie skaam toe hulle naak was nie, maar onthou dat hulle man en vrou was!  As jy halfnaak is voor ander mense en nie skaam voel nie, wys dit dat jou gewete hard is:  “hulle eer is in hulle skande” (Filippense 3:19).  Jy loop die gevaar om jou gewete te skroei, sodat jy later erger dinge voor ander sal doen sonder om skaam te wees.  Jy moet jou bekeer en vra dat God jou gewete sal sag maak.  Jy moet na die kruis toe kom waar Jesus naak gehang het en jóú skande op Hom geneem het.  Sodoende sal jy skaam wees oor jou sonde.  As God jou vergewe het, hoef jy geen meer onnodige skuld en skande te hê voor Hom en mense nie.